Huijch Joosten van Coningsbrugge (16126)

 

Vader:      Joost Meessen van Coningsbrugge (1870)

Moeder:   Maertge Dircks de Roo (1871)

 

Geboren: circa 1640 Noordwijk

 

 

Huwelijk:  20 mei 1663 Lijsbet Tijsen [18857]  Noordwijk
     
Kinderen:    
   
Dochter: circa 1670 Maartje Huijgen van Coningsbrugge [16149]    
     
   
Zoon:  circa 1670 Tijs Huijgen van Coningsbrugge [16147]    
     
   
Zoon:  circa 1670 Joost Huijgen van Coningsbrugge [16148]    
     
   
Zoon:  circa 1670 Claes Huijgen van Coningsbrugge [16150]    
     
   
Zoon:  circa 1670 Crijn Huijgen van Coningsbrugge [16151]    
     
     
Zoon:  27 mrt 1680 Jan Huijgen van Coningsbrugge [97704]  Noordwijk
    getuige: Maartie Pieters
     

 

                         

Huwelijk:     20 feb 1683 Neeltje Jorissen van Ypenburg [16145]  Noordwijk
     
     

 

18 mei 1660 Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  130v. 18-5-1660. Claes Huygenzn. van Houten vervangende Huych Joostenzn. voljaarde kinderen van Joost Meeszn. en Maertje Dircksdr. de Roo beiden z.g, Gijsbert Meeszn. vaderlijke oom en Adriaen Dirckszn. de Roo moederlijke oom en voogden over Bartholomeus Joostenzn, Meinsje Joostendr, Geertje Joostendr. en Adriaentje Joostendr, allen kinderen en erfgenamen van Joost Meeszn. en Maertje Dircksdr. verkopen Huych Janszn. van der Cluft een huis en erf met boomgaard en schuur gelegen te Noordwijk binnen, belend NO de erfgenamen van Cornelis Jeroenszn. van Steenvoorden en nu Maerten Janszn, ZO de heer van Noordwijks kleine vijverweg, ZW de Woonsdagse watering en NW Jr Andries van Oosthoorn c.s, belast met 46 st welke door de eigenaar van de wipweide betaald moeten worden, voor 300 gulden contant en een schuldbrief van 150 gulden.
   
15 mei 1666 Rechterlijk-Archief  van Noordwijk
  200. 15-5-1666. Claes Huygenzn. van Houten geeft in erfpacht uit aan Huych Joostenzn. zijn halfbroer een  huis  en  erf  met  tuin  gelegen  aan  de  Cruys-  en  Achterbuurterweg,  belend  NO  Jan  Janszn. Oosterbaen, ZO de Achterbuurtseweg, ZW de Cruysweg en NW Joost Dirckszn. Hofthuyn, tegen 30 gulden per jr erfpacht, voor 1000 gulden contant.
   
28 jul 1668 Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  31. 28-7-1668. Huych Joostenzn. schipper als bij brief van 15-5-1666 het navolgende huis en erf met tuin in erfpacht verkregen hebbende van Claes Huygenzn. van Houten, die weinige dagen daarna is komen te failleren en is met diens crediteuren overeengekomen dat het huis en erf tbv de crediteuren zou worden verkocht volgens contract van 16-6-1666 en wordt overgedragen aan Huybert Pieterszn. Erffurt het huis met erf en tuin gelegen aan de Cruys-weg, belend NO Jan Janszn. Oosterbaen, ZO en ZW de Heerweg en NW Joost Dirckszn. Hofthuyn, alles volgens de jongste brieven van 15-3 en 18-5-1662 voor 2800 gulden contant.
   
1670 - 1700 LIJST VAN WEERBARE MANNEN Noordwijk
  LYSTE Van de Officieren der borgerwaghte tot Noortwijck binnen, benefffens haere Beurt-ordre, in hare Naghtwaecken.
Ongedateerde lijst van de burgerwacht te Noordwijk Binnen. De namen op de lijst stammen uit de periode 1670 - 1700.
10.   Huygh Joosten.
   
1672 LIJST VAN WEERBARE MANNEN Noordwijk
  Lijste van alle weerbare mannen die van 18 tot 60 jaer onder het district vande dorpe van Noortwijck, Noortwijck op Zee, Langevelt ende Offem, metten gevolgen ende aencleven van dien bevonden sijn, dewelcke in conformite vande aenschrijvinge vande Eed. mog. heeren Gecommitteerde Raden in dato den 16e februarij 1672: op wapenen zijn gestelt als volcht.
Voorenaff dient geweten dat de persoonen voor welckers naemen geteekent staet een M: of R: sijn gestelt op een Musket of Roer ende voor wiens naem een P: staet dat die gestelt sijn op halve spiessen of verrejagers ende alle op Zeijdtgeweer.
't quartier van de Voorstraet tot Noortwijck Binnen.
R      Mees Joosten
Cruijswegh
R      Huijgh Joosten
   
1686 uit: RK Doopboek van de pastorij van Noortwijck en Noortwijck op Zee
 
   
1689 uit: RK Doopboek van de pastorij van Noortwijck en Noortwijck op Zee
 

 

 

Overleden:   voor mei 1697

 

   
30 mei 1697 Rechterlijk Archief van Noordwijk
  17. 30-5-1697. Neeltje Jorisdr. van Ypenburgh laatst weduwe van Huyg Joostenzn. Koningsbrugge en tevoren van Huybert Leendertszn. Visser, welke Neeltje een dochter was van Maartje Tonisdr. weduwe van Pieter Floriszn. in die kwaliteit voor de ene helft en wijders Tijs Huygenzn. Koningsbrugge, Joost Huygenzn. Koningsbrugge en Maartje Huygendr. Koningsbrugge, allen meerderjarig voor hun zelve en Mees Joostenzn. Koningsbrugge oom en voogd over Claas Huygenzn. Koningsbrugge en Crijn Huygenzn. Koningsbrugge, beiden minderjarig, allen kinderen en erfgenamen van Huyg Joostenzn. Koningsbrugge voor de andere helft verkopen Dirck Gerritszn. Sommer 2 huizen en erven naast elkaar gelegen aan de oude Zeestraterweg te Noordwijk binnen, belend in zijn geheel O Jan Gerritszn. Couwenhoven en W Abraham van der Pont, strekkende van de oude Zeestraterweg tot achter aan Jan Janszn. Oos-terbaan, belast met 9 st per jr tbv de Memorien nu de heer van Noordwijk, alles volgens de oude waarbrieven, daar-van de jongste is van 29-5-1623 en 21-10-1654, voor 920 gulden contant.
   
11 apr 1698  Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  45. 11-4-1698. Neeltje Jorisdr. van Ypenburgh laatst weduwe van Huych Joostenzn. Konincxbrugge voor de ene helft en Joost Huygenzn. Konincxbrugge en Maartje Huygendr. Konincxbrugge beiden meerderjarig voor hen zelve en vervangende Tijs Huygenzn. van Konincxbrugge hun broer en Mees Joostenzn. Konincxbrugge als oom en voogd over Claas Huygenzn. Konincxbrugge en Crijn Huygenzn. Konincxbrugge beiden nog minderjarig, allen kinderen en erfgenamen van de voorsz. Huyg Joostenzn. Konincxbrugge voor de andere helft verkopen de heer Boudewijn van Leeuwen brouwer te Delft een ruim en wel doortimmerd huis en erf zijnde een bierstekerij voorzien van een bekwame kelder, schuitenhuis en schuur met halve sloot tot in de Woensdagse watering op de hoek van de Achter- of Cruysweg te Noordwijk binnen, belend NO de Achterbuurt en de Cruysweg voorsz., ZO de heer Hendrick Wil-lekes, ZW de voorsz. watering en NW Leendert Corneliszn. houtkoper en Jacob Claaszn. van Leeuwen alsmede een marktschuit met zeilen etc., alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 4-6-1659 en de scheiding daarbij de voorsz. Huyg Joostenzn. het verkochte is aanbedeeld, gepasseerd voor Cornelis van Berendrecht notaris te Leiden op 29-9-1661 voor 1625 gulden, te weten 1200 gulden voor het huis en bierstekerij en 425 gulden voor de schuit.
   
9 mei 1698  Rechterlijk-Archief van Noordwijk
  52. 9-5-1698. Neeltje Jorisdr. van Ypenburgh laatst weduwe van Huyg Joostenzn. van Konincxbrugge en tevoren van Huybert Leendertsszn. Visscher voor de ene helft en Joost Huygenzn. van Konincxbrugge en Maartje Huygendr. van Konincxbrugge meerderjarig voor hen zelve en Mees Joostenzn. Konincxbrugge oom en voogd over Claas Huygenzn. Konincxbrugge en Crijn Huygenzn. Konincxbrugge, beiden minderjarig en voorts allen vervangende Tijs Huygenzn. Konincxbrugge, allen kinderen en erfgenamen van de voorsz. Huyg Joostenzn. Konincxbrugge tezamen voor de wederhelft verkopen Cornelis Spont apotheker alhier een huis en erf gelegen aan de Voorstraat te Noordwijk binnen, belend NO de weduwe van Gerrit Marinis, ZO en ZW de weduwe van Jan Janszn. Oosterbaan en NW de Voorstraat, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 11-5-1663, voor2275 gulden contant.

 

@

Home

Gorkom