Cornelis Hendricks Rombouts (Kelders, Molitor) (2649)    kwartier

Vader:      Hendrick Rombouts (4618)

 

Geboren:  circa 1610  

      

 

 

Ondertrouw: 4 apr 1636 Maria Gerrits Dircks Castelijns [2651]   Dongen
   
Huwelijk: 8 apr 1636 Dongen
   
Kinderen:    
   
Zoon:  circa 1637 Henrick Cornelissen Rombouts [2650]    
     
     
Dochter: 4 dec 1639 Dijmpna (Digna) Cornelissen Rombouts [2648]    Loon op Zand
    getuigen: Adrianus Theodori en Maijken Jansen Joncker [23800] (Maria Peter Huennen)
   
Dochter: 5 dec 1641 Adriana Cornelissen Kelders [12033]    Loon op Zand
    getuigen: Gerardus Guilielmi en Thomasken Adriaen Peter Maes [2228] (Thomasken Huberti)
     
Dochter: 10 feb 1644 Cornelia Cornelissen Rombouts [2652]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Henrica [77052] (Henrica Gerardi)
   
Dochter: 20 jun 1646 Anna Cornelissen Rombouts [23789]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] nomine haar oom Rombout Hendricks Rombouts [4619] en Margareta Joannis nomine Maria Theodori
   
Dochter: 13 jun 1647 Maria Cornelissen Rombouts [12100]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] nomine Egidius Cornelij en Anna Walteri nomine Maria Joannis
     
Zoon:  7 okt 1648 Theodorus (Dirck) Cornelissen Kelders [12030]    Loon op Zand
    akte
    getuigen:Petrus de Raet [48402] en Thomasken Adriaens Peters Maes [2228] (Thoma uxor Huberti Judoci)
     
Dochter: 6 jun 1650 Catharina Cornelissen Rombouts Kelders [2655]    Loon op Zand
    getuige: Thomasken Adriaens Peters Maes [2228] (Thoma Huberti)
   
Dochter: 10 jan 1653 Johanna (Jenneken) Cornelissen Rombouts [2656]    Loon op Zand
    getuige: Catharina Joannis
     

 

12 mrt 1640 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 99   Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser transporteert goederen aan Cornelis Hendrick Rombouts.  
Folio 100  Cornelis Henrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan Adriaen Thomas Adriaen Joosten een bedrag van 1085 gulden terzake van een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-4-1642 ingelost is. 
   
11 jan 1642 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 6 Schepenen van Loon op Zand (Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaertssen van Duppen, Aert Jan Janssen Stevens, Thomas Thomassen, Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck, Cornelis Henrick Rombouts en Jan Janssen Oirlemans) bekennen namens de gemeente schuldig te zijn aan Lambert Janssen Rommen, olieslager, een bedrag van 50 gulden. De schuldbekentenis wordt op 2-11-1648 getransporteerd aan Ghijsbert Claessen Buennen, en op 11-5-1651 ingelost.
   
13 mei 1642 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 21 Het dorpsbestuur: jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dirck Govaerts van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan Janssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck, Jan Janssen Oirlemans, Cornelis Henrick Rombouts, Jan Eelens van Spaendonck, Dingeman Jan Joosten, Jan Cornelis Peter Oirlemans, Jan Willem Ghijsberts, Huijbert Joost Huijberts Verhaegen, Peter Janssen Bijster, Adriaen JAnssen Smidt (allen oude en nieuwe schepenen), Jan Geeridt Jan Geeridtssen, Geeridt Cornelis Corstiaens, Joost Aert Joosten (borgemeesters), Willem Jan Adriaens, Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Jan Floris Hendricxssen de Jonghe, Andrieas Adriaen Aertssen van Besauwen (Hl. Geestmeesters), Goijaert Geeritssen van Duppen (stadhouder), mr Dierck Coomans (secretaris), Aert Jan Diercxssen de Hooghe, Sijmen Diercxssen Buennen (nageburen); vestigt een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers op het beneficie van St. Lucia op het kasteel.   
   
22 dec 1644 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 237 v Jonker Matthijs Cannaerts, rentmeester en ontvanger van het huis van Loon en gemachtigde van heer Engelbert van IJmmerselle, transporteert goederen aan Cornelis Henderick Rombouts.
Folio 239 Cornelis Hendrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan jonker Matthijs Cannaers, rentmeester en ontvanger van het huis van Loon, ten behoeve van heer Engelbert van IJmmerselle een bedrag van 225 gulden terzake van een transport op heden.
   
2 jan 1646 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 82 Adriaen Zegerssen en cornelis Henrick Rombouts leggen de eed af als borgemeesters.
   
[21 aug 1568] Rechterlijk Archief Loon op Zand

 

 

 

21 nov 1646

RAT. Loon op Zand. R 58 f 433v en 434r d.d. 21 augustus 1568.
Jan Geerit Zijmons heeft gelooft te vergelden Elisabetten Huijbert Peeters weduwe, 2 ca. gld. 's jaers van Sinte Bartolomeusdach naestcomende over een jaar uit en van zijnder erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Vaert gelegen, oostwaerts aen erffenisse Geerit Peter Huijbenzn. zuijtwaerts aen de vaertcant, westwaerts aen Art Gijb Art Goessen ende noortwaerts aen sheerenstraet, alsoo hij seede. Ende heeft haar opgedragen ende gelooft te waren met de losbriefs etc. vrij en los. Testes, Meeus en Jan. Actum den 21-8-1568. Deesen sal Jan altijt mogen lossen met 32 gld. op St. Bartolomeusdach en een half jaar te vooren op te zeggen. Daeraff zullen ontvangen nae doode van Elisabetten voorgen. die gerechte erfgenamen van Emberten Geeritsse haere tweede wettige man 11 gld. en 5 st. Ende die reste die gerechte erfgenamen van Elisabeth voorn. indien die lossingen gedaan wordt nae doode van Elisabeth voorn. Testes, Meeus en Jan. Actum den 21 augustus 1568. Bijgeschreven in marge: Adriaen Willemen bekent dat Cornelis Hendrick Rombouts hem dese chijns van 2 gld. afgelost heeft. Actum den 21 november 1646.
   
 
1650 Aanslag of setting over huizen, grond en tienden Loon op Zand
  KAATSHEUVEL EN DE MOER
  Cornelis Henrick Rombouts
zijn stede met land, gekomen van Thonis Henricx, Wouter Jan Wouters en Adriaen Jan Hendricx met nieuw land, groot 11 lps. 12,5 rdn. 15 gld.
   
13 jan 1650 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 1v Adriaen Jan Hendricxssen de Groot transporteert goederen aan Cornelis Henrick Rombouts. De goederen zijn hem deels aangekomen bij overlijden van zijn ouders en deels door koop van de heer.
Folio 2 Cornelis Henrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jan Hendricxssen een bedrag van 570 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-9-1650 bij Adriaen Jan Hendricxssen ingelost is.
Folio 2 Adriaen Jan Hendricxssen de Groot en Cornelis Henrick Rombouts maken afspraken over de verdeling van de huur die Bastiaen Gerits tot aan de oogst van 1650 moet betalen. Adriaen krijgt 2/4, Cornelis 1/4 en Maijken Ghijsberts 1/4 deel.
   
6 feb 1653 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 14 Willem Cornelissen Huijsmans en Cornelis Hendricxssen Rombouts bekennen schuldig te zijn aan Ivo van den Hoevel, stadhouder van het kwartier van Oisterwijk, de helft van een jaarlijkse gewincijns van 18 gulden rustende op de nieuwe windmolen te Lage Mierde.
   

 

 

Overleden:  24 dec 1657 Loon op Zand  
  akte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
13 apr 1668 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 1 (1) Henrick, zoon van wijlen Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, (2) Cornelis Lambert van den Hove, gehuwd met Digna Cornelis Rombouts, (3) Dirck Lamberts van den Hove, gehuwd met Cornelia Cornelis Rombouts, (4) Rombout Henrick Rombouts en Gerit Dirck Anthonis, voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding. Het slot van de ake staat op folio 5.
Folio 5 Maria Gerit Castelijns, weduwe van wijlen Rombout [Cornelis] Henrick Rombouts bekent schuldig te zijn aan Gerit Dirck Anthonis een bedrag van 292 gulden.
Folio 5 Henrick Cornelis Rombouts bekent schuldig te zijn aan zijn moeder Maria Castelijns een bedrag van 292 gulden.
   
11 dec 1668 Rechterlijk Archief Dongen
  Fol. 60v  Anthonis Geerit Dijrcken en Maeijken Geerits Dijrcken weduwe Corn Henrick Rommen verkopen aan Jan Geerit Anthonis [?], hun broer.
   
9 mrt 1670 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 11v  Henrick, Dirck en Adriana, kinderen van Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, Cornelis Lamberts van den Hove, gehuwd met Digna, en Dirck Lamberts van den Hove, gehuwd met Cornelia, ook dochters van genoemd echtpaar, en tevens sterk makend voor Catharina en Jenneke, ook dochters van genoemd echtpaar, transporteren goederen aan hun moeder Maria Gerit Dircx. 9-3-1670
Folio 43  Henrick, Dirck, Adriana, Cornelis Lamberts van den Hove (gehuwd met Digna), Dirck Lamberts van den Hove (gehuwd met Cornelia) en zij allen ook voor hun zusters Catharina en Jenneken, allen kinderen van Cornelis Rombouts en Maria Gerit Dircx, transporteren goederen aan hun moeder. Hun moeder heeft eerst afstand gedaan van de tocht.
   
22 apr 1672 Rechterlijk Archief  Dongen
  Fol. 4r  Dijrck, Jan en Anthonis Geerit Dijrck Casteleijns, gebroederen, en Maeijken Geerit Dijrcxss wed Corn Henrick Rombouts, hun zus met als moeder Lijntjen Jan Broeders ter eenre en Peeter Huijb Jan Horsten als voogd van Anthonis Geerit Dijrck Castelijns de jongste met als moedere Geertruijt Anth Vennincx ter andere zeijde. Zij verklaren dat Geerit Dijrck, hun vader, op 17-2-1572[1672] zijn testament gemaakt heeeft. Daar volgt de algehele probleem stelling en zij komen tot een akkoord.
Fol. 183r  Dirck, Jan en Anthonis Geerit Dijrck Castelijns, Maeijken Geerit Dijrcx weduwe Corn henrick Rom Lants, hunmoeder was Lijntjen Jan Broeders ter eenre en Peeter Huijbrecht Jan Horsten als voogd van Anthonis Geerit Dijrck Castelijns de Jonge wiens moeder Geertruijt Anthonis Vennincx was ter andere zeijde. Zij sluiten een akkoord.
   
26 mei 1689 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 176   Dirck Cornelis Kelders en Walraven van der Elst, voogden over de minderjarige kinderen van Caerel Aerts de Roij en Ariaentie Cornelis Kelders, transporteren goederen aan de minderjarige kinderen van Dirck Cornelis Kelders en Judith Leenderts van Wilbrecht.   De goederen zijn afkomstig uit de nalatenschap van Maria Gerrits Dirx, wed. Cornelis Hendrix Kelders.
   

 

 

@

Home

Kaamer

 

back / terug