Joannes (Jan) Willems Smits (4803)  de Ruijter  kwartier

Vader:      Guilielmus Aerts Smits [4269]

Moeder:   Heesken Peeters Peeters Joosten Swart [4268]

Geboren:  circa 1615  

      

 

 

Ondertrouw: 11 dec 1638 Jenneken Cornelissen [4804]    Loon op Zand
   
    getuigen: Johannes Petri en Guilielmus Hendrick Servaessen de Robemont [1318]
Kinderen:    
   
Zoon:  circa 1640 Willem Jansen Willems Smits [4805]    
     
     
Dochter: 7 aug 1644 Cornelia Jansen Willems Smits [14831]    Loon op Zand
    getuige: Margareta Joannis
     
Zoon:  15 jul 1647 Cornelis Jansen Willems Smits [4798]    Loon op Zand
    akte
    getuigen: Guilielmus Hendrick Servaessen de Robemont [1318] en Adriana Henrici
   
Dochter: 28 nov 1649 Adriana Jansen Willems Smits [4806]    Loon op Zand
    getuige: Guilielma Guilielmi

 

15 sep 1640 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 51r   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Crijnen Textoir ende heeft over gegeven aen Jan Willemss Ruijter een perceel lants mette huijsinge etc. Er wordt betaald via een wilkeur.
   
[12 feb 1628] Rechterlijk Archief Sprang
22 mrt 1643 Fol. 308v  Copij  Aert Geritss Robben als voocht ende Joost Peeter Joosten als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten Smidts bij Geertken Peeterss willen de helft van twee geseten verkopen. Volgen de condities. 12-2-1628.
Fol. 309v  Aert Geritss Robben alias Wet/Noet?, als voocht ende Joost Peeter Joosten als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten Smidts bij Geertken Peeterss verkopen aen Jan Peterss van Heijst de helft van twee geseten, 29-2-1628. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Jan Peters van Heijst betaelt aan Jasper Joosten, 2-1-1637.
Jan Willem Smidts is voldaen door Jasper Joosten, 22-3-1643.
   
 
3 jul 1648 Loon op Zand
  Folio 41v   1. Joost, 2. Wouter Adriaenssen, gehuwd met Eeltken, 3. Jan, zoon van Willemssen Smits en Heesken, 4. Joost Peter Joosten en Peter Cornelis, als voogden over Peter, onmondige zoon van Peter, en 5. Jan Geerit Hendricxssen, als vader van zijn onmondige kinderen bij Maijken, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Joosten Swert en Adriaentken Bastiaenssen, maken een boedelscheiding.
Folio 44   Joost Peter Joosten, Wouter Adriaenssen en Jan Willemssen Smidts bekennen ieder 25 gulden ontvangen te hebben als compensatie voor de lagere huwelijksgift ten opzichte van Peter Peter Joosten en Jan Geeridt Hendricxssen.
Folio 44   Peter Cornelis van Esch, weduwnaar van Adriaentken Bastiaenssen, sluit een overeenkomst met Joost Peter Joosten, Wouter Adriaenssen, gehuwd met Eeltken Peter Joosten, Jan Willemssen Smits, Joost Peter Joosten, als voogd over de onmondige zoon van Peter Peter Joosten, en Jan Geerit Hendricxssen, als vader van zijn onmondige kinderen bij Maijken Peter Joosten.
   
21 jul 1648 Loon op Zand
  Folio 51 Wouter Adriaenssen, gehuwd met Eeltken Peter Joosten, en Jan Willemssen Smidts, zoon van Heesken Peter Joosten, transporteren goederen aan Joost Peter Joosten.
Folio 52v Joost Peter Joosten Swart bekent schuldig te zijn aan Wouter Adriaenssen en Jan Willemssen Smits een bedrag van 406 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-2-1651 ingelost is.
   
5 dec 1648 Loon op Zand
  Folio 87 Remmert Andriessen, wonende te Vlijmen, gehuwd met Aleijtken Adriaen Lenaertssen Ronden, transporteert rechten op goederen ten behoeve van Claes Peeter Willemssen de Kemmer.
Folio 88 Claes Peterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Remmert Andriessen een bedrag van 90 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-1-1650 ingelost is.
Folio 88v Claes Peeterssen de Kemmer, weduwnaar van Maijken Adriaen Lenaerts, doet afstand van zijn tocht op goederen ten behoeve van Peeter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen, als voogden over zijn drie onmondige kinderen.
Folio 89 Claes Peterssen de Kemmer (1/2) en Peter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen, als voogden over de drie onmondige kinderen van genoemde Claes en Maijken Adriaen Lenaertssen Ronden (1/2) transporteren goederen aan Jan Willemssen Smidts, wonende te Sprang.
Folio 89 Peter Willemssen de Kemmer naast de goederen die Claes Peterssen de Kemmer, Peter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen op heden getransporteerd hebben aan Jan Willemssen Smidts. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.
Folio 90 Jan Willemssen Smidts, wonende te Sprang, bekent schuldig te zijn aan Claes Peeterssen de Kemmer (1/2) en de voogden over zijn drie onmondige kinderen (1/2) een bedrag van 1025 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-3-1651 ingelost is.
   
14 jan 1649 Loon op Zand
  Folio 130v Peter Peter Jacob Laureijssen bekent ontvangen te hebben van Jan Willemssen Smidts, namens Claes Peterssen de Kemmer en diens onmondige kinderen bij Maijken Adriaenssen Ronden, een bedrag van 300 gulden, welke Aert Wouter Heijemans verschuldigd was te betalen terzake van een transport.
   
1650 Aanslag of setting over huizen, grond en tienden Loon op Zand
  Jan Willemssen Smidt
zijn stede met land, groot 7 lps. 23 rdn. 8 gld. 10 st
   
13 feb 1651 Loon op Zand
  Folio 72 Geeridt Adriaen Eelenssen stelt zich borg voor het transport van Claes Peterssen de Kemmer aan Jan Willemssen Smits op 5-12-1648.
Folio 72 Ghijsbert Mattheeus Peterssen van Riel bekent schuldig te zijn aan Peter Willemssen de Kemmer en Remmert Andriessen, voogden over de drie onmondige kinderen van genoemde Claes Peterssen de Kemmer en Maijken Adriaen Lenaerts, een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld voor de helft op 15-3-1668 bij Teunis Gijsberts, wonende te Vlijmen en gehuwd met Freijsken Claes Peterssen de Kemmer, en de andere helft op 4-3-1671 bij Adriaen Claesse Peters de Kemmer ingelost is.

Folio 72v Claes Peterssen de Kemmer bekent schuldig te zijn aan Peter Willemssen de Kemmer en Remmer Andriessen, voogden over zijn drie onmondige kinderen bij Maijken Adriaen Lenaertssen Ronden een bedrag van 50 gulden terzake van ontvangen kooppenningen.
   
28 jan 1653 Loon op Zand
  Folio 10 Joost Peeter Nauwen en Joost Peeterssen Swert als voogden over Lijntken, onmondige dochter van Jan Geeridt Hendrick Geeridts en Maijken Peeter Joosten, in bijzijn van Wouter Adriaenssen als moederlijke oom en Jan Willemssen Smidts als moederlijke neef, bekennen schuldig te zijn aan voornoemde Jan Geeridt Hendrick Geeridts alle gelden die Cornelis Cornelis Corsten, Huijbert Florissen, Zacharias Hendrick Franssen en zijn zuster en Marten Lenaertssen aan voornoemde Lijntken verschuldigd zijn.
   
20 aug 1653 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 69v   Op heden desen 20e augustus 1653 compareerde Handrick Cornelis weduwenaer van Sijken Joosten ende heeft aengenomen van Jan Willemse Ruijter als voocht ende Cornelis Cornelisse als toesiender sijn kijnderen, Joostken, Mecheltken, Joost, Lijsken ende Adriaen, bij Sijken voornt.
Toegevoegd: Adam Baeijens x Mecheltjen handrix is voldaen van het versterf van Lijsken Handricx, 24-2-1664. Cornelis Handricxen is voldaen van het fersterf van Lijsken voornt, 7-4-1670. Jacob Wouters Bogaert is voldaen, 30-8-1676. Adriaen Handricx is voldaen, 9-10-1675. Joost Handricx vanden Hoeck is voldaen van het versterf van Lijsken voornt.
Losse vellen als quitantie aenwezig.
   
1654 Sethboek over de landerijen der heerlicheijt van Venloon te Loon op Zand
  VAERTE
  Jan Willem Smits - land
17 stuivers
   
13 dec 1657 Loon op Zand
  Folio 58 1. Joost Peeter Joosten Swert, tevens voor het deel van Peeter Peeter Joosten Swert genoemde de jonge, 2. Wouter Adriaenssen, gehuwd met Eeltken Peeter Joosten Swart, 3. Jan Willemssen Smits, zoon van Heesken Peeter Joosten, en 4. Jan Geerit Hendricx, vader van de onmondige Lijntken bij Maijken Peeter Joosten Swert, allen voor de helft, en 5. Jan Hendricxssen de Jonge, voor het deel van de erfgenamen van Peeter Cornelissen van Esch, weduwnaar van Adriaentken Bastiaenssen, eerder weduwe van Peeter Joost Peeterssen Swer, voor de andere helft, transporteren goederen aan de heer Peeter Govaerts. De kooppenningen zijn volledig betaald.
   
1659 Gemaalboek te Loon op Zand
  VAERTE
  Jan Willems Smits -- 3 gld.
   
1662 Borgemeesters rekeningen Loon op Zand
  Borgemeester: Jan Adriaenssen van den Nijeuwenhuijse, borgemeester op het Vaartkwartier
Uitgaven:
- aan Jan Janssen Vriendt en Jan Willemssen Smidts, kerkenraden, voor drie dagen bij de classis van
’s-Hertogenbosch te informeren naar een nieuwe predikant na de dood van de heer Crollius 6-0-0
   
1662 Aanslag over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen te Loon op Zand
  VAERT
  Jan Willemssen Smits
- een stede, groot 7 lps, aanslag: 3 gld. 17,5 st.
   
1664 Lijst van het zoutgeld te Loon op Zand
  VAERTE
  Jan Willemssen Smits: 32 st.
   
1665 Lijst van personen met bezittingen die minder waard zijn dan 2000 gulden te Loon op Zand
  VAERTE
  Jan Willemssen Smits
- landbouwer, arbeider, dijkwerker
   

 

Overleden: voor dec 1677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
23 dec 1677 Loon op Zand
  Folio 42 Cornelis, zoon van Jan Willems Smith en Jenneken Cornelis, maakt een boedelscheiding met Adriaen Jans van Cleeff, gehuwd met Maria Jan van Lier, weduwe van Willem Jan Smits waarvan zij een dochter heeft.
   
22 apr 1717 Loon op Zand
  Folio 204 Jan Person, deurwaarder van de Raad van Brabant, legt beslag op goederen die op naam staan van Willem, Cornelis en Adriana, kinderen van Jan Willem Smits en waarvan ook Willemijntie Smits de helft heeft. De goederen worden bewoond door Peter Vreijssen.
   

 

 

@

Home

Kaamer

 

back / terug

 

24384

24386

24388

24390

24392

24394
Peeter Lodewijcks Gijb Loijens [48329]
circa 1490 - voor feb 1556
24396
Aert Wouters Aerts de Bont [12061]
circa 1500 - voor dec 1573
24398
Adriaen Thomaessen Gijb Loijens [12431]
circa 1490 - voor 1552
x
x
24385

24387

24389

24391

24393

24395

24397
Aleijt Claessen Bartroms de Bont [12063]
circa 1500 - voor dec 1549
24399
Adriana (Aenken) Peeters Huijben Oirlemans [12433]
circa 1500 - voor nov 1572
               
12192

12193

12194

12195

12196
Peeter Joosten Swart [48312]
circa 1530 - kort voor aug 1608
12197
Heesken Peeters Loijen [48320]
circa 1530 -
12198
Bastiaen Aerts Wouters de Bont [12036]
circa 1535 - voor nov 1614
12199
Arijtken Adriaens Maes [12057]
circa 1540 - voor nov 1614
x
6096
Aert Joosten Smits [79357]
circa 1550 -
6097

6098
Peeter Peeters Joosten Swart [4264]
circa 1560 - voor sep 1626
6099
Adriaentken Bastiaens Aerts Wouters [2553]
circa 1560 - 6 mrt 1648
x
3048
Guilielmus (Willem) Aerts Joosten Smits [4269]
circa 1580 - voor feb 1626
3049
Heesken Peeters Peeters Joosten Swart [4268]
circa 1580 - voor 1626
x 6 feb 1611
1524
Joannes (Jan) Willems Smits [4803]
circa 1615 - voor dec 1677