Jan Jansen de Pruijser (20031)         kwartier

Geboren:  circa 1420      
 

 

 

 

Kinderen:

Zoon:  1464 Gerrit Janssen de Pruijser (19144), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Huijbert Janssen de Pruijser (20032), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Dirck Janssen de Pruijser (20033), Loon op Zand 
     
     
Dochter:   Marij Janssen de Pruijser (20036), Loon op Zand 
     
     
Zoon:    Jan Janssen de Pruijser (20047), Loon op Zand 

 

 

 

 

1 apr 1505 Archief van de Schepenbank (Vermelding)
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 11v d.d. 1-4-1505.
Peter soon wilner Henrick Swerts heeft uitgegeven tot eene erfpacht Peter Huijben een huijs metten erffenisse in sijnder grote gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert metten eenre  sijde  neve  Jan  die  Pruijser,  metten  noorden  eijnde  aen  Willem  Ewouts,  die  oosten  sijde  aen Gherit die Preijser, de andere eijnde aen Jan die Preijser. Noch een stuck erfs vier lopensaet metten halve hoil aen die zuijden zijde neve Jan de Preijser ende metten eene eijnde aen die hofstat voors. die  noorden  zijde  neve Willem  Ewouts,  dat  oosten  eijnde  aen  Jan  Eelen  ende  Willem  Jansse.  Van Petere  voors.  in  eenre  recht  erfrecht  te  hebben  ende  te  besitten  voor  1  ½    smael  hoen  in  sheeren cijns. Ende heeft gelooft Peter voors. als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Petere voors. dese voors. erffenisse te waren voor de cijns voors. ende  alle  andere  commer  daer  in  wesende  allemael  af  te  doen.  Ende  heeft  Peter  voors.  wederom gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, jaerlijcks daer uit te vergelden den cijns. Testes, Claes Bartroms ende Gherit die Praijser. Anno 1505 den eerste dach van april.
   
1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 25r d.d. 1507.
Jan geheiten die Pruijser, drie strepen lants beneffen een gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten  die  Vaert,  metten  eendere  zijde  beneffen  sheerenstraet  ende  metten  andere  zijde  neve Gherit die Praijser, streckende van erffenis Gherit voorschr. tot sheerenstraete toe, als hij seede heeft Jan voorschr. in eene rechte erfcoope opgedragen ende opgedragen Gherit die Praijser sijnen soon met allen sijnen brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een etc. commer van sijnen wegen af te doen, uitgenomen een vierdeel  hoens  in  sheeren  grontchijns  ende  een  half  mud  rogge  Korstiaen  Jan  Eelen  daer  uit  te betalen alle jaeren etc. ende Gherit heeft gelooft de cijns ende den pacht hier uit te betalen. Testes, Gherit Wouters ende Jan Giben. Actum anno 1507.
   
24 jun 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 22r d.d. 24-6-1507.
Jan die Pruijser elf lopensaet heijvelts of daer omtrent, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die eefterlinge, metter eenre sijde aen erffenis Jans van Werdt ende metten andere sijde aen Gerit Claessen. Welck stuck heijvelts voorschr. Jan  gekocht ende gecregen  heeft tegen Peter soon wilner  Arts  geheiten  die  Wart,  gelijck  dat  in  schepen  brief  van  Venloen  volcomentlijck  begrepen  is, heeft  Jan  voorschr.  dat  stuck  heijvelts  opgedragen  Wouter  Art  Swerts  met  allen  de  brieven  ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende etc.  commer  van  sijnen  wegen  af  te  doen,  uitgenomen  sheeren  cijns.  Testes,  Gherit Wouters  ende Peter Jan Henricks. Actum anno 1507 den 24e in juni.
   
13 feb 1509 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 37v d.d. 13-2-1509.
Wij Gerit Wouters ende Jan Melissoon  van Oird doen cont en iegelijcke, schepenen  in Venloen dat voor  ons  comende  is  Jan  die  Pruijser  Janssoon,  ende  heeft  gegeven  ende  gheeft  Huijbert  sijnen wettige  soon  volcomen  procuratie  ende  macht  om  te  heffen,  te  bueren  ende  te  ontvangen  allen alsulcke versterf als mij aencomende is van Jan Willemssoon ende Weijndel sinder huijsvrouwe. Ende dat die voorschr. Huijbert mijn soon sal vesten, erven die gheene dies van noot wesen sal met afgaen ende vertijen als daer toe behoorlijck ende recht is in allen manieren off ick daer selven tegenwoordich waren.  In  kennissen  der  waerheijt  soo  hebben  sij  schepenen  voorschr.  onsen  segelen  hier  aen hebben doen hangen. Anno 1509 den 13e dach in februari.
   
23 jul 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 41r d.d. 23-7-1510.
Jan die Praijser twee lopensaet ende 5 ½ roijen, metter oosten zijde neve Peter Huijben dat Joffrou Katherijne (van Haestrecht) gekocht heeft, die westen zij neve Willem Willems, dat noorden eijnde aen sheeren dellen, dat zuijden eijnde aen die ou hoeck vaert ter halve vaert gemeten. Dies is daer bleven een nollike ongemeten dat die hier behouden heeft. Testes ut supra. 
Item: onder Gerit Maes, Jan Heijn Sijmons ende Jacop sijn broer. 
Item:  Jan  die  Praijser  heeft  gelooft  Henrick  Jansoon  tot  behoef  des  heren  van  Loen  te  betalen  die somme als boven van 71 ½ rijns gulden ende 5 stuijvers ten dage voorschr. Dies is Huijbert sijn soon borch geworden. Testes, Zeger ende Peter Jan Henricks. Actum ut supra.
   
11 aug 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 42r d.d. 11-8-1510.
Henrick Sijmons onder hem selven 72 ½ roij metten westen sijde aen die ou hoeck uit, beheltelijck de heer  sijn  anthooft,  die  oosten  sijder  aen  Joffrou  Kathelijne,  dat  noorden  eijnde  aen  mijn  Joffrou voorschr. de andere eijnde aen Jan Sijmons ten halve grippelen.
Item: Henrick Sijmons gelooft hier voor te betalen Henrick Jansse tot behoef de heer van Loon al als voor 70 rijns gulden min 8 ½ stuijver goeder reckeningen. Dies is Jan die Praijser sijn borch geworden.
   
   

 

 

Overleden:   voor mrt 1512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
16 mrt 1512 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 55v d.d. 16-3-1512.
Jan soon wilner Jans die Praijser een erfenis metten huijs daer op staende en metten hof daer aen liggende streckende voort westwaerts op metten halve diepen sloot en zuijtwaerts totten hoefken toe. Dies  soo sal Gerit hebben dat oosten eijnde van de graft totten pael toe en is gelegen in de prochie van  Venloen  op  die  Vaert  metten  oosten  sijde  neve  sheerenstraet,  de  andere  sijde  neve  Huijbert Janssoon sijnen broeder, die westen sijde neve Aert Coijten, de andere sijde neve den diepe sloot. Dies soo sal Gerit hebben en erfelijck besitten die helft van eender messen van eene eijck tot eene pael toe, die sij daer staende laten. Dies soo sal Huijbert voorschr. Gerit sijnen broeder eene acker lants  wegen  en  stegen.  Item  noch  hier  toe  de  helft  van  eene  heijvelt  die  noorden  sijde  streckende neve Wouter Aertsoon, dat oosten eijnde aen Willem van Weert, die zuijden zij neve Huijben voorschr. de andere eijnde aen Peter Heijn Swerts, heeft overgegeven met de brieven etc. Dies soo sal Gerit daer  jaerlijcks  uit  gelden  een  ….  in  sheeren  cijns  en  Jan  sijnen  vader  twee  mudde  rogge  jaerlijcks, elck mud met 32 rijns gulden. Testes, Claes Janssoon en Wouter Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 56r d.d. 16-3-1512.
Jan soon wilner Jans die Praijser een schuer metten erffenisse daer op staende met half de messen van de eijck totten pael toe. Noch hiertoe drie strepen lants metten oosten eijnde neve  Gerit Jansse die zuijden sijde neve Gerit metten halve diepe sloot, die westen eijnde aen Aert Coijten, de andere sij tot  Gerits  toe  als  sij  seede.  Noch  hiertoe  een  stuck  lants  geheiten  dat  hoefke metten  noorden  sijde neve Gerit, die oosten sijde aen sheerenstraet en oock die suijden sijde, dat westen eijnde aen Aert Coijten.  Beheltelijck  Huijbert  de  halve  graft.  Item  hier  toe  een  half  heijvelt  5  ½  lopensaet  en eenvierdelvat  of  daeromtrent,  metten  noorden  sijde  neve  Gerit  voorschr.  metten  oosten  eijnde  aen Willem  Janssoon,  die  zuijden  zijde  neve  Jan  Wouter  Maessoon,  de  andere  eijnde  aen  Peter  Heijn Swerts, supportavit Huijbert sijnen broeder met de brieven etc. Gelovende dit opdragen etc. Dies sal Huijbert  voorschr.  daer  jaerlijcks  uit  gelden  en  betalen  een  halve  rijns  gulden  in  sheeren  cijns  en anderhalf mud rogge tot lichtmis….. soo mach Huijbert desen voorschr. pacht quijten met een halve mud  rogge  te  mael,  elcke  mud  met  32  rijns  gulden.  Testes,  Claes  Jansoon  en  Wouter  Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
   

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back / terug