Jan Jansen de Pruijser (20031)         kwartier

Geboren:  circa 1420 Loon op Zand    
 

 

     
     
Kinderen:    
     
Zoon:  1464 Gerrit Jansen de Pruijser [19144]    Loon op Zand
     
     
Zoon:  circa 1465 Huijbert Jansen de Pruijser [20032]    
     
     
Zoon:  circa 1465 Dirck Jansen de Pruijser [20033]    
     
     
Dochter: circa 1465 Marij Jansen de Pruijser [20036]    
     
     
Zoon:  circa 1465 Jan Jansen de Pruijser [20047]    
     
     

 

1 apr 1505 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 11v
Peter soon wilner Henrick Swerts heeft uitgegeven tot eene erfpacht Peter Huijben een huijs metten erffenisse in sijnder grote gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten op die Vaert metten eenre  sijde  neve  Jan  die  Pruijser, metten noorden eijnde aen Willem Ewouts, die oosten sijde aen Gherit die Preijser, de andere eijnde aen Jan die Preijser. Noch een stuck erfs vier lopensaet metten halve hoil aen die zuijden zijde neve Jan de Preijser ende metten eene eijnde aen die hofstat voors. die noorden zijde neve Willem Ewouts, dat oosten eijnde aen Jan Eelen ende Willem Jansse. Van Petere voors. in eenre recht erfrecht te hebben ende te besitten voor 1 ½ smael hoen in sheeren cijns. Ende heeft gelooft Peter voors. als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet dat hij heeft ofte vercrijgen mach, Petere voors. dese voors. erffenisse te waren voor de cijns voors. ende alle andere commer daer in wesende allemael af te doen. Ende heeft Peter voors. wederom gelooft als een principael schuldenaer op hem ende op allen sijn goet, jaerlijcks daer uit te vergelden den cijns. Testes, Claes Bartroms ende Gherit die Praijser. Anno 1505 den eerste dach van april.
   
1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 25r
Jan geheiten die Pruijser, drie strepen lants beneffen een gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die Vaert, metten eendere zijde beneffen sheerenstraet ende metten andere zijde neve Gherit die Praijser, streckende van erffenis Gherit voorschr. tot sheerenstraete toe, als hij seede heeft Jan voorschr. in eene rechte erfcoope opgedragen ende opgedragen Gherit die Praijser sijnen soon met allen sijnen brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende als een etc. commer van sijnen wegen af te doen, uitgenomen een vierdeel hoens in sheeren grontchijns ende een half mud rogge Korstiaen Jan Eelen daer uit te betalen alle jaeren etc. ende Gherit heeft gelooft de cijns ende den pacht hier uit te betalen. Testes, Gherit Wouters ende Jan Giben. Actum anno 1507..
   
24 jun 1507 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 22r
Pelgrom Henricks heeft wettelijck ende erffelijck verkocht Wouter Art Swerts eene jaerlijcks ende erffelijcke pacht van ses lopen rogge de mate van Venloen alle jaere te vergelden op Sinte Jansdach Baptista ende te Loen te leveren uit ende van sijnen huijse ende hove metten erffenisse daer aen liggende de een zij ende de een eijnde aen sheerenstraet, de andere zij neve Aert Henricks, de andere eijnde aen Thonis Verweij, ende heeft gelooft te waren. Testes, Gherit Wouters ende Peter Jan. Actum anno 1507 den 24e dach in juni. Item: ende dese 6 lopen rogge te mogen quijten met 12 rijns gulden tot sijnen scoensten metten verschenen pacht. Testes ut supra.
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 22r
Jan die Pruijser elf lopensaet heijvelts of daer omtrent, gelegen in de prochie van Venloen ter stede geheiten die eefterlinge, metter eenre sijde aen erffenis Jans van Werdt ende metten andere sijde aen Gerit Claessen. Welck stuck heijvelts voorschr. Jan gekocht ende gecregen heeft tegen Peter soon wilner Arts geheiten die Wart, gelijck dat in schepen brief van Venloen volcomentlijck begrepen is, heeft Jan voorschr. dat stuck heijvelts opgedragen Wouter Art Swerts met allen de brieven ende rechten hem enichsins daer in toebehorende ende heeft er voorts op vertegen als recht is. Gelovende etc. commer van sijnen wegen af te doen, uitgenomen sheeren cijns. Testes, Gherit Wouters ende Peter Jan Henricks. Actum anno 1507 den 24e in juni.
   
13 feb 1509 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 37v
Wij Gerit Wouters ende Jan Melissoon van Oird doen cont en iegelijcke, schepenen in Venloen dat voor ons comende is Jan die Pruijser Janssoon, ende heeft gegeven ende gheeft Huijbert sijnen wettige soon volcomen procuratie ende macht om te heffen, te bueren ende te ontvangen allen alsulcke versterf als mij aencomende is van Jan Willemssoon ende Weijndel sinder huijsvrouwe. Ende dat die voorschr. Huijbert mijn soon sal vesten, erven die gheene dies van noot wesen sal met afgaen ende vertijen als daer toe behoorlijck ende recht is in allen manieren off ick daer selven tegenwoordich waren. In kennissen der waerheijt soo hebben sij schepenen voorschr. onsen segelen hier aen hebben doen hangen. Anno 1509 den 13e dach in februari.
   
23 jul 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 41r
Jan die Praijser twee lopensaet ende 5 ½ roijen, metter oosten zijde neve Peter Huijben dat Joffrou Katherijne (van Haestrecht) gekocht heeft, die westen zij neve Willem Willems, dat noorden eijnde aen sheeren dellen, dat zuijden eijnde aen die ou hoeck vaert ter halve vaert gemeten. Dies is daer bleven een nollike ongemeten dat die hier behouden heeft. Testes ut supra. 
Item: onder Gerit Maes, Jan Heijn Sijmons ende Jacop sijn broer. 
Item: Jan die Praijser heeft gelooft Henrick Jansoon tot behoef des heren van Loen te betalen die somme als boven van 71 ½ rijns gulden ende 5 stuijvers ten dage voorschr. Dies is Huijbert sijn soon borch geworden. Testes, Zeger ende Peter Jan Henricks. Actum ut supra.
   
11 aug 1510 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 42r
Henrick Sijmons onder hem selven 72 ½ roij metten westen sijde aen die ou hoeck uit, beheltelijck de heer sijn anthooft, die oosten sijder aen Joffrou Kathelijne, dat noorden eijnde aen mijn Joffrou voorschr. de andere eijnde aen Jan Sijmons ten halve grippelen.
Item: Henrick Sijmons gelooft hier voor te betalen Henrick Jansse tot behoef de heer van Loon al als voor 70 rijns gulden min 8 ½ stuijver goeder reckeningen. Dies is Jan die Praijser sijn borch geworden.
   

 

 

Overleden:   voor mrt 1512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
16 mrt 1512 Archief van de Schepenbank
  RAT. Loon op Zand. R 55 f 55v
Jan soon wilner Jans die Praijser een erfenis metten huijs daer op staende en metten hof daer aenliggende streckende voort westwaerts op metten halve diepen sloot en zuijtwaerts totten hoefken toe. Dies soo sal Gerit hebben dat oosten eijnde van de graft totten pael toe en is gelegen in de prochie van Venloen op die Vaert metten oosten sijde neve sheerenstraet, de andere sijde neve Huijbert Janssoon sijnen broeder, die westen sijde neve Aert Coijten, de andere sijde neve den diepe sloot. Dies soo sal Gerit hebben en erfelijck besitten die helft van eender messen van eene eijck tot eene pael toe, die sij daer staende laten. Dies soo sal Huijbert voorschr. Gerit sijnen broeder eene acker lants wegen en stegen.
Item noch hier toe de helft van eene heijvelt die noorden sijde streckende neve Wouter Aertsoon, dat oosten eijnde aen Willem van Weert, die zuijden zij neve Huijben voorschr. de andere eijnde aen Peter Heijn Swerts, heeft overgegeven met de brieven etc. Dies soo sal Gerit daer jaerlijcks uit gelden een …. in sheeren cijns en Jan sijnen vader twee mudde rogge jaerlijcks, elck mud met 32 rijns gulden. Testes, Claes Janssoon en Wouter Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
RAT. Loon op Zand. R 55 f 56r
Jan soon wilner Jans die Praijser een schuer metten erffenisse daer op staende met half de messen van de eijck totten pael toe. Noch hiertoe drie strepen lants metten oosten eijnde neve Gerit Jansse die zuijden sijde neve Gerit metten halve diepe sloot, die westen eijnde aen Aert Coijten, de andere sij tot Gerits toe als sij seede. Noch hiertoe een stuck lants geheiten dat hoefke metten noorden sijde neve Gerit, die oosten sijde aen sheerenstraet en oock die suijden sijde, dat westen eijnde aen Aert Coijten. Beheltelijck Huijbert de halve graft. Item hier toe een half heijvelt 5 ½ lopensaet en eenvierdelvat of daeromtrent, metten noorden sijde neve Gerit voorschr. metten oosten eijnde aen Willem Janssoon, die zuijden zijde neve Jan Wouter Maessoon, de andere eijnde aen Peter Heijn Swerts, supportavit Huijbert sijnen broeder met de brieven etc. Gelovende dit opdragen etc. Dies sal Huijbert voorschr. daer jaerlijcks uit gelden en betalen een halve rijns gulden in sheeren cijns en anderhalf mud rogge tot lichtmis….. soo mach Huijbert desen voorschr. pacht quijten met een halve mud rogge te mael, elcke mud met 32 rijns gulden. Testes, Claes Jansoon en Wouter Adriaens. Actum anno 1512 den 16e dach van mert.
   

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug