Huijbert Joosten Verhaegen  (2227)

 

Vader:     Joost Huijberts Verhaegen (2350)
 
Moeder:  Maijken Ghijsberts Cornelissen Hoeffnaegel (2361)

 

Gedoopt:    15 feb 1611 Loon op Zand
  getuigen: Joannes Valerij en Nesa Cornelij

 

 

21 jun 1630 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 150   1) Stoffel Quirijnen, als voogd van de kinderen wijlen Ghijsbert zoon Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegelen, 2) Hendrick Hendrickssen Back, geh.m. Peeterken, Corst Peeterssen Haen, geh.m. Anneken, dochters wijlen Adriaen Cornelissen Hoeffnaegelen, 3) Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de kinderen wijlen Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen, 4) Jacob Peeterssen Cladde, geh.m. Dingen dochter wijlen Adriaen Geeritssen Muijser en Agneesken dochter wijlen Cornelis Ghijsberts, ook voor Servaes Jacobssen, geh.m. Ijken Adriaens de Muijser, en voor Maijken en Wouterken dochters wijlen Adriaen de Muijser, Joost Diercxssen van Campen als opvolger van Geeridt Adriaenssen Muijser en Hendrick Hendricxssen Back, ook voor Jan Thonissen Spies, als opvolger van Jan Adriaenssen Muijser, 5) Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de kinderen wijlen Geeridt Cornelissen Hoefnaegel, als opvolger van kinderen van Adriaentken Cornelis Hoeffnaegel, 6) Cornelis Bastiaens, wed.v. Magdaleen dochter Cornelis Ghijsberts, ook voor zijn kinderen, 7) Adriaen Peeterssen Mulder als voogd van de kinderen wijlen Joost Huijbertssen Haegen en Maijken Cornelis Hoeffnaegelen, 8) Cornelis Bastiaenssen als voogd van de kinderen wijlen Adriaen Adriaenssen Leempoel en Eeltken dochter wijlen Cornelis Ghijsberts maken een boedelscheiding.  
Folio 152v   De erfgenamen van Cornelis Ghijsbert Hoeffnaegelen transporteren goederen aan Jan Jacopssen en Adriaen Willemssen Cam.

 

Huwelijk: 8 nov 1633 Thomasken Adriaens Peters Maes [2228] Loon op Zand
     
Kinderen:    
   
Dochter: 10 apr 1644 Maria Huijberts Joosten Verhaegen [2226]    Loon op Zand
    getuige: haar aangetrouwd tante Angela Ghijsberts Joosten Joachims [1591] (Angela Adriani)
   
Zoon:  11 mrt 1648 Adriaen Huijberts Joosten Verhaegen [2229]    Loon op Zand
    getuige: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318] nomine zijn oudoom Bertrom Petrus [3425]
     
Zoon:  2 apr 1652 Peter Huijberts Joosten Verhaegen [2231]    Loon op Zand
    getuige: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318]
     
Zoon:  29 okt 1655 Judocus (Joost) Huijberts Joosten Verhaegen [2239]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus (Willem) Hendrick Servaessen de Robemont [1318] en Anna Johannis
     
Zoon:  6 jul 1659 Peter Huijberts Joosten Verhaegen [2230]    Loon op Zand
    getuigen: mr D. de Rossum en Petronella Theodori
     

 

16 jan 1634 Loon op Zand
  Folio 53v  Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts en Maijken dochter wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnagelen, maakt een boedelscheiding met Adriaen Peter Ockers en Cornelis Bastiaenssen Cloostermans als voogden van Wouter en Cornelis, kinderen van genoemde Joost en Maijken. 
   
27 jan 1634 Rechterlijk Archief Capelle
  Fol. 99r  Compareerden opten ccvije dach janurij anno 1634 Huijbert Joost Huijbertss, Wouter Joost Huijbertss, AdriaenPeeter Ockerss als bloetvoocht van Cornelis Joosten, onmondich weeskijnt, tsamen broeders ende kijnderen van Joost Huijberts za ende gaven tsamen over met een vrij gifte ten behoeve van Antonis Aertss Veucht. Betaald wordt via een wilkeur (folio 99r).
Fol. 99v  Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Adriaen Peeter Ockerss voor een derde, Antonis Aertss Veucht voor een derde ende Dierck Michielss Smit voor een derde.
   
24 apr 1635 Loon op Zand   
  Folio 22  Peeterken, wed.v. Peter Adriaen Maes, doet afstand van haar tocht op goederen en behoeve van Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts, geh.m. Thomaske dochter wijlen Adriaen Peter Maes.    
Folio 22v  Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts, geh.m. Thomaske dochter wijlen Adriaen Peter Maessen, transporteert goederen aan Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaenssen Cauwenberchs.   
Folio 23   Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Huijbert Joost Huijberts een bedrag van 512 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-7-1639 ingelost is.    
Folio 23  Geeridt zoon wijlen Cornelis Adriaen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaenssen een bedrag van 125 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-12-1656 ingelost is.    
Folio 23v  Adriaen Thomas transporteert goederen aan Huijbert Joosten.  
Folio 24   Peeterken, wed.v. Adriaen Peter Maes, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van haar zoon Adriaen Thomas. 
   
31 mei 1635 Loon op Zand   
  Folio 28  Huijbert, zoon van wijlen Joost Huijberts en Maijken Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegelen, transporteert goederen aan zijn broer Wouter. Goederen zijn aangekomen bij deling op 16-1-1634.
Folio 28v Wouter zoon wijlen Joost Huijberts bekent schuldig te zijn aan zijn broer Huijbert een bedrag van 800 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 3-3-1646 ingelost is.
Folio 29 Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de drie kinderen wijlen Geeridt Cornelis Hoeffnaegelen, transporteert in bijzijn van Ghijsbert Geeritssen (één van de onmondige kinderen) goederen aan Diercxken, wed.v. Balthazar Cornelis, wonende in de Vrijhoeven. Goederen zijn aangekomen bij deling op 21-6-1630.
Folio 29v   Dierck Adriaen Quirijnen, geh.m. Maijken dochter wijlen Anthonis Hendrick Oirlemans, voor de ene helft en dezelfde als schoonvader en voogd van de onmondige kinderen van wijlen Jacop Adriaen Jacops voor de andere helft transporteert goederen aan Adriaen Thomas Adriaenssen en Huijbert Joost Huijberts.   
Folio 30  Huijbert Joost Huijberts bekent schuldig te zijn aan Henrick Janssen Perssijn, schout te Sprang, ten behoeve van de onmondige kinderen van Jacop Adriaen Jacops een bedrag van 710 gulden, 13 stuivers en 10 penningen terzake van (de helft van) een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 10-1-1638 ingelost is.
Folio 30v Wouter zoon wijlen Joost Huijberts transporteert goederen aan Adriaen Wouter Claes Heijnen voor de ene helft en Bastiaen Peter Corsten voor de andere helft.
   
13 mei 1642 Loon op Zand
  Folio 21 Het dorpsbestuur: jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dirck Govaerts van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan Janssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck, Jan Janssen Oirlemans, Cornelis Henrick Rombouts, Jan Eelens van Spaendonck, Dingeman Jan Joosten, Jan Cornelis Peter Oirlemans, Jan Willem Ghijsberts, Huijbert Joost Huijberts Verhaegen, Peter Janssen Bijster, Adriaen JAnssen Smidt (allen oude en nieuwe schepenen), Jan Geeridt Jan Geeridtssen, Geeridt Cornelis Corstiaens, Joost Aert Joosten (borgemeesters), Willem Jan Adriaens, Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Jan Floris Hendricxssen de Jonghe, Andrieas Adriaen Aertssen van Besauwen (Hl. Geestmeesters), Goijaert Geeritssen van Duppen (stadhouder), mr Dierck Coomans (secretaris), Aert Jan Diercxssen de Hooghe, Sijmen Diercxssen Buennen (nageburen); vestigt een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers op het beneficie van St. Lucia op het kasteel.
   
17 jan 1643 Loon op Zand
  Folio 67 Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaerts van Duppen, Aert Jan Janssen Stevens, Dingeman Jan Joosten, Thomas Thomassen Egmonts, Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck en Huijbert Joosten Verhaegen, allen schepen van Loon op Zand, verlenen volmacht aan jonker Matthijs Cannaerts en Ghijsbert Claessen Buennen om namens het bestuur en de inwoners van Loon op Zand te 's-Hertogenbosch een bedrag van 700 gulden te lenen.
   
3 mrt 1646 Loon op Zand
  Folio 97v Wouter Joosten Verhaeghen transporteert goederen aan Jan Peeterssen Waegemaeckers. 
Folio 97v Huijbert Joosten Verhaegen naast de goederen die Wouter Joosten Verhaegen op heden getransporteerd heeft aan Jan Peeterssen Waegemaeckers. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.  
Folio 98v  Jan Peeterssen Swaegenmaeckers bekent schuldig te zijn aan Wouter Joosten Verhaegen een bedrag van 90 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-10-1650 ingelost is. 
Folio 98v  Huijbert Joost Huijberts Verhaegen en zijn broers Wouter en Cornelis maken een boedelscheiding van goederen.  3-3-1646 

Folio 100 Huijbert Joost Huijberts Verhaegen ruilt goederen met zijn broer Wouter.  
   
8 jun 1646 Loon op Zand
  Folio 112v  Hendrick Hendricxssen Back, gehuwd met Peeterken Adriaen Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegel, naast de goederen die Huijbert, Wouter en Cornelis Verhaegen eertijds getransporteerd heeft aan Elias Geerits.
Folio113 Hendrick Hendricxssen Back, gehuwd met Peeterken Adriaen Cornelis Ghijsbertssen Hoeffnaegel, naast de goederen die Adriaen Ghijsbertssen Hoeffnaegelen eertijds getransporteerd heeft aan Elias Geeridtssen.
   
18 dec 1646 Loon op Zand
  Folio 146v  Huijbert Joosten Verhaegen en zijn broer Wouter maken een boedelscheiding.  
Folio 146v  Huijbert Joosten Verhaegen transporteert goederen aan Jan Peterssen Swaegemaeckers.  
Folio 147v  Jan Peterssen Swaegemaeckers bekent schuldig te zijn aan Huijbert Joosten Verhaegen een bedrag van 123 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-8-1652 ingelost is.  
   
15 mei 1647 Loon op Zand
  Folio 194v  Huijbert Joost Huijberts Verhaegen en Peter Hendrick Haemers bekennen in aanwezigheid van Jenneken Dierck Cornelis, gehuwd met Cornelis Joost Huijberts Verhaegen, namens hem schuldig te zijn aan Lambert Janssen Rommen, olieslager, een bedrag van 100 gulden.   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-5-1648 ingelost is. Het vervolg van deze akte staat op pagina 203  
   
31 mei 1647 Loon op Zand
  Folio 193v  Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans, als voogden over de vier kinderen van Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck en Cornelia Jan Adriaen Oirlemans, transporteren goederen aan Huijbert Joost Huijberts Verhaegen ten behoeve van die broer Cornelis. 
Folio 193v  Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck naast de goederen die de voogden over de kinderen van zijn broer Henrick op heden getransporteerd hebben aan Huijbert Joost Huijberts Verhaegen. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten. 
Folio 194   Huijbert Joost Huijberts Verhaegen en Peter Hendrick Haemers bekennen in aanwezigheid van Jenneken Dierck Cornelis, gehuwd met Cornelis Joost Huijberts Verhaegen, namens hem schuldig te zijn aan Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans, als voogden over de vier kinderen van Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck en Cornelia Jan Adriaen Oirlemans, een bedrag van 506 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 11-11-1649 bij Goijaert Huijbertssen en Neeltken Jan Adriaenssen Oirlemans, weduwe van Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck, ingelost is.    
   
2 nov 1647 Loon op Zand
  Folio 194  Jacob Geldenssen Glavuman, gehuwd met Hester Jan Peter Thonissen, naast de goederen die de voogden over de kinderen van Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck op 31-5-1647 getransporteerd hebben aan Huijbert Joost Huijberts Verhaegen. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.   
   
23 jan 1651 Loon op Zand
  Folio 67  Dierck Adriaen Quirijnen, gehuwd met Maijken Anthonis Hendricxssen Oirlemans, eerst weduwe van Jacob Adriaen Jacopssen transporteert goederen aanAdriaen Thomassen de Genser
Folio 67v  Dierck Adriaen Quirijnen bekent datAdriaen Thomassen de Genseralle kooppenningen betaald heeft die hij verschuldigd was terzake van een transport op heden. 
Folio 68  Adriaen Thomas Adriaen Joosten de Genser en Huijbert Joosten Verhaegen komen een boedelscheiding overeen. 
   
16 nov 1651 Loon op Zand
  Folio 134  Adriaen Thomassen de Genser en Huijbert Joosten Verhaegen, gehuwd met Thomasken Adriaen Peterssen Maes, komen overeen dat Huijbert de goederen zal ontvangen bij het overlijden van Peterken Adriaen Oirlemans, moeder van genoemde Adriaen, tegen betaling van 1000 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de beloofde 1000 gulden op 19-12-1654 afbetaald zijn. 
   
4 mrt 1652 Loon op Zand
  Folio 27v  Huijbert Joosten Verhaegen bekent schuldig te zijn aan mr Dierck Coomans een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-9-1652 ingelost is.   
   
16 feb 1653 ondertrouw getuige te Loon op Zand
  van zijn broer Cornelis Joosten Huijberts Verhaegen [2801] en Cornelia (Neeltje) Hendricks Goijaerts [2356]
   
27 feb 1653 Loon op Zand
  Folio 27 Huijbert Joosten Verhaegen en Cornelis Anthonis Jan Zacharias Schuermans zijn aangesteld als voogden over de onmondige kinderen van Cornelis Joost Verhaegen en Jenneken Dierck Cornelis.
   
14 apr 1653 Loon op Zand
  Folio 35   Cornelis Joosten Verhaegen, weduwnaar van Jenneken Dierck Cornelissen, sluit een overeenkomst met Huijbert Joosten Verhaegen en Cornelis Anthonis Jan Zacharias Schuermans, als voogden over de onmondige kinderen van voornoemd echtpaar.  
   
26 mei 1654 Loon op Zand
  Folio 19v   Jan Hendrick Hendricxssen bekent schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaen Jan Borsten, als voogd van de twee onmondige kinderen van Joost Corstiaen Jan Borsten en Maijken Geeridt Cornelissen Cauwenberchs, een bedrag van 350 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-2-1701 door de erfgenamen van Jan Hendrickx de Jongh bij Jan Joost Borsten en Huijbert Joosten (voor zijn moeder Maria Joosten) ingelost is. 
   
10 nov 1658 ondertrouw getuige te Loon op Zand
  van Geeridt Peeters Basters [2093] en Margrietken Jansen Willems Robben [1976]
   
22 jan 1660 doopgetuige te Loon op Zand
  van zijn nicht Aleijdis (Aaltje) Cornelissen Joosten Huijberts Verhaegen [2360]
   
7 aug 1660 Loon op Zand
  Folio 24v  Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Dierck en Hendrick, zonen van Peter Hendrick Haemers.  
Folio 25    Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Cornelis Anthonissen Schuermans en Dierck, Hendrick en Marie, kinderen van peter Hendrick Hamers en Huijbertken Eelants Oerlemans.  
   
4 mrt 1661 ondertrouw getuige te Loon op Zand
  van zijn neef Thomas Adriaens Thomassen de Genser [1984] en Aleijdis (Eijltie) Florissen Caerlen [2049]
   
19 mrt 1661 Loon op Zand
  Folio 116v  Heer Ivo van den Heuvel, drossaard van Loon en handelende in naam van de heer van Loon, maakt op verzoek van Huijbert Joosten Verhaegen en Jan Aertssen de Hooch, secretaris van Loon, als voogden over de kinderen van Cornelis Joosten Verhaegen en Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een  boedelscheiding van goederen, waarbij de ene helft toekomt aan de onmondige kinderen en de andere helft aan Cornelis Thonissen Schuermans, welke afwezig is, ondanks rechterlijke aanzegging.
   
24 mrt 1662 Loon op Zand
  Folio 31 Govaert Huijbertssen van Sprangh, wonende te Meeuwen, transporteert goederen aan Huijbert Joosten Verhaegen.    Uit de aantekening in de marge blijkt dat de eerste termijn op 24-3-1662 ingelost is.
Folio 31  Neeltken Jan Adriaens Oirlemans, weduwe van Hendrick Diercxssen van Grevenbroeck, naast de goederen die op heden door Govaert Huijbertssen van Sprangh getransporteerd zijn aan Huijbert Joosten Verhaegen.  
   
24 dec 1662 doopgetuige te Loon op Zand
  van zijn nicht Adriana Cornelissen Joosten Huijberts Verhaegen [2358]
   
12 okt 1664 getuige bij huwelijk te Loon op Zand
  van Geeridt Geeridts Anthonissen in 't Groen [3606] en Barbara Lucassen Adriaens [3104]
   
10 mrt 1665 Loon op Zand
  Folio 188   Adriaen Peeter Nauwen transporteert goederen aan Huijbert Joost Verhaegen.  De kooppenningen zijn volledig betaald.   
   
14 feb 1666 getuige bij huwelijk te Loon op Zand
  van Adriaen Wouters Schalcken [4534] en Maricken Willems van Berlicum [4535]
   
14 mrt 1666 ondertrouw getuige te Loon op Zand
  van Joannes Eliassen Jansen [12417] en Joanna Cornelissen [12424]
   
15 dec 1666 doopgetuige te Loon op Zand
  van Florentius Thomassen de Genser [2709]
   
31 mei 1668 ondertrouw getuige te Loon op Zand
  van Theodorus (Dierck) Henricks Diercks Raessen van Grevenbroeck [2208] en zijn dochter Maria Huijberts Joosten Verhaegen [2226]
   
17 jun 1668 getuige bij huwelijk te Loon op Zand
  van Theodorus (Dierck) Henricks Diercks Raessen van Grevenbroeck [2208] en zijn dochter Maria Huijberts Joosten Verhaegen [2226]
   
20 jun 1669 Rechterlijk Archief Capelle
  Fol. 258v  Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker: Peeter Adriaenssen ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck: Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck Mandemaecker.
Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith wed van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechts.
Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen Mandemaecker mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.
   
1 mei 1670 getuige bij huwelijk te Loon op Zand
  van Andreas Leenderts Jansen de Bont [12189] en Cornelia Peeters Poisson [4201]
   
18 jun 1673 Loon op Zand
  Folio 135v   Engelbert Coomans, schepen, en Johannes Glavimans, secretaris, bekennen schuldig te zijn aan Huijbert Joosten Verhagen een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 4-9-1677 ingelost is. 
   
20 feb 1675 Loon op Zand
  Folio 141v   De gemeente bekent schuldig te zijn aan Huijbert Joosten Verhagen, borgemeester, een bedrag van 200 gulden.   Het geld is geleend om te kosten te betalen van de karvrachten in dienst van de prins van Oranje.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 4-9-1677 ingelost is. 
   
17 apr 1676 Loon op Zand
  Folio 12v  1. Jenneken, dochter van Cornelis Joosten Verhagen en Cornelia Henricx Goijaerts, 2. Huijbert Joosten Verhagen als voogd over de vier onmondige kinderen (Catharina, Adriaentjen, Maria en Eeltjen) van de genoemde Cornelis en Cornelis, maken een boedelscheiding. 
   
29 aug 1676 Loon op Zand
  Folio 143v De gemeente bekent schuldig te zijn aan Huijbert Joosten Verhagen een bedrag van 250 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 4-9-1677 ingelost is.
   
   

 

Overleden:    voor mrt 1677

 

6 mrt 1677 Loon op Zand
  Folio 23   Cornelis Claessen Bastaerts stelt zich borg voor de weduwe van Huijbert Joosten Verhagen.  
   
19 jun 1677 Loon op Zand
  Folio 30v   Johannis Glavimans, secretaris, ontslaat bij afwezigheid van de drossaard de weduwe van Huijbert Joosten Verhaegen vanwege het overlijden van haar echtgenoot, van haar verplichtingen als voogd over de onmondige kinderen van Cornelis Joosten Verhagen. 
   
25 mrt 1678 Loon op Zand
  Folio 50   Inschrijving van een vonnis van de Raad van Brabant die toestemming geeft aan Adriaen, Peter en Joost Verhaegen en Dirck van Grevenbroeck, gehuwd met Maria Verhaegen, allen kinderen van Huijbert Joosten Verhaegen en Thomasken Adriaenssen, om de goederen van hun ouders te verkopen.  De toestemming is gevraagd omdat de verkoop in gaat tegen het testament van hun overleden ouders.  

 

@

Home

van der Vaart