Adriaen Zegers Peeters (2259)

 

Vader:      Zegerius Peeters Mutsaerts (4558)  

Moeder:   Cathelijn Adriaens Aerts (11983)


Geboren:      1602

 

 

Ondertrouw: 14 feb 1626 Maria Adriaens Hendricks Haemers [2267]    Loon op Zand  
    getuigen: Petrus Servatij en Judocus Adriani [19311]
Huwelijk:   feb 1626 Loon op Zand  
    getuigen: Cornelis Guilielmij en Anthonius Cornelij
Kinderen:    
     
Zoon:  9 mei 1627 Zegerus Adriaens Zegers [2264]    Loon op Zand
    getuigen: Gisbertus Henrici en Anna Gerardi
     
Zoon:  circa 1630 Jan Adriaens Zegers [2265]    
     
   
Dochter: 6 nov 1631 Catharina Adriaens Zegers [2277]    Loon op Zand
    getuigen: Martinus Adriani en Maria Adriani Lamberti
     
Dochter: 2 apr 1634 Guilielma (Willemke) Adriaens Zegers [3904]    Loon op Zand
    getuigen: Georgius Henrici en Nicolaa Johannis
     
Zoon:  14 dec 1636 Nicolaus (Claes) Adriaens Zegers [2179]    Loon op Zand
    getuigen: zijn oom Arnoldus (Aert) Adriaens Hendricks Haemers [2748] en Catharina Johannis
   
Dochter: 16 nov 1642 Petronella Adriaens Zegers [2271]    Loon op Zand
    getuigen: Guilielmus van den Herick [76942] nomine haar aangetrouwd oom Elias Jansen Diercks Martens [3648] en Maijken Jansen
   
Dochter: circa 1643 Adriaentie Adriaens Zegers [2270]    
     
   
Dochter: 15 jun 1645 Maria Adriaens Zegers [2260]    Loon op Zand
    getuige: haar aangetrouwd tante Margaretha Gerrits Deckers [14189] (Margaretha Petrus Hamers) vervangen door Maria Petrus Hericx
     

 

voogd van Elisabetha Aerts (50) Loon op Zand

 

 

25 mrt 1626 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 54r  Op huijden datum desen xxve martius anno 1626 compareert Joost Adriaen Jacob Wijnants ende heeftaengenomen sijn kint, Peeter, bij Willemken Zegers ende dat van Adriaen Zegers als bloetvocht.
   
14 mei 1626 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 44v    Joost Adriaens de Coot en Marten Adriaens, als voogden van het kind van voornoemde Joost Adriaens bij Willemken Zeeger Peters, transporteren goederen aan Adriaen Zeger Peters.
   
23 feb 1630 Rechterlijk Archief Sprang 
  Folio 19r Den XXIIIen februarij 1630 compareerden voor ons schout ende heemraders onder genoempt den eersamen Jacob Joosten in Besooijen ende Arien Segerss ende Jan Thoniss Praser, als voicht ende toesienders vande nae gelaten weeskijnderen van Joost Arien Jacob Wijnen zaliger, ende versochten dat sij mochten laeten publiseren, dat elck sijn schult aen soude brengen sonder preoiditie om te sijnen ofte sij den desolate boedel aen souden veerden, ende de schuldenaers voldaen soo nae sij costen het welck wij haer niet en costen verbieden, maer behoorden te contemteren, present Hendrick Janss Persijn schout, Jacob Janss ende Jan Louriss heemraders
   
20 apr 1630 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 188r  Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft een geseth mette huijsinge en een acker vercopen.
Fol. 190r Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantssvoor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Jacob Jacob Wijnants een geseth mette timmeringe. Er wordt betaald via een wilkeur.
Toegevoegd: Jan Huijbertss Goethart x Willemken Jacobs, 7-1-1632.
Fol. 190v Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Huijbert Claess,
Fol. 191r Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Tonis Handrickss Smijt een geseth.
   
31 mei 1630 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 203r  Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Willemken Jacobss weduwe Joost Adriaen Jacob Wijnants ende Jan Tonis Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van haaer kijnderen bij Joost, Jan Toniss als voocht ende Adriaen Zegerss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Segers erffhuijs houden van de goederen die Joost ende Willemken Jacobs tesamen beseten hebben.
Fol. 208r Op huijden datum den lesten maijus anno 1630 soo sijn Jan Toniss Praser als voocht ende Adriaen Zegerss als toesiender van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnants bij Willemken Segers ter eenre ende Willemken Jacob Joosten weduwe van Joost ende Jan Tonis als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Jacob Joosten ter andere sijde ende sluijten een accoort.
Fol. 208v Compareerden Willemken Jacob Joosten weduwe Joost Adriaen Jacob Wijnants ende heeft aengenomen haer kint, Willemken, bij Joost ende dat van Jan Tonis Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender.
Fol. 209r Rekeninge ad reliqua voor Jacob Jacobss als voocht ende Bastiaen Peter Corsten als toesiender van het kijnt van Tonis Adriaen Jacob Wijnantss bij Huijbertken Peeterss.
Volgt noch een lijstje met besittingen.
   
20 feb 1632 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 241v   1) Heijliger zoon wijlen Adriaen Heijligers van Broechoven, voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn zwager Ferdinandus Balthazar en voor zijn broer Henrick en zuster Peterken, 2) Adriaen Janssen van Grevenbroeck, als voogd van Jan en Barbara, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Heijligers, 3) dezelfde Adriaen en Embert Goijaerts als voogden van de twee onmondige kinderen van wijlen Corstiaen Heijligers van Broechoven, 4) dezelfde Adriaen en Adam Adriaenssen als voogden van de vier onmondige kinderen van wijlen Dierck Heijligers van Broechoven, allen erfgenaam van Heijliger Janssen van Broechoven en Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck, transporteren goederen aan mr. Dierck Coomans, secretaris, en Adriaen Zeger Peeterssen, ieder voor de helft.   Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Zegher Peeterssen zijn helft op 2-8-1633 heeft getransporteerd aan mr. Dierck Coomans.
   
28 mei 1632 Rechterlijk Archief Loon op Zand

 

Folio 264v  Adriaen Geeritssen Tuijmelaer, geh.m. Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts, draagt haar tocht op goederen over aan Aerdt Joost Bertrons en Adriaen Zegers, als voogden van Lijsken dochter wijl Aert Adriaens en voornoemde Ijken.
Folio 264v  Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Geeritssen Tuijmelaer en Aert Meeussen als man van Lijsken Aert Adriaens de kooppeninningen op 2-8-1633 ontvangen hebben.
Folio 266   Cornelis zoon wijlen Thonis Janssen Roestenborchs bekent schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 485 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-4-1634 ingelost is bij Adriaen Geerits en Aert Meeus.
Folio 266   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Adriaen Zegerssen.
Folio 266v   Adriaen Zegers bekent schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 119 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 17-4-1634 ingelost is.  
Folio 267   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Jan zoon Willem Hendricxssen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 28-4-1633 genaast zijn door Adriaen Zegers.  
Folio 267   Jan zoon Willem Henricx bekent schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 50 gulden terzake van een transport op heden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt deze schuld op 2-8-1633 ingelost is.  
Folio 267   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Jan Adriaens, Wijtman Peeterssen en Lenaert Willem Hendricxssen. 
Folio 267v   Willem Jan Adriaens, Wijtman Peters en Lenaert Willemssen bekennen schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 25 gulden en 3,5 stuiver terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-8-1633 ingelost is.  
Folio 267v   Aert Joost Bertrons en Adriaen Zegers als voogden van Lijsken dochter wijlen Aert Adriaens en Ijken dochter wijlen Marten Adriaen Aerts transporteren goederen aan Lenaert zoon wijlen Willem Hendricxssen.  28-5-1632
Folio 268   Lenaert Willems bekent schuldig te zijn aan Lijsken onmondige dochter wijlen Aert Adriaens een bedrag van 17 gulden terzake van een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 2-8-1633 ingelost is.
   
21 jan 1633 Rechterlijk Archief Sprang 
  Fol. 156r Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Jan Toniss Praser als voocht ende Adriaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnants bij Willemken Segertss za. Volgt nog een lijstje met besittingen.
   
5 apr 1634 Rechterlijk Archief Loon op Zand   
  Folio 84v Adriaen zoon wijlen Zeger Peterssen transporteert goederen aan Adriaen Adriaenssen Raijmaker. 5-4-1634

Folio 85 Adriaen Adriaenssen Raijmaecker bekent schuldig te zijn aan Adriaen zoon wijlen Zeger Peterssen een bedrag van 109 gulden terzake van een transport op heden.
   
12 jun 1635 Rechterlijk Archief Loon op Zand   
  Folio 40 Het voltallige dorpsbestuur legt een verklaring af over de grote schade die het dorp heeft geleden door de soldaten die betrokken waren bij het beleg van Breda. Om alle lasten, onkosten en belastingen te kunnen betalen wordt een lening van 1000 gulden aangegaan bij Anthonis Adriaenssen van den Broeck. Het voltallige dorpsbestuur bestaat uit de volgende personen: jonker Mathijs Cannaerts (drossaard), Dierck Raessen van Grevenbroeck, Ghijsbert Claessen Buennen, Cornelis Willemssen de Pruijser, Lambert Janssen Rommen, Henrick Aertssen Braber, Sebastiaen Christoffels de Leeuw en Peter Peter Joosten (schepenen), Jan zoon wijlen Aert Wouter Aerts, en Adriaen Zegerssen (raadsmannen of oud-schepenen), Adriaen Cornelis van den Hove, Hendrick Cornelis Bie en Peter Corstiaen Thonissen (borgemeesters), Willem Jan Adriaenssen en Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Adriaen Cornelis van Esch en Anthonis Corstiaens (H. Geestmeesters), mr Dierck Coomans (secretaris), en Aert zoon wijlen Jan Diercxssen de Hoghe en Huijbert Adriaen Huijbertssen (inwoners).
   
14 aug 1635 Rechterlijk Archief Loon op Zand   
  Folio 52 Willem Geerit Coopmans, geh.m. Cornelia dochter wijlen Adriaen Anthonissen van de Plas, ook voor zijn zwager Geeridt Cornelis Drossarts, transporteert goederen aan Adriaen Zegerssen. De goederen zijn aangekomen van Anthonijs Huijberts van de Plas.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 14-8-1635 door Jan Janssen in naam van zijn moeder genaast zijn, en vervolgens getransporteerd zijn aan Adriaen Zegers en Adriaen Haemers.

Folio 52 Willem Geerit Coopmans, geh.m. Cornelia dochter wijlen Adriaen Anthonissen van de Plas, ook voor zijn zwager Geeridt Cornelis Drossarts, draagt alle rechten over aan Adriaen Zegerssen, die zij hebben ten laste van de kinderen wijlen Frans Diercx en Dirck Quirijnen.

Folio 52 Adriaen Zegerssen en Adriaen Henrick Haemers transporteren goederen aan Huijbert Denijs Reijnen. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 27-4-1636 getransporteerd zijn aan Cornelis Jan Melis.
   
23 mrt 1636 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 147r Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jan Tonis Praser als voocht ende Adriaen Segers als toesiender van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnants bij Willemken Zegers.
   
[24 mrt 1632] Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 246v  Geeridt Peter Oirlemans, voor Marie dochter wijlen Adriaen Wouterssen, wed. Laureijs Janssen en Wouter Andriessen, transporteert goederen aan Willem Peeter Jan Hendricxssen.    


6 mrt 1637 Uit de aantekening in de marge blijkt dat Willem Peeter Jan Henricxssen deze goederen op 6-3-1637 getransporteerd heeft aan Adriaen Zegerssen 24-3-1632
   
7 mrt 1637 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 021 Willem Peter Jan Hendricx bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegers een bedrag van 39 gulden.
   
6 apr 1639 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio43 Adriaen Anthonis Alewijns namens zijn vader Anthonis die gemachtigd was voor zijn dochter Ida, weduwe van Ivo Adriaenssen de Molenaer, doet afstand van haar tocht op goederen aan Dierck Coomans ten behoeve van haar vijf onmondige kinderen.
Folio43v Adriaen Anthonis Alewijns namens zijn vader Anthonis die voogd is over de vijf onmondige kinderen van Ivo Adriaenssen de Mulder en Ida Anthonis Aleweijns, transporteert goederen aan mr Dierck Coomans (1/2) en Jan Cornelis Oirlemans (1/2).

Folio 44 Adriaen Anthonis Alewijns namens zijn vader Anthonis die voogd is over de vijf onmondige kinderen van Ivo Adriaenssen de Mulder en Ida Anthonis Aleweijns, transporteert goederen aan Elias Jan Diercxssen (1/3), Adriaen Zegerssen (1/3), Jan Adriaen Henricxssen Haemers (1/3).
Folio 45 Elias Jan Diercxssen en Adriaen Zegerssen bekennen schuldig te zijn aan Adriaen Anthonis Alewijns ten behoeve van Ida, weduwe van Ivo Adriaenssen en haar vijf onmondige kinderen, een bedrag van 67 gulden en 10 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-3-1640 bij Peter Adriaen Zegers ingelost is.
Folio45v Jan Gerit Jan Gerits bekent schuldig te zijn aan Adriaen Anthonis Alewijns ten behoeve van Ida, weduwe van Ivo Adriaenssen en haar vijf onmondige kinderen, een bedrag van 6 gulden en 17 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-3-1640 bij Peter Adriaen Zegers ingelost is.
Folio44 Adriaen Anthonis Alewijns namens zijn vader Anthonis die voogd is over de vijf onmondige kinder
en van Ivo Adriaenssen de Mulder en Ida Anthonis Aleweijns, transporteert goederen aan Jan Geeridt Jan Geeritssen.
   
25 apr 1640 Rechterlijk Archief Sprang 
  Fol. 7v  Reckeninge ad reliqua voor Jan Thoniss Praser za die voocht is geweest van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnen ende nu sijns weduwe Katelijn Geritss met Govert Bertromss haren tegenwoordige man is doende ende Adriaen Seegerss als toesiender.
   
17 jan 1643 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 64v Steven Lenaert Goossens van den Hove ruilt goederen met Adriaen Seger Peeterssen tegen een driejarige ruin.
Folio 64v Adriaen Segers bekent schuldig te zijn aan Steven Lenaerts van den Hove een bedrag van 20 gulden.
   
20 mrt 1645 Rechterlijk Archief Sprang
  Fol. 262v Reeckeninge ad reliqua sie Ghijsbert Bertromss de Bruijn als administrateur van de officier van Sprang daer toe gestelt vant kijnt, Peeter, van Joost Adriaen Jacob Wijnants za ende Adriaen Segerss als toesiender sedert 25-4-1640. Actum 20-3-1645.
   
2 jan 1646 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 82 Adriaen Zegerssen en cornelis Henrick Rombouts leggen de eed af als borgemeesters.
   
jun 1646 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Item den xiien junij 1646 aen Adriaen Zegers, Wijtman Willems ende Jan Jacops, van dat zij inden selven jaere den wall oft graft vanden kerckhoff hebben gerepareert, ende met rossen versien betaelt vi gld. ii st.
   
14 okt 1647 getuige bij huwelijk te Loon op Zand
  van zijn zoon Zeger Adriaens Zegers (2264) en Adriaentken Cornelissen Thonissen Roestenborch (2281)
   
15 feb 1650 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 9v Joris Hendricxssen, gehuwd met Commerken Cornelis Adriaenssen, doet afstand van het recht van tocht over goederen aan de broers Cornelis en Dierck Jan Goijaertssen, kinderen van Commerken, welke de goederen verkocht hebben aan Adriaen Zegerssen. Een perceel ligt "ter plaetsen genoempt de Moelenstraete ontrent de oude kercke"
Folio 10 Joris Hendricxssen, gehuwd met Commerken Cornelis Adriaenssen en als gemachtigde van Cornelis Jan Goijaertssen, en Dierck Jan Goijaertssen, beide zonen van Jan Goijaertssen en genoemde Commerken, transporteren goederen aan Adriaen Zeger Peeterssen.
Folio 10v Adriaen Zeger Peeterssen bekent schuldig te zijn aan Joris Hendricxssen, wonende te Baardwijk en man van Commerken Cornelis, en aan Cornelis en Dierck, zonen van Jan Goijaertssen en genoemde Commerken, een bedrag van 205 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 22-1-1651 bij Joris Hendricxssen en Cornelis en Dierck Jan Goijaertssen ingelost is.
   
12 apr 1651 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 101 Jacob Wouter Bernartssen van Drongelen en Lambert Cornelissen van den Hove als voogden over Diercxken onmondige dochter van Lucas Caerl Willemssen de Pruijser en Cathelijn Cornelis Dericxssen van den Hove, met goedkeuring van schout Matthijs Cannaerts, transporteren goederen aan Sebastiaen Christoffels de Leeuw (1/2) en Adriaen Zegers (1/2).
   
2 mrt 1652 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 26 Adriaen Zegers stelt zich borg voor Peter Jan Cornelis Wilborts.
   
30 jan 1653 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 11 Huijbert Flooren bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 105 gulden terzake van de koop van een rood-bruine ruin.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is.
Folio 11v  Aert Meeussen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Zegerssen een bedrag van 80 gulden terzake van de koop van een bruin-blessen merrie. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-1-1653 ingelost is. 

   
22 apr 1653 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 45 1. Jacob Janssen Molengraeff, gehuwd met Anna Janssen van Heijst, 2. Jan Janssen van Heijst, 3. de voornoemde Jacob als voogd over de zeven onmondige kinderen van zijn broer Bartholomeus en Lijsbet Hendricx van Gilze, 4. de voornoemde Jacob als voogd over de vijf onmondige kinderen van Willemken Janssen van Heijst en Adriaen Swaen, 5. de voornoemde Jacob en Jan voor Gossen Cornelissen van Heijst, gehuwd met Aleijdtken Janssen Molengraeff, 6. idem voor Adriaen Janssen van Aelst, gehuwd met Walburch Janssen van Heijst, 7. idem voor Adriaen Roelant Verhaeren, gehuwd met Perijntken Janssen van Heijst en 8. idem voor Mechtelt Janssen Molengraeff, transporteren goederen aan Adriaen Zegerssen (1/2) en Hendrick Adriaen Adriaen Lauwereijssen (1/2).
Folio 45 Adriaen Zegerssen en Hendrick Adriaen Adriaen Lauwereijssen bekennen schuldig te zijn aan Jacob Janssen Molengraeff en Jan Janssen van Heijst een bedrag van 202 gulden en 6 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-1-1655 ingelost is.
   
28 jul 1653 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 59 Adriaen Zegers en Lenaert Adriaenssen zijn aangesteld als voogden over Neeltken, onmondige dochter van Zeger Adriaens en Adriaenken Cornelis Thonissen Roestenborch.
   
20 nov 1653 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 143v Adriaen Peter Nauwen bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers, wonende te Tilburg, een bedrag van 150 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 20-11-1653 bij Peeter Adriaens Haemers, tevens voor Adriaen Zegers en Elias Geeritssen, ingelost is.
   
12 jan 1654 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 95 Peeter Jan Cornelissen, gehuwd met Willemken, en Aert Jan Cornelis, gehuwd met Jenneken, beiden dochters van Cornelis Anthonissen Roestenborch transporteren hun rechten op goederen aan Adriaen Zegerssen. 12-1-1654
Folio 96 Mechtelt, dochter van Cornelis Anthonissen Roestenborch en Anthonisken Adriaenssen, en Adriaen Zegerssen en Lenaert Adriaenssen als voogden over Neelken, onmondige dochter van Zeger Adriaenssen en Adriaentken Cornelis Anthonis Roestenborch, Wijtman Peeterssen als rechtverkrijgende van Anthonis Cornelis Anthonis Roestenborch en genoemde Adriaen Zegerssen als rechtverkrijgende van Peter Jan Cornelissen, gehuwd met Willemken, en van Aert Jan Cornelis, gehuwd met Jenneken, beiden ook dochters van Cornelis Anthonissen Roestenborch, transporteren goederen aan heer en meester Johan Coomans.
   
4 feb 1654 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 109 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Adriaen Zegers. De kooppenningen zijn volledig betaald.
   
8 mrt 1656 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 116v Peter, Jenneken en Adriaentken, kinderen van Adriaen Jan Adriaenssen en Margriet Aertssen, transporteren goederen aan Adriaen Zeger Peeterssen. De kooppenningen zijn volledig betaald.
   
19 jul 1663 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 107 Adriaen Zegers en Lambert Cornelissen de Lepper stellen zich borg voor Claes Adriaen Zegers. 19-7-1663
   
13 jan 1665 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 174v Marcelis Janssen, wonende te Drongelen, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Segers een bedrag van 69 gulden terzake van de koop van een roodbruine ruin.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 5-6-1666 ingelost is.
   
26 mrt 1665 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 189 Jan Wouter Grootens bekent schuldig te zijn aan Adriaen Segers een bedrag van 42 gulden en 5 stuivers terzake van de koop van een paar ossen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-4-1680 ingelost is.
   
28 jul 1665 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 3v Michiel Cornelis Wouters, wonende te Tilburg, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Segers een bedrag van 81 gulden terzake van de koop van een zwarte ruin.
   
7 jan 1666 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 26v Willem Adriaenssen Raijmaecker transporteert goederen aan . Als koper was eerst Adriaen Segers ingevuld.
Later is deze naam doorgestreept en in de kantlijn zou de nieuwe naam vermeld zijn, maar deze is haast niet meer te lezen. (nog leesbaar zijn de namen Huijbert en Willem) De koopsom bedraag 72 gulden.
   
[21 dec 1648] Rechterlijk Archief Loon op Zand

3 feb 1667

Folio 97v  Jan Hendricxssen de Jonge bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendrick Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-2-1667 bij Adriaen, Jan, Aert en Peter, zonen van Adriaen Hendrick Haemers, Adriaen Segers Mutsaert, Jan Elias Jans en Joost Reijnder Adriaens, als voogd over de onmondige kinderen van Elias Jans, ingelost is.  21-12-1648
[14 apr 1651] Rechterlijk Archief Loon op Zand
3 feb 1667 Folio 102v   Jan Hendricxssen de jonge bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 120 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-2-1667 bij Jan, Aerdt en Peter, zonen van Adriaen Henricxssen Hamers, Adriaen Segers Mutsaerts, Jan Elias Janssen en Joost Reijnder Adriaens, voogd over de  onmondige kinderen van Elias Janssen, ingelost is.   14-4-1651
   
1 jan 1676 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 19 Claes Adriaen Segers en zijn borg Adriaen Segers bekennen schuldig te zijn aan Jan Huijbert Piggen als voogd over de kinderen van Wouter Huijbert Piggen, een bedrag van 58 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 19-3-1714 bij Zeger en Huijbert Wouter Piggen en Adriaen van Heijst als voogd over de kinderen van Geerit van der Loo ingelost is.
Folio 19 Peeter Joost Nouwen en zijn borg Adriaen Joost Nouwen bekennen schuldig te zijn aan Jan Huijbert Piggen en Adriaen Segers als voogden over de kinderen van Wouter Huijbert Piggen een bedrag van 100 gulden.
   
9 feb 1676 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 25 Peeter Wijtman Peeters bekent schuldig te zijn aan Adriaen Segers en Jan Huijberts Piggen, als voogden over de vier onmondige kinderen van Wouter Huijberts Piggen en Pitronella Adriaen Segers, een bedrag van 175 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 7-11-1695 bij de weduwe van Servaes Cornelisse en Jan Weijtmans ingelost is.
   
6 nov 1676 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 18v Sijmon Peter Servasen en Adriaen Segers, voogden over de twee onmondige kinderen van Jan Peter Servaesen en Catrina Adriaen Zegers, besteden Peterken, een van de dochters, uit aan Peter Wijtmans vanaf heden tot 30-4-1678.
   
24 feb 1677 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 22v Niclaes Adriaen Segers, en Adriaen Segers en Lambert Cornelis Lepper als zijn borgen, bekennen schuldig te zijn aan jonker Matthijs Cannaerts een bedrag van 200 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-5-1693 bij de heer Baten, rentmeester van de heer Cannarts, ingelost is.
   
23 jul 1679 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 94 Jan Elias Janse, voor zijn oom Ariaen Segers en voor zijn andere oom Peeter Adriaen Hamers uit naam van Adriaen Hendrick Hamers, bekent ontvangen te hebben van Peeterken, dochter van Anthonis Cornelis Laurijse, en Matheus Adriaens, als voogd over de onmondige kinderen van Jan Mattijsen en Anthnisken Anthonis Cornelis Laurijse, 1/6 deel van een rente van drie gulden per jaar.
   
22 jul 1680 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 42v Nieclaes Adriaens Zegers en Lambert Cornelis Lepper nemen de schuld over die Adriaen Zegers op heden gemaakt heeft bij Jan Adriaensen van den Hove. Met dit geld kunnen zij een schuldbekentenis bij jonker Mathijs Cannarts inlossen.
   
3 sep 1680 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 41v Adriaen Zegers bekent schuldig te zijn aan Jan Adriaensen van den Hove een bedrag van 200 gulden. Willem en Leendert Gijsberts van de Plas en Lambert Cornelis de Lepper stellen zich borg.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-5-1693 ingelost is.
   
25 jul 1686 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 62 Inwoners van Udenhout: Adriaen Hamers, oud 85 jaar, Aert Adriaen Hamers, oud 80 jaar, Corstiaen Steven, oud 83 jaar. Inwoners van Loon op Zand: Adriaen Zegers, oud 84 jaar, Geerit Aert Joosten, oud 80 jaar, Ida France, oud 83 jaar. Zij leggen een verklaring af over de kinderen en kleinkinderen van wijlen Dirck van Grevenbrock. De verklaring werd gevraagd door: Aert, Cornelis, Claes van der Put (geh.m. Anneken), Adriaen van Hemert (geh.m. Maria), Jan Roijmans (geh.m. Josina), en Elisabeth, kinderen van Dirck van Grevenbrock en Jenneken Dirck Nouwen; en door Jasperijntien Dirck van Grevenbrock, Jan Hendr. Dirck van Grevenbrock, Adriaen Erasmus Dirck van Grevenbrock en erfg. Barbara Dirck van Grevenbrock, kinderen van genoemde Dirck en Anneken van Brockhoven.
   
16 jul 1687 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 101 Adriaen Zegers transporteert goederen aan Peeter van Woensel te Tilburg.
   

 

Overleden:   voor feb 1693

 

14 feb 1693 Rechterlijk Archief Loon op Zand
  Folio 80 Dirck Rijnderse Nouwens en Martijn Coquel, schepenen, als voogden van de kinderen van Leendert Gijsberts van de Plas en Maria Adriaense Zegers, Peter Hendrick Anthonisse, geh.m. Cornelia Zegers, [Leendert] Willem Gijsberts van der Plas, geh.m. Adriaentie Adriaen Zegers, de vier kinderen van Wouter Huijbert Pigge en Petronella Adriaen Zeger (genaamd Zeger, Huijbert, Adriaen en Engeltie), de twee kinderen van Jan Peter Faesse en Cathalijn Adriaen Zegers (genaamd Petronella en Maria), maken een boedelscheiding van de goederen van Adriaen Zegers en Maeijke Adriaen Hamers.

 

@

Home

van der Vaart