Dingeman Jansen Joosten (4740)

 

Vader:     Jan Joosten (11993)

Moeder:  onbekend Arijaens Claessen (11994)

 

Geboren:    circa 1575

 

 

27 feb 1599 Loon op Zand
  RAT. Loon op Zand. R 58a f 13v
Arijaen Arijaense van der Veecken heeft uit sonderlinghe reedenen hem daertoe moneerende gegeven ende verleent mitsdesen Dingeman Jansse allen sijnen rechten, actie en toeseggen 't welck hij hebbende is in eenen erffenisse vaerwech opte Craenvensche straet aen de suijden sijde van de selven straet gelegen tussen de hoffstadt ende huijsinge van Jan Joosten van Udenhout ende de hoffstadt ende huijsinge van hem Arijaen Arijaensse van der Veecken voorn. komende door een hecken van de straet aff ende streckende soo suijtwaerts op tussen beijde de hooffen door. Ende heeft hem opgedragen, overgegeven etc. Testes scabini, Andries Geritssen ende Willem Martens van Gils. Actum ut supra.
   
17 jul 1607 Loon op Zand
  Folio 95v  Dierck Thonissen (ca. 60 jaar), wonende te Loon op Zand, legt op verzoek van schepen Dingenman Janssen een verklaring af, waaruit blijkt dat bepaalde goederen al sinds mensenheugenis gebruikt worden door voornoemde Dingenman en diens voorouders.
De goederen zijn aangekomen bij Arijaen Claessen door koop van Bartholomeus Willem Wijnen, grootvader van voornoemde Dierck. De dochter van voornoemde Arijaen was gehuwd met Jan Joosten en zij waren de ouders van voornoemde Dingenman.
   
[23 okt 1598] Loon op Zand

 

 

 

 

26 juni 1610

RAT. Loon op Zand. R 58a f 8r
Aert Jan Meeusen heeft verkocht Claes Willem Bastaers een erffenisse metter timmeringen daerop staende opte Ketsheuvel gelegen, daer hij vercoper tegenwoordig op woont, oostwaerts aen de erfgenamen van Arijaen Jan Meeusen, suijtwaerts aen sheerenstraet, westwaerts aen Jan Zacharias en noortwaerts aen 'twelf geerden. Ende heeft hem opgedragen ende overgegeven etc. Lasten zes vaeten rogge aen de Hl. Geest tot Loon. Nog 2 gld. 15 st. 's jaers tot Cappel etc. Des behout de verkoop aen selver het nieuwe huijske met twee eijcken bomen. Testes scabini, Jan Wouter Claes Bertensse ende Jan Lauwrijs Dircx. Actum den 23e october 1598.
De kooper voorn. heeft gelooft te betaelen den verkoper voorn. 500 car. gld. nu opte vesten 50 car. gld. gereet ende paesschen anno 1599. Nog gelijcke 50 car. gld. ende paesschen daeraan volgende nog 50 car. gld. enz. van paesschen tot paesschen, tot dat de voorschr. 500 car. gld. betaelt sullen sijn tw.w. elcke paesschen 50 car. gld. ter causen van 't voorschr. erfgoet. Testes et actum ut supra.
In marge bijgeschreven : Jan Claesse Trip, Meeus Aertssen ende Marike weduwe Aert Jan Meeusen, hebben bekent opte 26e junij 1610 ten overstaan van Jan Wouters ende Dingeman Jansse, schepenen, als dat Claes Willem Basters deze 500 gld. ter vollen betaelt heeft, blijckende bij quitantie bij hen ende den voorschr. schepenen onderteckent alhier den 17e januari 1636 geblecken ende oversulcx met consent van de gelijcke erfgenamen Aert Jan Meeusen gecasseert.

 

   
Huwelijk:   Elizabeth Jansen Aerts (4741)
     

 

12 nov 1614 Loon op Zand
  Folio 152  Dingenman Jan Joosten en Elisabeth Jan Aertssen maken een testament.
Legaat aan de Heilige Geest en aan de erfgen. Niclaes Loijen. De langstlevende betaald aan de erfgenamen van de eerstoverledene een bedrag van 6 gld.
Volgens de aantekening in de marge heeft Dingenman Janssen dit bedrag op 4-2-1626 uitgekeerd aan Judith Jan Aertssen, geh.m. Adriaen Peeterssen, en aan Frans Janssen Vriendt en diens broer Jan.
   
12 dec 1614 Loon op Zand
  Folio 157  Dingenman Jan Joosten, voor mr. Herman de Roij, secretaris te Tilburg, als gelastigde van Willem, Aerdt en Jan, zonen wijlen Hendrick Jan Hessels, wonende te Hilvarenbeek, transporteert goederen aan Jan Willemssen Verhoeven.
Met kopie van de procuratie en de substitutie.
   
28 apr 1620 Loon op Zand
  Folio 123v Jan Janssen Stevens bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten een bedrag van 113 gld. 14 st.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 6-9-1627 ingelost is.
   
9 mrt 1623 Loon op Zand
  Folio 168 Jan Ariaen Janssen transporteert goederen aan Dingeman Jan Joosten.
Folio 168 Dingenman Jan Joosten transporteert goederen aan Evert Pauwelssen.
   
12 nov 1625 Loon op Zand
  Folio 6v Het dorpsbestuur verleent volmacht aan jonker Mathijs Cannaert, schout, en Dingeman Jan Joosten, schepen, om in naam van het dorp bij heer Geeridt van den Hoevel, priester, of anderen een bedrag van 500 gld. te lenen voor het afbetalen van alle schulden die ontstaan zijn door de vele schade van soldaten uit de troepen van de graaf van Mansfeld of de hertog van Brunswijk.
   
11 mei 1626 Loon op Zand
  Lijst van personen die voor de schepenbank van Loon op Zand een testament hebben opgemaakt.
Joosten, Dingeman Jan, schepen
woonplaats: Loon op Zand
   
3 jun 1626 Loon op Zand
  Folio 56v
Dingeman Jan Joosten, schepen, geassisteerd met zijn oom Jan Hendricx Verduijn en zijn neef Jan Willemssen Verhoeven, en Catharina Joost Bertrons, wed.v. Adriaen Henricxssen de Vos, geassisteerd met haar zoon Joost Adriaen Henricxssen en haar broer Aert Joost Bertrons, maken huwelijkse voorwaarden op.
   

 

Ondertrouw: 13 jun 1626 Catharina Joosten Bertrons (12004) Loon op Zand
  getuigen: Johannes Guilielmi Verhoeven en Guilielmus Everardi
kerk.huw: 14 aug 1626 Loon op Zand
  getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Adrianus Loerst

 

 

6 mei 1628 Loon op Zand
  Folio 45   Catharina dochter wijlen Joost Bertrons, geh.m. Dingeman Jan Joosten, eerder wed.v. Adriaen Henricxssen Vos, maakt haar testament.    Erfgenamen zijn haar zoon Joost Adriaenssen en haar kleinzoon Jan, onmodige zoon van Wouter Diercxssen en Maria Adriaens. 
   
3 mrt 1629 Loon op Zand
  Folio 89  Jonker Mathijs Cannaerts, als gemachtigde van heer Thomas de Thienes, baanderheer van Heuckelem, Leijenburch, Broeck, etc. als voogd van heer Engelbert van Immerseele, burggraaf van Aalst, baron van Bokhoven, heer van Loon op Zand, etc. transporteert goederen aan Dingeman Jan Joosten, ten behoeve van Joost Adriaens Vos. 
Folio 89v Dingeman Jan Joosten, ten behoeve van Joost Adriaens Vos, bekent schuldig te zijn aan jonker Mathijs Cannaerts een bedrag van 235 gulden en 4 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 26-11-1635 ingelost is.  
   
9 okt 1630 Loon op Zand
  Folio 161  Dingeman Jan Joosten en Aert Joost Bertrons worden aangesteld als curator van Marie, wed.v. Henrick Wouter Goessen, die zeer oud en impotent is.
   
21 feb 1636 Loon op Zand
  Folio 76  Geeridtken dochter wijlen Cornelis Thonis Zegers, met Zeger Goijaerts en Geeridt Cornelis Adriaens Cauwenberchs als haar voogden, transporteert goederen aan Willem zoon wijlen Claes Willem Basters.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 21-2-1636 genaast zijn door Dingeman Janssen, als voogd van Maijken Adriaen Thonis Zegers. Vervolgens doet hij afstand van de goederen ten behoeve van Willem Claessen Basters.  
Folio 76v  Willem Claessen Basters bekent schuldig te zijn aan Geeridtken Cornelis Thonis Zegers een bedrag van 1346 gulden terzake van een transport op heden.  
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 17-10-1645 ingelost is.  
   
23 feb 1636 Loon op Zand
  Folio 78 Geeridt Cornelis Adriaen Cauwenberchs, als voogd van Geeridtken dochter wijlen Cornelis Thonis Zegers, transporteert goederen aan Willem Eelens van Spaendoncq. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze goederen op 28-2-1636 genaast zijn door Dingeman Janssen, als voogd van Maijken Adriaen Thonis Zegers.
   
3 mrt 1636 Loon op Zand
  Folio 78v Jan Adriaen Huijberts, Dingeman Jan Joosten, voogd van Maijken onmondige dochter wijlen Adriaen Thonis Zegers, en Peter Joost Josephs maken een boedelscheiding.
   

 

 

Ondertrouw: 19 juni 1634 Walburch Jansen Laureijssen (965) Loon op Zand
  getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en haar zoon Arnoldus Bartholomeussen Aerts [49]
Huwelijk:     13 juli 1634 Loon op Zand
 
  getuigen: Guilielmus Hendricks Servaessen de Robemont [1318] en Leonardus Johannis Oirlemans 

 

 

2 okt 1640 Loon op Zand
  Folio 128v Dingeman Jan Joosten, borgemeester, bekent schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-3-1643 ingelost is.
   
8 nov 1640 Loon op Zand
  Folio 129 Dingeman Jan Joosten, gehuwd met Walburch Jans, weduwe van Adriaen Thonis Zegers, doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van Peter Geldens en Huijbert Floren, als voogden over Maijken, onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegerssen.
Folio 129v Peter Geldens en Huijbert Floren, als voogden over Maijken (18 jaar), onmondige dochter van Adriaen Thonis Zegers en Walburch Jans, transporteren goederen aan Niclaes Adriaen Janssen Roosenbrant. 8-11-1640
Folio 128v Niclaes Adriaen Janssen Roosenbrant bekent schuldig te zijn aan Peter Geldens en Huijbert Floren, als voogden over Maijken.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-2-1645 bij Cornelis Corsten, gehuwd met Maijken Adriaen Thonis, ingelost is.
   
12 jan 1641 Loon op Zand
  Folio 142 Dingeman Jan Joosten en Willem Eelens, borgemeesters van het Straatskwartier over 1640, leggen een eed van trouw af aan jonker Matthijs Cannaerts, schout.
   
3 mrt 1641 Loon op Zand
  Folio 157 Peter Diercxssen de Duijster, tevens voor zijn broer Dierck, verleent volmacht aan Dingeman Jan Joosten om in zijn naam de goederen van zijn broer te beheren.
   
13 mei 1642 Loon op Zand
  Folio 21 Het dorpsbestuur: jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dirck Govaerts van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan Janssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck, Jan Janssen Oirlemans, Cornelis Henrick Rombouts, Jan Eelens van Spaendonck, Dingeman Jan Joosten, Jan Cornelis Peter Oirlemans, Jan Willem Ghijsberts, Huijbert Joost Huijberts Verhaegen, Peter Janssen Bijster, Adriaen JAnssen Smidt (allen oude en nieuwe schepenen), Jan Geeridt Jan Geeridtssen, Geeridt Cornelis Corstiaens, Joost Aert Joosten (borgemeesters), Willem Jan Adriaens, Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Jan Floris Hendricxssen de Jonghe, Andrieas Adriaen Aertssen van Besauwen (Hl. Geestmeesters), Goijaert Geeritssen van Duppen (stadhouder), mr Dierck Coomans (secretaris), Aert Jan Diercxssen de Hooghe, Sijmen Diercxssen Buennen (nageburen); vestigt een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers op het beneficie van St. Lucia op het kasteel.
   
27 mei 1642 Loon op Zand
  Lijst van personen die voor de schepenbank van Loon op Zand een testament hebben opgemaakt.
Joosten, Dingeman Jan, weduwnaar van Elizabeth Jan Aertssen

partner: Laureijssen, Walburch Jan, laatst weduwe van Adriaen Thonis Zegerssen
  Folio 24 Dingeman Jan Joosten, weduwnaar van Elizabeth Jan Aertssen, en Walburch Jan Laureijssen, weduwe van Adriaen Thonis Zegerssen, maken een testament. Erfgenamen van de testateur zijn voor de ene helft: Joost en Elias, zonen van Adriaen Peter Huijben, de kinderen van hun broers Jan en Michiel, de kinderen en kleinkinderen van hun zuster Geeridtken; en voor de andere helft: de voor en nakinderen van zijn oom Jan Hendricx Verduijn (1/3), Peter, zoon van Dierck de Duijster en zijn nicht Heijltken Peter Hendricx Verduijn (2/3) en Wouterijntken Peters, dochter van Heijltken Dierck Thonis. Erfgenamen van de testatrice zijn haar voor en nakinderen.
   
17 jan 1643 Loon op Zand
  Folio 67 Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaerts van Duppen, Aert Jan Janssen Stevens, Dingeman Jan Joosten, Thomas Thomassen Egmonts, Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck en Huijbert Joosten Verhaegen, allen schepen van Loon op Zand, verlenen volmacht aan jonker Matthijs Cannaerts en Ghijsbert Claessen Buennen om namens het bestuur en de inwoners van Loon op Zand te 's-Hertogenbosch een bedrag van 700 gulden te lenen.
   
10 mrt 1643 Loon op Zand
  Folio 80 Jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaerts van Duppen, Dingeman Jan Joosten, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan JAnssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck en Willem Jan Sacharias (schepenen) bekennen dat de gemeente Loon op Zand schuldig is aan Adriaen Henricxssen Haemers een bedrag van 100 gulden.
Folio 80 Jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaerts van DuppenDingeman Jan Joosten, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan JAnssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck en Willem Jan Sacharias (schepenen) bekennen dat de gemeente Loon op Zand schuldig is aan Ghijsbert Claessen Buennen, ten behoeve van de twee onmondige kinderen van Adriaen Jacops en Neeltken Meeus, een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-5-1651 bij Peeter Jacobssen en Steven Bartholomeeussen, voogden over de onmondige kinderen, ingelost is.
Folio 80v Jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaerts van Duppen, Dingeman Jan Joosten, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan JAnssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck en Willem Jan Sacharias (schepenen) bekennen dat de gemeente Loon op Zand schuldig is aan Jan Janssen Melis en zijn zuster Dingen Janssen een bedrag van 75 gulden.
   
27 jan 1644 Loon op Zand
  Folio 170 Cornelis Janssen de Metser en Peeter Peter Jacopssen, als voogden over Balthazar (29 jaar), Neeltken (26 jaar) en Maijken, kinderen van Ruth Rutten van Berlicom de jonge en Maijken Pauwels, transporteren goederen aan Dingeman Jan Joosten, schepen.
   
2 jan 1647 Loon op Zand
  Folio 154 Cornelis Janssen de Lepper en Lucas Adriaenssen leggen de eed af als borgemeesters. Schepen zijn: Dingeman Janssen, Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts en Peter Poisson.
   
28 mrt 1647 Loon op Zand
  Folio 207v Adriaen Cornelis Driessen bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten een bedrag van 100 gulden.
   
9 mei 1648 Loon op Zand
  Folio 35 Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten een bedrag van 250 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 19-12-1656 bij mr Peter Donckers en mr Willem Hendricx de Robbemont, executeurs-testamentair van Dingeman Janssen, ingelost is.
   
22 nov 1648 Loon op Zand
  Folio 75 Cornelis Corstiaenssen vrijwaart Dingeman Jan Joosten, die zich borg gesteld heeft bij de Staten van Holland voor Cornelis Cornelis Corstiaenssen terzake van de pacht van de hoeve van de abdij van Berne, gelegen op de Efteling.
   

 

doopgetuige van Joannes Aerts (51) op 28 okt 1650 te Loon op Zand

 

25 okt 1651 Loon op Zand
  Folio 122 Joost Corstiaenssen Borsten, borgemeester, bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten een bedrag van 100 gulden.
   
10 jan 1652 Loon op Zand
  Folio 8v Adriaen Cornelis Driessen, gehuwd met Lijntken Meeus Aertssen, transporteert goederen aan Dingeman Jan Joosten en Walborch Jan Lauwen, dochter van de huidige echtge van genoemde Dingeman.
   
18 feb 1652 Loon op Zand
  Folio 18  Aert Meeus Aertssen bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten  een bedrag van 100 gulden. 
Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 4-2-1654  gecedeerd is door mr Willem de Robbemont (executeur-testamentair) en Jan Marten Janssen en Cornelis Janssen (namens de erfgenamen van vaderlijke zijde)  aan mr Peeter Donckers.
De schuld is op 2-5-1672 bij mr Peter Donckers  ingelost. 
   
22 mrt 1652 Loon op Zand
  Folio 43 Goossen Lenaerts van den hove bekent schuldig te zijn aan Jan Dominicus en Dingeman Jan Joosten als curatoren over Hendrick Dominicus een bedrag van 400 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 bij Jenneken Dominicus in bijwezen van haar zonen Cornelis Corsten en Corst Ghijsberts, ingelost is.
Folio 43v Willem Eelants van Spaendonck bekent schuldig te zijn aan Jan Dominicus en Dingeman Jan Joosten als curatoren over Hendrick Dominicus een bedrag van 450 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 10-1-1659 bij Willem Bastiaen Janssen ingelost is.
   
6 nov 1652 Loon op Zand
  Folio 82v  Dingeman Jan Joosten, Corstiaen Jan Borsten en Jan en Lenaert, zonen van Jan Cornelis Oirlemans, transporteren goederen aan Lambert Wouter Lamberts.
   
30 nov 1652 Loon op Zand
  Folio 85 Adriaen Adriaen Jan Geritssen bekent schuldig te zijn aan Jan Dominicus en dingeman Janssen, curatoren over Hendrick Dominicus Janssen, een bedrag van 75 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-1-1656 is komen te vervallen doordat de vordering bij deling in bezit is gekomen van de schuldenaar, welke gehuwd is met Neeltken Jan Dominicus.
   

 

 

 

Overleden voor feb 1654 te Loon op Zand

 

4 feb 1654 Loon op Zand
  Folio 105v Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Andries Peter Andriessen Cuijpers. De kooppenningen zijn betaald.
Folio 107v Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Quirijn Jan Quirijnssen. De kooppenningen zijn betaald.
Folio 108 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Peter Embrechts met toestemming van Adriaen Michiel Adriaens. De kooppenningen zijn betaald.
Folio 108 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan mr Dierck Coomans, oud-secretaris. De kooppenningen zijn betaald.

Folio 108v Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Willem Geeridt Willem Basters. De kooppenningen zijn volledig betaald.
Folio 108v Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Jan Geeridt Thonissen. De kooppenningen zijn volledig betaald.
Folio 109 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Jan JAnssen Oirlemans. De kooppenningen zijn volledig betaald.
Folio 109 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Adriaen Zegers. De kooppenningen zijn volledig betaald.
Folio 109 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Herman Cornelis van Heijst. De kooppenningen zijn volledig betaald.
Folio 109v Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Claes Dingeman Willemssen, wonende te Tilburg. De kooppenningen zijn volledig betaald.
Folio 110 Meester Peeter Donckers en mr Willem Hendricxssen de Robbemont, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Dingeman Jan Joosten, geassisteerd met Jan Marten Janssen en Cornelis Jan Adriaen Peter Huijben (tevens voor zijn broer Joost Adriaen Peter Huijben), Jan Elias Adriaen Peter Huijben (voor zijn vader Elias), Peter Jan Adriaen Peter Huijben, Adriaen en Ghijsbert Michiel Adriaen Peter Huijben, Jan Marten Janssen als gemachtigde van Adriaen van de Kerckhoff en voor de vier onmondige kinderen van Geertruijt Adriaen Peter Huijben, meester Peeter Donckers als gemachtigde van Maijken Jan Hendricxssen Verduijn, Elias Geeritssen, weduwnaar van Anthonisken Jan Hendricx Verduijn en ook voor zijn vijf kinderen, mr Peeter Donckers als gelastigde van Jan Geeridtssen Schipper, wonende te Heusden en gehuwd met Wouterijntken, dochter van Peeters van Gemonden en Heijltken Diercx, transporteren goederen aan Jan Peeterssen de Decker. De kooppenningen zijn volledig betaald.


@

Home

van der Vaart