Joannes Joseph Linderts Baenen (12294)         kwartier

Vader:     Leonardus Adams Baenen (161)

Moeder:  Elisabeth Peters van Wessem (180)

   
Geboren: circa 1685 Roermond  
kaart roermond

 

 

2 mrt 1708 huwelijksgetuige van Wijnandus Saengers [83171] en zijn halfnicht Anna Catharina Jansen van Wessem [83170] Roermond
   
18 mrt 1710 - uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen  
29 apr 1710 tot Swalmen in vollen gericht
SWALMEN - Executoriale verkoop huis en hof.
Openbare executoriale verkoop op het raadhuis te Swalmen in twee achtereenvolgende zitdagen met uitbranden van de kaars ten overstaan van twee schepenen en secretaris, ten laste van Peter Heuskens van: - huis en hof te Swalmen gelegen tussen Willem Quijten en Jan Cuijpers, belast met 13 kop haver, 6 kop rogge en ½ kan olie, 200 gulden 18 stuiver aan de armen, ¼ hoen;
- een perceel in het Swaer wegens Maes Nelissen, voor de helft groot 70 roede, tussen de Hoffacker en Peter Klumpkens gelegen, belast met 4½ kop rogge;
- idem aldaar in het Swaer naast Peter Klumpkens voornoemd, voor de helft groot 105 roede;
- idem in het Licht naast Nelis Klumpkens gelegen, wegens Nelis Massen, voor de helft groot 110 roede;
- 32 roede in het Licht naast Jan Hawinckel gelegen, wegens Stoffer Lindemans of Derick Loeren,
om krachtens ordonnantie van 10 december 1709 te worden verkocht door de scholtis, tot voldoening van het vonnis d.d. 22 oktober 1709 gegeven in het voordeel van de rentmeester van de markiezin douairiere van Schenck en tot nadeel van Peter Heuskens voornoemd, alsmede krachtens toestemming van het Hof van Gelderland d.d. 8 februari 1710, tot verhaal van een bedrag van 25 rijksdaalder 3 schelling 3 stuiver alsmede de proceskosten van 15 gulden 17 stuiver plus van deze openbare verkoop, onder de volgende voorwaarden:
- de percelen worden samen ingezet voor eenn bedrag van 115 gulden Roermonds;
- hierop zal de kaars worden aangestoken en zal het eenieder vrijstaan te hogen met telkens 5 gulden;
- de koopsom moet worden betaald in twee termijnen, te weten de eerste binnen veertien dagen na toewijzing en de twee binnen een maand daarna;
- indien bij het doven van de kaars onduidelijk is wie het laatst heeft geboden, zal een nieuwe kaars worden ontstoken;
- hetzelfde zal gebeuren indien de kaars door de wind of opzettelijk wordt uitgeblazen;
- daarop zal het eenieder vrijstaan om zoveel hoogsels te zetten als hem goeddunkt;
- de bieder aan wie de percelen bij de tweede en laatste zitdag zullen verblijven, zal op verzoek van de verkoper voldoende borg stellen op straffe van het aansteken van een nieuwe kaars, waarna een eventuele lagere opbrengst zal worden verhaald op deze persoon; - een eventuele meeropbrengst zal in dat geval in et voordeel zijn van de geëxecuteerde;
- zowel de aankoper als zijn borgen zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de koopsom;
- de aankoper zal binnen acht dagen na de toewijzing de kosten moeten voldoen aan scholtis, commissarissen, secretaris, procureur en gerechtsbode, alsmede de proceskosten en kosten van deze verkoop, welke kosten echter op de koopsom in mindering mogen worden gebracht bij de betaling van de laatste termijn en derhalve ten laste van de geëxecuteerde komen;
- de kosten van de overdracht, die zal worden gedaan door de scholtis namens de geëxecuteerde, armengeld en andere kosten zullen direct door de aankoper worden voldaan en eveneens via een korting op de koopsom ten laste zijn van de geëxecuteerde;
- indien gedurende zitdagen lasten bekend worden die rusten op de nu geafficheerde percelen, zullen deze eveneens ten laste van de geëxecuteerde worden gekort op de koopsom;
- bij alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal gehandeld worden naar het stad- en landrecht.
- Eerste zitdag d.d. 18 maart 1710: Na voorlezing van deze voorwaarden en het aansteken van de kaars is deze uitgebrand zonder dat door iemand is geboden en zijn de percelen voorlopig voor de ingezette som toegewezen aan de vorderaar.
- Tweede zitdag d.d. 29 april 1710: Procureur Daemen heeft namens de vorderaar 6 hoogsels gezet; advokaat Baenen heeft namens zijn vader 1 hoogsel gezet en de percelen zijn voor een bedrag van 150 gulden aan hem verbleven bij de laatste palmslag bij het uitbranden van de kaars.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 36vs-38vs; voor gerechtelijke overdracht zie 29-4-1710.
   
29 apr 1710 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen   
  SWALMEN - Overdracht huis en hof.
Ten overstaan van Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Petrus Buijckman, scholtis aldaar, conform artikel 11 van de voorwaarden van executoriale verkoop d.d. 18 maart en 29 april 1710, de in deze akte genoemde percelen over aan de licentiaat en advokaat Joannes Josephus Baenen, laatste bieder namens zijn vader de borgemeester en schepen Leonard Baenen. Bode Areth Mooren wordt namens Peter Heuskens als geëxecuteerde hiervan onterfd. RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 38.
   
15 jul 1710 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen   
  SWALMEN - Retrocessie huis en hof.
Joannes Josephus Baenen, als gevolmachtigde namens zijn vader de borgemeester en schepen Leonard Baenen, draagt de percelen van Peter Heuskens zoals op 29 april 1710 [zie aldaar] bij executoriale verkoop aan zijn vader verbleven, na voldoening van koopsom en verder gemaakte kosten over aan Lambert Heuskens, zoon van Peter voornoemd, als beschudder.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 39.
Zie ook de overdracht van diezelfde dag.
SWALMEN - Overdracht huis en hof, na naasting en met recht van terugkoop.
Ten overstaan van Petrus Buyckman, scholtis, Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Lambert Heuskens, krachtens akte van overdracht van heden door de advokaat Baenen namens diens vader de borgemeester en schepen Baenen, alle goederen binnen de heerlijkheid gelegen die hebben toebehoord aan Peter Heuskens, vader van comparant, op 29 april 1710 bij executoriale verkoop aan voornoemde borgemeester Baenen verbleven en bij wijze van naasting door Lambert Heuskens ingelost, voor een bedrag van 76 rijksdaalder over aan Nelis Wijnen en Anna Bulders, echtelieden, onder voorwaarde dat Lambert deze goederen binnen de tijd van twee jaren zal mogen inlossen.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 38vs-39.
   
25 apr 1712 huwelijksgetuige van zijn halfneef Godefridus Franciscus Edmunds Poell [12996] en Antonia Paulina Durieux [16022] Venlo
   
1717 - 1749 uit: Inventaris van het archief van het Hof van Gelder te Venlo 1717-1795
  De raadsheren
Het Hof van Gelder te Roermond telde tot het einde van het ancien regime tenminste twee raadsheren costumier. Het ambt werd bekleed door leden van de ridderschap van het Overkwartier die geacht werden het inheemse recht te kennen. Het Hof van Gelder te Venlo kende deze functies niet.
De raadsheren werden benoemd door de Staten-Generaal. In de periode 1717-1793 hebben in totaal twaalf personen een benoemingsakte tot raadsheer gekregen. Na hun benoeming legden de nieuwe raadsheren in een vergadering van de Staten-Generaal de eed af.
De raadsheren waren: Johan François Correge (1717-1733), Johan Joseph Baenen (1717-1749), Franciscus Gerardus Ruys (1717-1768), Jacob Anthony van den Broeck (1733-1777), Nicolaas Evert Fournier (1733-1753), Jan Willem Augustijn van Wijnbergen (1753-1778), Michael Joseph Ruys (1768-1778), Theodorus Joannes Richardt (1777-1784), Hilarius Gerardus Poell (1778-1789), Joannes Egidius Conraedtz (1778-1795), Gerardus Everardus Vos de Wael (1784-1795), Oswald Otters (1790-1795)
  Naast de eerstpresiderende raad en de momboir waren in 1717 drie raden ordinaris benoemd. In principe waren deze vijf personen bij het beramen van vonnissen betrokken. In 1733 werd het aantal raadsheren ordinaris, zoals boven vermeld, uitgebreid tot vier, zodat het totale aantal rechters zes kon bedragen. Bij de eerstvolgende vacature door het overlijden van Johan Joseph Baenen in 1749 werd deze echter niet opgevuld. Het Hof stelde zulks zelf voor, omdat het getal van vijf raadsheren gemakkelijker was in de besluitvorming en minder kosten met zich meebracht.
   
26 jun 1717 uit: Limburg's jaarboek
 

26 mei 1719 Huwelijksdispensatie    RHCL Maastricht
 
  Brief van Gerl: Gilkens, pastoor in Venlo, als aanvraag voor dispensatie "in tribus consuetis" in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Johannes J: Baenen en Maria Anna Catharina Bosman.
Huwelijk: 27 mei 1719 Anna Catharina (Maria Anna Catharina) Bosman [12296]   Swalmen 
 
  met bisschoppelijke dispensatie in de kerkgeboden
  getuigen: Theodorus Baenen [392] vicarius van de kathedrale kerk te Roermond en Petrus Henricus Bosman kapelaan te Swalmen
Kinderen:    
   
Zoon:  24 jul 1720 Leonardus Josephus Baenen [14631] Venlo 
    getuigen: zijn oom Adamus Franciscus Baenen [19393] nomine parentis Leonardi Baenen [161] en zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Zoon:   3 okt 1721 Johannes Martinus Baenen [14632] Venlo 
    getuigen: Joannes Assuerus Bosman [12600] pastor in Swalmen en haar tante Anna Elisabeth Baenen [322] vervangen door Wendelina Josepha Poel [12998]
   
Dochter: 29 dec 1722 Maria Elisabeth Theresia Baenen [14633] Venlo 
    getuigen: haar oom Adamus Franciscus Baenen [19393] en haar grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025] nomine Elisabeth Theresia Anna van Impel
   
Dochter: 13 feb 1724 Maria Helena Baenen [14634] Venlo 
    getuigen: haar oom Theodorus Ignatius Baenen [392] (RD. canonicus Baenen) en haar oudtante Helena Bosmans [15759] (Helena Ditgens) vervangen door haar grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Zoon:  24 mrt 1725 Johannes Bernardus Josephus Baenen [1934] Venlo 
    akte
    getuigen: Joannes Baptista Cloots [52837] eius loco zijn oom Adam Franciscus Baenen [19393] en zijn achternicht Maria Elisabeth Cnop [26637] eius loco zijn grootmoeder Joanna Margaretha Cloots [16025]
   
Zoon:  9 apr 1726 Leonardus Martinus Baenen [14636] Venlo 
    getuigen: Petrus Jacobus Hyacyntus Poell [12999] eius loco Johannes Reinerus Poell [13000] en Catharina Margaretha de Freneau eius loco zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Dochter: 26 aug 1727 Joanna ELisabeth Antonetta Baenen [14637] Venlo 
    getuigen: Lambertus de Frenau en Antonia Pauline Durieux [16022]
   
Zoon:  30 aug 1728 Petrus Franciscus Baenen [14638] Venlo 
    getuigen: zijn oom Adamus Franciscus Baenen [19393] en zijn grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     
Zoon:  1 nov 1729 Josephus Henricus Ignatius Baenen [14639] Venlo 
    getuigen: Johannes Josephus van Wessem en Maria Cecilia de Paterborne
   
Dochter: 20 nov 1730 Maria ELisabeth Petronella Baenen [14640] Venlo 
    getuige: haar oo0m Theodorus Ignatius Baenen [392] (RD. canonicus) en Petronella Knoup vervangen door haar grootmoeder Johanna Margaretha Cloots [16025]
     

 

doopgetuige van Petronella Ursula van Wessem [75579] op 13 feb 1733 Venlo

 

Huwelijk: 29 jul 1734 Emilia Petronella Poell [12295] Venlo  
   
     


1737 Hof van Gelder te Venlo
  129 Rekesten van de oudste raadsheer J.F. Baenen inzake de tegenwerking van de leengriffier en de momboir, die kennelijk zijn voorrecht betwisten om, bij afwezigheid van de eerst presiderende raad, de overdracht van leengoederen te laten verrichten, met bijlagen
Datering: 1737

 

doopgetuige van zijn neef Edmundus Josephus Antonius Poell [15635] 25 mrt 1746 Venlo (supremae curiae venlonensis)

doopgetuige van Henricus Albertus Ruijs [75572] op 17 feb 1748 Venlo

 

Overleden: 11 jan 1749 Venlo
Begraven:   14 jan 1749 Venlo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
4 mei 1750 Swalmen   Toewijzing titel
  Ten overstaan van Wijn Peggen, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Matthijs Bongaerts en Linnaert Tessers, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, verklaart de zeer eerwaarde heer Joannes Assuerus Bosman, pastoor aldaar en landdeken van het ambt Montfort, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de raad Baenen te Venlo onder het ressort van de heren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, en Maria Anna Bosman, gewezen echtelieden, dat zijn neef Leonardus Martinus Baenen, theologant in het bisschoppelijk seminarie te Ruremonde, is voorzien van een eeuwigdurend beneficie 'sul invicatione' in de kerk van de H. Joannes te Maestright, gefundeert volgens akte van 24 november 1749, waarvan de inkomsten en opbrengsten echter onvoldoende zijn op daarop tot priester te kunnen worden gewijd en gepromoveerd te worden. Daarom stelt comparant hierbij als aanvullende bron van inkomsten ongeveer 45 morgen akkerland onder Swalmen en Asselt gelegen 'in de beste velden', waarvan de gerechtspersonen hierbij verklaren dat deze opbrengst, na aftrek van schattingen en andere grondlasten, een zuivere jaarlijkse som van ongeveer 70 pattacons bedraagt. Deze inkomsten zullen, boven hetgeen de theologant reeds ontvangt uit genoemd beneficie, door hem worden genoten totdat hij zal zijn voorzien van een ander officie of beneficie waarvan hij zijn priesterlijke staat kan onderhouden, waarna hij gehouden zal zijn weer afstand te doen van deze inkomsten.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 223-224.
   
1753 Hof van Gelder te Venlo
  01 Hof van Gelder te Venlo
246 Stukken betreffende het verzoek van de weduwen van de raadsheren Baenen en Van Wessem en van de griffier Poell om ervoor te zorgen dat het stadsbestuur van Venlo hen vrijstelling van accijnzen laat genieten
   
4 feb 1754 SWALMEN-ASSELT - Verkoop huis en hof te Asselt.
  De kinderen van wijlen Geurt Pex en Lijsabeth Vermeulen verkopen huis en hof te Asselt gelegen met alle ingezaaide landerijen en bemden zoals aan voornoemde echtelieden heeft toehoord, voor een bedrag van 300 pattacons aan Hendrick Pex.
De opbrengst zal worden besteed tot aflossing van een lening met de daarvan verlopen rente, waarna de rest gelijk onder de verkopers zal worden gedeeld. Tevens machtigen zij hun broer Hendrick Pex om deze goederen op zich te laten overdragen.
Ondertekend en gehandmerkt door Geuts Pex, Joannes Obers en Hendrick Spee alsmede de getuigen Jan Deneer en M. Bongaerts.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 277.
Voor in belening geving van dit huis zie 23-4-1754
  SWALMEN - Verkoop huis en hof (te Asselt).
Hendrick Spee en Jan Deneer, als vader en voogden van het minderjarige kind van Hendrick Spee verwekt met wijlen Catharina Pex, te weten de minderjarige dochter Catharina Spee, verklaren dat zij, met toestemming van het gerecht, huis, schuur, stallingen, hof, landerijen en bemden, zoals eerder toebehoord hebbend aan wijlen de grootouders ('bestevader ende bestemoeder') van het kind, voor een bedrag van 8 pattacons Roermonds hebben verkocht.
Mede ondertekend en gehandmerkt door Geuts Pex, Joannes Obers, ooms van het minderjarig kind, alsmede door Jenneken Pex, Hendrick Pex en Matthijs Bongaerts als getuige.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 277-278.
Voor in belening geving van dit huis zie 23-4-1754
   
23 apr 1754 Swalmen   - In belening geving huis en hof te Asselt
  Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Hermen Raemaeckers en Hendrick Coenen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, geeft Hendrick Pex, ongehuwd, het huis, schuur, stallingen, hof, boomgaard, landerijen en bosschages met verdere toebehoren onder Asselt gelegen, afkomstig van zijn ouders en zoals op 4 februari 1754 (zie aldaar) met toestemming van het gerecht aldaar door de zwagers en broers aan Hendrick Pex voornoemd verkocht, belast met 200 pattacons à 4½% ten behoeve van de erfgenamen Baenen en met een jaarlijkse cijns van 6 kop haver aan de Gereserveerde Domeinen en 6 kop rogge aan de erfgenamen Curlis te Bruggen, voorts belast met 20 pattacons ten behoeve van de armen aldaar, voor een bedrag van 125 pattacons over in belening aan de echtelieden Cornelius van Keeken en Anna Catharina Dirckx om gedurende een periode van negen achtereenvolgende jaren, ingaande met de eerstvolgende oogst ('de daerop staende tegenwoordighe schaere') te worden bezeten in onberekend gebruik. De 'verpachter' mag deze belening aflossen binnen deze negen jaar, met een opzegtermijn van een half jaar, tegen betaling van de 125 pattacons alsmede de 200 pattacons van de erfgenamen Baenen, in het geval deze in de tussentijd door de aankopers zou zijn afgelost. Bij niet aflossen zal de belening worden voortgezet met een periode van telkens negen jaar.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 275-276.
Voor eerdere verpandingen van dit huis zie 1-12-1705 en 27-7-1708.
Voor aankoop van dit huis door het echtpaar Van Keecken zie 15-4-1755
   
15 april 1755 SWALMEN - Overdracht huis en hof te Asselt.
  Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Hendrick Coenen en Jan Verheggen, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt de vicarius Baenen een huis, schuur, stallingen, moesgaard en landerijen samen groot ongeveer 6½ morgen, zoals op 8 oktober 1754 bij executoriale verkoop ('subhastatie') ten laste van de erfgenamen van wijlen Geurt Pex te Asselt bij uitbranden van de kaars verbleven aan de verkoper als laatste bieder, belast met 200 pattacons ten behoeve van de advokaat Baenen, 125 pattacons ten behoeve van de aankoper en 20 pattacons ten behoeve van de huisarmen aldaar alsmede met 7 kop rogge ten behoeve van de erfgenamen Jan Ceurlis alias Albers te Bruggen en 1½ vat grevenhaver en 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen, voor een bedrag van 80 pattacons over aan de schepen Cornelius van Keecken en Anna Elisabeth Dircx, echtelieden, kosten van lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers, kosten van de overdracht ieder voor de helft.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 23 fol. 283-285.
Voor eerdere overdracht van dit huis zie 4-2-1754

 

 

veel informatie heb ik gehaald uit: Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen   (externe website)

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

 

2176

2178

2180
onbekend van Gangelt [49876]
circa 1550 -
2182
onbekend Pluijms [51282]
circa 1550 -
2184
Henricus Gaderts van Wessem [15860]
29 jun 1539 - 3 feb 1602
2186
Hendrik Hendriks van der Smitsen [20516]
circa 1550 -
2188

2190

x 1562
2177

2179

2181

2183

2185
Maria Hoeck [15861]
circa 1540 - 5 dec 1601
2187

2189

2191

               
1088

1089

1090
Leonardus van Gangelt [49862]
circa 1580 -
1091
Aleijdis Pluijms [49863]
circa 1580 -
1092
Franciscus Henricks van Wessem [15858]
circa 1570 - voor mrt 1637
1093
Isabella (Beelken) Hendriks van der Smitsen [15859]
circa 1570 -
1094
Tilmanus (Tiel) van Asselt [20439]
circa 1555 - voor aug 1623
1095
Merie Rongen [20606]
circa 1555 -
x
x 1593
x
544
Adam Franciscus Baenen [12300]
circa 1615 - voor nov 1667
545
Anna Leenderts van Gangelt [12302]
26 mrt 1616 - voor 1655
546
Petrus Fransen van Wessem [15856]
29 feb 1604 - 5 dec 1686
547
Catharina Tielen van Asselt [15857]
circa 1615 -
x
x 30 apr 1636
272
Leonardus (Linders) Adams Baenen [161]
3 nov 1641 - 25 apr 1724
273
Elisabeth Peters van Wessem [180]
26 apr 1651 - 13 aug 1729
x
136
Joannes Joseph Linderts Baenen [12294]
circa 1685 - 11 jan 1749