Petrus van Fransen Wessem (15856)         kwartier

Vader:     Franciscus Henricks van Wessem [15858]

Moeder:  Isabella (Beelken) Hendriks van der Smitsen [15859]

   
 
Gedoopt: 29 feb 1604  Roermond  kaart

 

 

25 jul 1630 huwelijksgetuige van zijn broer Franciscus van Wessem [15951] en Catharina Cremers [15952] Roermond

 

Huwelijk: 27 jan 1632 Maria Rijcken van Asselt (Schotten) [15968]  Roermond 
 
  getuigen: haar broer Renerus van Assel [52044] en Christophorus van Stralen [52045]

Kinderen:

Zoon:  10 okt 1632 Johannes van Wessem [15969] Roermond  
    getuigen: zijn oom Johannes van Wessem [15949] en Catharina van der Aa [49887]
     
Dochter: 21 dec 1633 Isabella van Wessem [15979] Roermond  
    getuigen: haar oudoom Adolphus van der Smitsen [49906] en Margaretha Thielen van Asselt [20440]
     
Zoon:  20 feb 1636 Jacobus van Wessem [20437] Roermond  
    getuigen: Joannes Maessens en Agnes op den Berch
     

 

Huwelijk:  30 apr 1636 Catharina Tielen van Asselt [15857]  Roermond  
 
  getuigen: Joannes Puijtelinck en zijn broer Franciscus van Wessem [15951]

Kinderen:

Zoon:  5 apr 1637 Franciscus van Wessem [15960] Roermond  
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn [20441] en Elisabetha Pollarts
     
Dochter: 22 apr 1638 Petronella van Wessem [15961] Roermond  
    getuigen: Petrus Bosman [20526] en Maria Romers [51947]
     
Dochter: 25 mrt 1641 Elisabeth van Wessem [15962] Roermond  
    getuigen: licentiaat Creijaerts en Maria Stricken [49904]
     
Dochter: 27 okt 1643 Helwijck van Wessem [15963] Roermond  
    getuigen: haar achterbeef Gerardus Spee [49999] en Windel van Lin [20527]
     
Zoon:  14 dec 1645 Franciscus van Wessem [15964] Roermond  
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn [20441] Joannes Bonebacker loco en Catharina van der Aa [49887]
     
Zoon:  5 jun 1647 Tilmannus van Wessem [15965] Roermond  
    getuigen: Guilielmus Groens [49899] en Odilia van Asselt [33899]
     
Dochter: 7 apr 1649 Agnes van Wessem [15966] Roermond  
    getuigen: haar oom Laurentius van Wessem [15953] en Anna Bres
     
Dochter: 26 apr 1651 Elisabeth van Wessem [180] Roermond  
   
    getuigen: haar aangetrouwd oom Henricus van Neer [33913] en Agnes van Susteren [33930]
   
Zoon:  20 aug 1652 Franciscus van Wessem [20438] Roermond  
    getuigen: Hermannus van Heijthuijsen [49720] en Elisabetha Camps
     
Dochter: 23 feb 1655 Anna Maria van Wessem [15967] Roermond  
    getuigen: haar aangetrouwd oom Joannes Janssen Truijtwijn [20441], Petrus Clerck loco en Anna Maria Carpentier [20478]
     

 

14 feb 1637 doopgetuige van zijn nicht Maria Truijtwijn [20446] Roermond
   
[23 nov 1629] HOOFDGERECHT Roermond
  IV-206    23-11-1629
Judices Lt. Stijns et Maroyen q. Johan Tielen Portgens van Asselt consensu uxoris Maria et vendedit aen ende op sijn huys cum suis et juribus gelegen opden Steynwech tusschen Peter Schietlingh der Cuper ter einre ende Michiel Ingen zaliger ter andere sijden, die somme van 23 gulden, den gulden tot 20 stuyvers Ruremundtscher wehringe gerekent, jairlixser rente, solvendo op Nieuwjairsmisse ende toecommenden 1630 ierst aen, ende soo voorts van jaer tot jaer, aen Philips van Buegom sijnen levenlanck ende naer desselffs affsterven jairlix aen Reiner Witmeckers ende Stoffer Witmeckers, gebroeders, uxoribus ac suis 15 gulden ende aen Jan Raemecker uxori Windel der voors. Reiners ende Stoffers halffsuster ac suis 8 gulden, omne Judex hareditavit, Redimendo quandocunqe ein halff jaer prius indicando mit eine alinge somme van 460 gulden, munte ende weerde voors. ende cost deses.

Coram Jansen, Smitsen ende Wolff q. Lambert Soeteler als man ende momboir van sijne huysvrouwe Catharina Wittmekers, soo voor hem selven als mede hebbende volmacht vande voormunderen van Gerardt Wittmeckers voor Heeren ende Schepenen tot Diest den 30 July deses jairs gepasseert dan oock van Reiner Wittmekers ende Reiner Raemeker van Sittardt sich sterckmaeckende voor sijne medecomparanten ende hebben bekent de capitale penningen van dese voirs. somrne van 460 gulden ende alle verlopene pensionen uyt handen van Peter van Wessem
11 aug 1637 ende sijne huysvrouwe ontfangen te hebben, Actum den 11. Aug. 1637.
  Mij present, P.Bossman
   
27 jun 1647 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen            
  BEESEL - Verpanding onroerend goed.
Ten overstaan van Petro Quijten in plaats van de scholtis, Jan op den Bongardt en Matthijs Engels, schepenen, verklaart Petrus a Wessum uit Roermond met toestemming van zijn vrouw, dat hij een bedrag van 500 gulden Roermonds, tegen een jaarlijkse rente te betalen op St.-Mattijs dag (24 februari) en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft ontvangen van Angenees Bertrums, met als onderpand al zijn goederen te Besell gelegen.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 107.
BEESEL - Obligatie.
Petrus van Wessum uit Roermond verklaart dat hij van Agnes Bertrams een bedrag van 500 gulden Roermonds heeft opgenomen, jaarlijks af te lossen op St.-Mathijsdag (24 februari).
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36, losse bijlage (tussen fol. 161vs en 162).
De notitie staat op hetzelfde blaadje als die van 27-7-1677. Geen onderpand, looptijd of rentepercentage genoemd.
   
11 nov 1647 doopgetuige van zijn nicht Agnes Fransen van Wessem [50380] Roermond
   
27 jan 1648 doopgetuige van zijn neef Guilielmus Paulus (Wilhelmus) Laureijssen van Wessem [49935] Roermond
   
12 mrt 1648 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Rekening van de schatheffer.
Rekening door Jan op den Cruijtzberch over drie schattingen, uitgezet op 7-4-1647, 21-7-1747 en 27-8-
1647, totale inkomsten 4.682 gld. 9 st, waartegen uitgeven:
- 'aen den burgemeester Peeter van Wessum tot Ruremunde betalt van 100 daler capitaell anno 1647
vervallen'
 
13 mrt 1651 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL EN BELFELD - Rekening.
Rekeningen door Jan op den Cruitsberch, schatheffer te Besel, over twee brabantse schatcedulen en één lichte, resp. d.d. 2-5-1649, 15-8-1649 (beide brabants) en 15-8-1649 (licht), waarvan ontvangen 2.077 gl 9 st 3 oort brabants en 1.558 gl 2 st licht.
Uitgaven aan o.a. kapitein Gelys, sergeant majoor Francois van Hafften, ritmeester Ivora, Lowijs van der Straeten, Jan Heijnen en Jan Leenen.
- 'Item aen borgemeester Peter van Wessum so hij voor ons verschoten heeft aen den coronell wegen den soldaet alhier doet gheslagen, ende vorts ten huyse van Margreit Bammelraij in het accordieren van de selven verteert is, ende voorts dat die van Belfent verschoten hebben, beloept in alles voor onsen quote 228 gl 8 st'
   
13 mei 1652 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL EN BELFELD - Rekening.
Rekening door Jan op den Cruitsberch, schatheffer te Besel, over tweeeneenhalve brabantse schatting en 2 lichte, waarvan de zware schattingen d.d. 27-3-1650, 24-7-1650 en 19-12-1651 (half) en de lichte schattingen d.d. 24-7-1650 à 18 st per morgen en d.d. 3-9-1651 à 12 st per morgen, waarvan ontvangen 3.895 gl 6 st brabants en 2.596 gl 17 st 1 oort licht.
Uitgaven aan o.a. kapitein Van de Brugge te Rurmondt, aan sergeant majoor Francois van Haften, 'op die quitantie van 1.200 gl haldende op den heere licentiaet De Violette ghedadiert den 22 april 1651', en aan de luitenant De Halle te Steffenswerdt.
 -  'Item aen burgemeester Peter van Wessum van 100 daler capitael'
   
15 feb 1654 doopgetuige van Nicolaus Joosten van der Hocht [75563] Roermond
   
6 jul 1654 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL Voogdgeding te Beesel.
De naburen van alle hondschappen klagen dat sommige onderdanen hun vee in het broek laten gaan zonder herder, waardoor grote schade ontstaat; zij verzoeken om dit strafbaar te stellen. Er wordt bepaald dat niemand zijn vee in het Rijckelsche Broeck zal mogen laten gaan zonder herder, op straffe van 1 goudgulden.
De gezworenen verzoeken de gezamenlijke naburen om tijdens de stoppeltijd geen schapen te laten grazen langs de veldwegen. Dit verzoek zal in de kerk worden afgekondigd, op straffe dat de (veld)schut de schapen zal schutten.
De gezworenen namens de gezamenlijke naburen klagen en verzoeken dat de schepenen alle contributies, gewin en gewerf en schatten zullen afdragen, alsook de bode en koster.
Naburen en gezworenen klagen dat de bode de dienst niet regelmatig verricht; als er brieven zijn te dragen geeft hij anderen daartoe opdracht. Er wordt bepaald dat de bode de diensten regelmatig zal verrichten naar oud gebruik; als er brieven moeten worden gedragen zal hij - Biesel en Bussereijndt krijgen die deze naar Belffelt zal dragen; die van Belffelt daarentegen zullen --- (onleesbaar).
De gezamenlijk naburen klagen dat de beer nu vanaf ongeveer half maart los heeft gelopen door velden en hoeven en daarbij grote schade heeft aangericht en nog aanricht. Er wordt bepaald dat de bode de beer zal invangen en houden op kosten en ten laste van degenen die deze moeten onderhouden. Klachten over geleden schade kunnen worden ingediend bij de gerechtslieden.
De naburen van Rijckel klagen
 - dat de Schelsgraeff (?) over de volle lengte niet is afgemaakt, waardoor belendende percelen worden bedorven.
 - dat de schapen de diep in het Rijckelsche Broeck gaan. Er wordt bepaald dat de oude limieten zullen worden opgeworpen; niemand mag deze grenzen overschrijden, op straffe als vanouds.
De naburen aan de Plaets klagen
 - dat de jonker zijn geiten en varkens overal los laat lopen, waardoor schade aan kampen en hoeven ontstaat; dit is ook reeds verleden jaar gebeurd. De bode zal de jonker mededelen dat hij de varkens en geiten moet binnenhouden; doet hij dit niet, dan worden deze geschut en zullen ze op de derde dag naar landsgebruik vervallen.
Borgemeester Peeter van Wissem klaagt dat de weg naar Rijckel op de Maas is omgeploegd, zodat hij met zijn vee niet aan het water kan komen.
De gezamenlijke naburen van Leuwen klagen
 - dat zij niet met de beer gediend zijn, maar dat deze wel losloopt door het veld en het koren beschadigt.
 - dat de diensten en 'billetteringen' niet regelmatig worden verricht.
 - dat op de hof aen gen Sandt een valder moet hangen dat door de eigenaar van de hof moet worden onderhouden. De rentmeester zal hiervan in kennis worden gesteld.
 - dat de Wilde Haeff rondom open ligt, waardoor schade ontstaat. Hierop zal worden toegezien bij het eerstvolgende beleid.
De gezamenlijke naburen van Offenbeeck klagen
 - dat het vee van Bracht te ver in het broek gaat. Die van Bracht zullen zich conform de Waltrol moeten gedragen, op straffe van panding van vee.
 - dat zij niet met de beer gediend zijn.
Lens Mantels klaagt dat de naburen de weg komend van de Ronkenstensche Muelen tot op de Heyerwegh, die slechts een voetpad is, met karren bevaren.
   
20 feb 1655 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 474    Compareerde op heden den 20. February 1655 voor ons onderschreven Schepenen Vande Winden ende Claessens als Commissarissen bijden Edelen Heuftgerichte daertoe gestelt in dato den 12 February de Weduwe Agnes van Assel, genaempt LOCKERMANS, geassisteert bij den Borgemeester Peter van Wessem ende bij Gerardt Spee, als Momboiren van haeren naergelaetenen onmundige kinderen ter eenre Ende Gillis Lockermans geassisteert met sijnen Schoonsoon den Procureur Craen, ende hebben l' samender handt gemaeckt eenen lesten vande naergelaeten erfgoederen van hunne Schoonmoeder Lysbeth Schotten, hun achtergelaeten.
   
13 nov 1655 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 272
Cooppenningen 350 Gulden
Coram Judices Van de Winde en Bordels compareerde Agnes Lockermans, weduwe van wijlen Rijck van Asselt, genaemt Schotten, geassisteert bij den Burgemeester Peter van Wessum ende Gerard Spee als voormunderen van haere minderjaerige kinderen met haeren voors. man saliger verweckt, ende Petronella van Asselt, dochter van voors. Rijck ende Agnes. meerderjaerige, ende geassisteert sijnde oyck bij den voors. Borgemeester Wessum als haeren hiertoe gecosen momboir, ende heeft de voors. erste comparant, geasssteert als boven, overgegeven haere rechten die sij is hebbende aen seker huys ende erve binnen dese stadt aen t'Swartbroeck gelegen beneffens Petrus Valens huys ter eenre. ende Elisabeth van Aessums huys ter andere sijden ten behoef van haere voors. kinderen, d'welcke mitsgaeders den selve momboiren in hunnen name respectieveIijck en sulcx hebben geaccepteert. Ende hebben voorts volgens t'consent van desen Heuftgerichte gegeven den 8e Novembris lestleden de selve rnomboiren in name van voors. Minderjarigen, mitsgaders de voors. Petronella, geassisteert als boven, t'voors. huys ende erve overgedragen ende getransporteert aen ende ten behoeff van Peter Franssen ende Merriken Cummen, eheluyden, ende haere erven die oyck t'selve huys geaccepteert in conformiteyt van t'coopcedul daervan sijnde, ac tali conditione judex hareditavit. Actum Ruremonde den 13e Novembris 1655
w.g. Van Winden en Bordels
   
13 dec 1655 HOOFDGERECHT Roermond
  VI-248-verso
Coram Judices Vande Winde, et Bordels compareerde Agnes Lockermans weduwe van wijlen Rijck van Asselt genaempt SCHOTTEN, geassisteert bij den Borgemeester Peeter van Wessem, ende Gerardt Spee als voormunderen van haere minderjaerige kinderen mit haeren voors. man saliger verweckt, ende Petronella van Asselt, dochter van voos. Rijck, ende Agnes meerderjaerich dochter, ende geassisteert sijnde oock bij de voors: Borgemeester Van Wessum, als haeren hiertoe gecosen Momboir, ende heeft die voors: erste Comparante geassisteert als boven uytgegaen haeren tochtgerechticheyt, die sij is hebbende aen selver huys ende Erve binnen dese Stadt aen t'Swartbrouck gelegen benevens Peter van Daelens huys ter eenre, ende Elisabeth van Aessum huys ter andere sijden tot behoeve van haere voors: kinderen, dewelcke, midtsgaeders deselve Momboirs in hunnen naeme respectivelijck sulcx hebben geaccepteert ende hebben voorts volghens t' consent bij deses Heuffgerichte gegeven den 8 novembris lestleden. Deselve Momboiren in naeme vande voors. minderjaerigen midtsgaders de voors: Petronella geassisteert, als boven t' voors: huys, ende Erve overgedraegen, ende gecedeert, Aen, ende te behoeve van Peeter Franssen, Merijken Kunnen Eheluyden, ende hunne Erven die oock t'selve heeft geaccepteert, in conformiteyt vande Coopcedulle daervan sijnde, Et tali cum suis Judex hare[detavi]t.
Cooppenningen 350 Gld
   
[1606 - 1789] INVENTARIS VAN DE OUDE ARCHIEVEN Roermond
  2. Verantwoording van het beheer.
1300-1304. Rekeningen van de kerkmeesters, 1606/07-1608/09, 1637-1685, 1719-1734, 1736-1787, 1789.  1 band en 7 delen
1300. Van  ........  en Corst van Berckeler, 1606/07 Lichtmis.
1301.  Van Jan Boen en Corst van Berckeler, 1607/08 Lichtmis.
1302.  Van Jan Boen en Corst van Berckeler, 1608/09 Lichtmis.
1302a. 1637-1664.   N.B.: Rendanten: Johan van Oest, 1637-1640, Johan Solemecker, 1637-1656, Geurt van 
1657-1664 Mulbracht,  1641- 1646, Peter Wolters,  1647-1663,  Peter  van  Wessem, 1657-1664, Christiaan van
  Meysenborgh, 1664.
1665 1302b. 1665-1685.   N.B.: Ontbreekt 1684, Rendanten: Peter van Wessem, 1665, 1667-1669, 1671, -73, -75, -77, -79,
  Christiaen van Meysenborgh, 1666-1668, -70, -76, -78, Hendryck Puyl, 1669, -70, -72, -74, Bernard
  Chanoine, 1681, Gerard Hendrick Bisschops, 1680, -83, -85.
1302c. 1719-1731.   N.B.:  Rendanten:  J.  Beltges,  1719,  -21,  mr.  Joannes  Cox,  1720,  -22,  -24,  Petrus Luytgens, 1723, -25, -27, -29, -31, Hendrik Cox, 1726, -28, G. Coolen, 1730.
1303.    1732-1734, 1736-1759.  1 band   N.B.:  Zwaar  beschadigd.  Rendanten:  G.  Coolen  1732,  -34,  -36,  -38,  -40,  -42  en 1744; A. Janssens 1745 en 1748; P. Luytgens 1733, -37, -39, -41, -43, -45, -46, -47 en 1749; P.H. Geradts 1750, -52, -54, -56 en 1758; H. Luytgens 1751, -53, -55, -57 en 1759.
1304.    1760-1787 en 1789.  1 deel in piano   N.B.: Rendanten: P.H. Geradts 1760, -62, -64 en 1766; J.P. Geradts 1768, -70, -72, -74 en 1776; R. Beckers 1778, -80, -82, -84 en 1786; (erven) Adam van de Weegh 1781 en 1783; H. Luytgens 1761,-63, -65 en 1767; J.M. Janssens 1769, -71, -73, -75, -77 en 1779; J.L. Eckmiller 1785, -87 en 1789.
   
7 jul 1660 doopgetuige van Laurentius van Heijthuijsen [49896] Roermond
   
25 aug 1662 doopgetuige van Gertrudis van Heijthuijsen [49897] Roermond  
   
2 mrt 1666 doopgetuige van zijn nicht Elisabetha Jansen [50652] Roermond   
   
12 sep 1667 doopgetuige van Maria Elisabeth Ooms [33906]
   
24 dec 1667 SCHEPENBANK VENLO
  INV.NR 2834
Ruremunde , den 24 Decembris 1667
HOOFDGERECHT VII -216 + vo 13-3-1668
Coram Judices et Scabinis Consule Van Winden ende Pollart ende Marcelis Vossen, dagelijx richter, is gecompareert Sr. Philips Ferdinand Diricx, Scholtis deser Stadt, ende heeft uyt cracht van het decreet van desen Heuffgerichte vande […..?……] gegeven tot laste vande kinderen van wijlen den Procureur Craen vercocht ende overgedraegen den eygendom van seeckeren morgen Landts ( : daervan Gillis Lockermans de tochte sijn leven lanck is toebehoorende ) gelegen op Onse Lieve Vrouwe Velt neffens den ondergeschreven coper ter eenre ende de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Meester Jan Truijtwijn respective erven ter andere sijden, sijnde los ende vrij, uytgenoemen 22 ½ stuyvers lopent aende Meestersche van het Noenhoff alhier, Aen Raedtverwanter Peter van Wessem ende Joffrouwe Catharina Portiens, hunne beyder erven ende naercommelingen, alles ingevolge vande conditien daervan opgericht, Et tali conditione hareditavit.
   
17 okt 1668 doopgetuige van Maria Elisabetha Puijtlings [51006] Roermond
   
12 jan 1676 doopgetuige van zijn kleinzoon Antonius Bernardus Baenen [379] Roermond   
   
2 mrt 1681 doopgetuige van zijn kleinzoon Theodorus (Theodorus Ignatius) Baenen [392] Roermond
  (vervangende Urbanus Baenen)
   

 

 

 

Overleden: 5 dec 1686 Roermond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veel informatie heb ik gehaald uit: Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen   (externe website)

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

 

8736
Henricus Gobels van Wessem [15874]
circa 1485 - voor feb 1550
8738
Joannes Adams Vogels [15864]
1457 - na 1506
8740

8742

8744

8746

8748

8750

x
8737
Agnes Peters van der Heijden [15875]
circa 1485 - voor aug 1566
8739

8741

8743

8745

8747

8749

8751

               
4368
Godfried (Gadert) Henricks van Wessem [15862]
circa 1500 - 3 dec 1557
4369
onbekend Jansen Vogels [15863]
circa 1490 -
4370

4371

4372
Hendrik van der Smitsen [33897]
1530 -
4373
Margareta (Margriet) van Hunsel [33898]
circa 1530 -
4374

4375

x
x
2184
Henricus Gaderts van Wessem [15860]
29 jun 1539 - 3 feb 1602
2185
Maria Hoeck [15861]
circa 1540 - 5 dec 1601
2186
Hendrik Hendriks van der Smitsen [20516]
circa 1550 -
2187

x 1562
1092
Franciscus Henricks van Wessem [15858]
circa 1570 - voor mrt 1637
1093
Isabella (Beelken) Hendriks van der Smitsen [15859]
circa 1570 -
x 1593
546
Petrus Fransen van Wessem [15856]
29 feb 1604 - 5 dec 1686