Leonardus (Linders) Adams Baenen (161)        kwartier

Vader:     Adam Franciscus Baenen (12300)

Moeder:  Anna Leenderts van Gangelt (12302)

   
Gedoopt:  3 nov 1641  Roermond kaart
getuigen: Leonardus Schrerers [49917] nomine Henricus Baenen en Margareta Grouwels [50464]
   
 

 

3 aug 1664 doopgetuige van Ignatius Godefridus Gerards van Bracht [50732] (Leonardus Urbani) Roermond
   
18 mrt 1666 doopgetuige van Christoferus Theodorus Adams Craens [51614] (Leonardus Boonen) Roermond
   
3 mrt 1667 doopgetuige van Helena Charles [20454] op Roermond
   
11 feb 1668 doopgetuige van zijn neef Joannes Franciscus van Wessem [15975] Roermond
   
3 jun 1669 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  SWALMEN - Beleid (klad, met doorhalingen).
Den 3 juny 1669 beledt gehalden
Lenart Baenen de wegen in de Esselse straet breuckbaer 2 schell
ende de .. van plaets aef te …
   
7 dec 1669 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen          ROERMOND
  - Ten overstaan van jonker Zoutelande en Van Baerll verklaren Johan Dencken en Bernardt  Huijster, resp. raadsverwant en gasthuismeester, als voogden van wijlen peyborgemeester Adam  Baenen en Emilia van Mulbracht, dat zij volgens afrekening met Lenart Baenen, voogd te Vierssen,  een bedrag van 993 gulden 10 stuiver Roermonds, tegen een jaarlijkse rente van 49 gulden 13½  stuiver jaarlijks te betalen op 2 juli, verschuldigd zijn aan Lenart voornoemd.  Met volmacht van 22 november 1669 stellen zij al onderpand een huis in de Schoonmaeckerstraete  tussen Paulus Scheuffens en de kinderen en erfgenamen van wijlen Antonius Cruijsancker.  GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel VII, fol. 250-250vs. 
Met aantekening in de marge dat deze schuld op 2-7-1689 in presentie van ritsborgemeester  Woestingh en schepen Bongarts is afgelost door schepen Baenen en diens echtgenote Elisabeth van  Wessem.

 

Huwelijk:    Elisabeth van Wessem [180]
     
Kinderen:    
   
Zoon:  circa 1665 Adam Franciscus Baenen [19393] Roermond 
     
     
Dochter:  13 jan 1671 Anna Elisabeth Baenen [322] Roermond 
    getuigen: haar aangetrouwd tante Maria Creijaerts [15970] en Henricus Oetman vervangen door licentiaat Joannes Pouijn [51384]
     
Zoon:  18 jun 1673   Jacobus Tilmannus Baenen [11327] Roermond 
    getuigen: Anna Catharina Raps [15954] en Jacobus Merlo licentaat
     
Zoon:  22 jul 1674 Tilman Theodoor Baenen [376] Roermond 
    getuigen Albert Janssen en zijn tante Agnes van Wessem [15966]
   
Zoon:  12 jan 1676  Antonius Bernardus Baenen [379] Roermond
    getuigen: zijn grootvader Petrus van Wessem [15856] consul en zijn tante Maria Baenen [12299]
     
Zoon:  30 okt 1678 Joannes Tilman Baenen [380] Roermond
    getuigen: eerwaarde Leonardus Wanssum en zijn achternicht Maria Truijtwijn [20446]
   
Zoon:  2 mrt 1681 Theodorus Ignatius Baenen [392] Roermond 
    getuigen: zijn grootvader Petrus van Wessem [15856] vervangende Urbanus Baenen en Catharina Kneijers
     
Zoon:  circa 1685 Joannes Josephus Baenen [12294] Roermond 
     

 

15 jan 1675 doopgetuige van Agnes Jansen [50649] Roermond (Leonardus Bonen schout in Viersen)
   
1678 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  1423 Douven, Gerard, erfgenamen tegen Baenen, Leonard, later Kathedraal Kapittel in het jaar 1678
Datering: 1678
Gedaagde: Baenen, Leonard, later Kathedraal Kapittel
Eiser: Douven, Gerard, erfgenamen
   
5 mrt 1680 doopgetuige van Wilhelmus Aerts Willems [50164] Roermond
   
1 sep 1684 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen              
  Ten overstaan van Jan Smiets en Leonardus Baenen, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen,  stelt Petrus Reijnerus van Lin te Ruremunde op verleende aarde al zijn goederen  ------
   
2 sep 1684 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  SWALMEN - Overdracht bemd. 
  Ten overstaan van scholtis, Jan Smiets en Thijs Caelen, schepenen, draagt procureur Arnoldus van  Langenacker als gevolmachtigde van Peeter Reinier van Lin ongeveer ½ morgen bemd in de Mont?  Baent gelegen voor een bedrag van 40 rijksdaalder over aan Lindert Baenen, schepen van de stad  Ruremunde, en Elisabet van Wessem, echtelieden, kosten van overdracht ten laste van de aankopers,  godshelder 1 schilling. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 99-99vs; de datum van de akte is  gewijzigd van 1 in 2.
   
10 nov 1684 doopgetuige van zijn nicht Petronella Agnes Knop [49674] Roermond
   
29 dec 1684 Afgeloste obligatie
  ten behoeve van Jos Ign. Simon, Raedt en Reeckenmeester van Z.M. Rekenkamer in Gelderland, groot 600 rijksd, ten laste van Leonard Baenen en Hendr. Crebbers. In dorso: Quitantie van de betaling door Br. Jan Rutsen uit naam van die van Swalmen. Perkament. Zegels verloren 9 maart 1690
   
1690 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  1925 Wessem, Peter van, weduwe tegen Baenen, Leonard in het jaar 1690 Datering: 1690
Gedaagde: Baenen, Leonard
Eiser: Wessem, Peter van, weduwe
   
9 mrt 1690  Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen       
  (Afgeloste) obligatie d.d. 29 december 1684, groot 600 rijksdaalder ten laste van  Leonard Baenen en Hendrick Crebbers en ten behoeve van Jos. Ign. Simon, raad en rekenmeester van  Z.M. Rekenkamer in Gelderland. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 288; charter. Afgelost door Jan Rutsen  namens de gemeente Swalmen.
   
10 nov 1692 doopgetuige van Joannes Josephus Joris [50393] Roermond
   
13 mrt 1695 doopgetuige van Maria Catharina Abels Warmers [51397] Roermond
   
3 mrt 1698 doopgetuige van Maria Catharina van Wessem [49865] Roermond
   
11 jun 1698 doopgetuige van Johanna Gertrudis van Wessem [50556] Roermond
   
12 aug 1698 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  SWALMEN - Overdracht landerijen
  Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Areth Meuter, schepenen van de  heerlijkheden Swalmen en Asselt, draagt Leonard Baenen, schepen te Ruremunde, met toestemming van  zijn vrouw en mede als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen de borgemeester Oodtman, 
-   6 morgen 111 roede land en 50 roede 'latbroeck' comparant persoonlijk competerend; 
-   en 12 morgen 15 roede land alsmede 100 roede latbroeck toebehorend aan zijn pupillen,  alles gelegen tussen de Meulenwegh en Dries den Loomulder, met de korte zijden grenzend aan het  Kerckenbroeck en de Veewegh, belast met 1 malder rogge aan de armen, 1 malder aan de kapelanie, 5  vat 1 kop rogge aan de kosterie, 3 kannen olie en 1 kan wijn aan de kerk, voor een niet genoemd  bedrag over aan Gerardus Dolmans, pastoor aldaar. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 219-219s.
   
11 mei 1699 doopgetuige van Joanna Maria Leonardina Abels Warmers [51399] Roermond
   
26 mei 1699 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  SWALMEN De schout van Swalmen en Asselt waarschuwt de dekens van de St.-Jorisschutterij om zich (op straffe van een boete) te onthouden van elke manifestatie tegen de pastoor.
"Alsoo den seer eerw. heere pastoor alhier mij clagende te kennen geeft dat de dekens van St. Joris schuttereije alhier hem heere requirant souden achter rughs gedreyght hebben van te willen door rijden desselffs vruchten staende op de landerijen bij hem geacquireert van de erffgenaemen van wijlen de borgemeester Odeman ende den heere schepen Baenen gehoorende onder Bouten Hoff, ende sulcx ter oorsaecke sij pretendeerden daer vuyt jaerlijckx op kermis dagh eenigh bier aen hun te competeren ende den voorn. heere pastoor cracht sijnder coopcedule sustineerde het contrarie, soo ist dat de voors. dekens ende semptelijcke schutten van de selve gilde, ordonnere ende bevele, sigh desen aengaende te wachten van alle wegen van feyt, op de pene van eenen goltgulden bij ieder een te verbeuren, de selve des niettemin vrij staende (in cas sij vermeynen tot het geen voors. berechtight te wesen) 't selve promptelijck te soecken bij wege van recht, actum Swalmen den 26 may 1699."
[w.g.] J. Swaken
[daaronder:] "Op heden den 27 may 1699 heb ick copye van didt boven stande ackte geinsinueert an Jan Mertus [lees: Mertens] ende Derck Tesers [lees: Tessers], beyde deckens van sint Gerus [Georgius] schetten."
[w.g.] M. Mooren RAL Maastricht, Schepenbank Swalmen
   
1705 Burgemeester van Roermond
 
   
3 dec 1709  Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen          - Arrest. 
  Op verzoek van de oudborgemeester en schepen Baenen laat de deurwaarder Roosen arrest aantekenen  op alle goederen en effecten van Peter Heuskens onder de jurisdictie van Swalmen en Asselt  gelegen wegens een vordering van 3 malder 2 vat rogge, 1 malder 7 kop boekweit volgens afrekening  van 18 augustus 1709 en 1 malder 3 kop rogge en 1 malder 3 kop boekweit pacht voor het jaar 1709. 
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 30.
   
18 mrt 1710 - uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen         
29 apr 1710 tot Swalmen in vollen gericht
SWALMEN - Executoriale verkoop huis en hof.
Openbare executoriale verkoop op het raadhuis te Swalmen in twee achtereenvolgende zitdagen met uitbranden van de kaars ten overstaan van twee schepenen en secretaris, ten laste van Peter Heuskens van: - huis en hof te Swalmen gelegen tussen Willem Quijten en Jan Cuijpers, belast met 13 kop haver, 6 kop rogge en ½ kan olie, 200 gulden 18 stuiver aan de armen, ¼ hoen;
- een perceel in het Swaer wegens Maes Nelissen, voor de helft groot 70 roede, tussen de Hoffacker en Peter Klumpkens gelegen, belast met 4½ kop rogge;
- idem aldaar in het Swaer naast Peter Klumpkens voornoemd, voor de helft groot 105 roede;
- idem in het Licht naast Nelis Klumpkens gelegen, wegens Nelis Massen, voor de helft groot 110 roede;
- 32 roede in het Licht naast Jan Hawinckel gelegen, wegens Stoffer Lindemans of Derick Loeren,
om krachtens ordonnantie van 10 december 1709 te worden verkocht door de scholtis, tot voldoening van het vonnis d.d. 22 oktober 1709 gegeven in het voordeel van de rentmeester van de markiezin douairiere van Schenck en tot nadeel van Peter Heuskens voornoemd, alsmede krachtens toestemming van het Hof van Gelderland d.d. 8 februari 1710, tot verhaal van een bedrag van 25 rijksdaalder 3 schelling 3 stuiver alsmede de proceskosten van 15 gulden 17 stuiver plus van deze openbare verkoop, onder de volgende voorwaarden:
- de percelen worden samen ingezet voor eenn bedrag van 115 gulden Roermonds;
- hierop zal de kaars worden aangestoken en zal het eenieder vrijstaan te hogen met telkens 5 gulden;
- de koopsom moet worden betaald in twee termijnen, te weten de eerste binnen veertien dagen na toewijzing en de twee binnen een maand daarna;
- indien bij het doven van de kaars onduidelijk is wie het laatst heeft geboden, zal een nieuwe kaars worden ontstoken;
- hetzelfde zal gebeuren indien de kaars door de wind of opzettelijk wordt uitgeblazen;
- daarop zal het eenieder vrijstaan om zoveel hoogsels te zetten als hem goeddunkt;
- de bieder aan wie de percelen bij de tweede en laatste zitdag zullen verblijven, zal op verzoek van de verkoper voldoende borg stellen op straffe van het aansteken van een nieuwe kaars, waarna een eventuele lagere opbrengst zal worden verhaald op deze persoon; - een eventuele meeropbrengst zal in dat geval in et voordeel zijn van de geëxecuteerde;
- zowel de aankoper als zijn borgen zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de koopsom;
- de aankoper zal binnen acht dagen na de toewijzing de kosten moeten voldoen aan scholtis, commissarissen, secretaris, procureur en gerechtsbode, alsmede de proceskosten en kosten van deze verkoop, welke kosten echter op de koopsom in mindering mogen worden gebracht bij de betaling van de laatste termijn en derhalve ten laste van de geëxecuteerde komen;
- de kosten van de overdracht, die zal worden gedaan door de scholtis namens de geëxecuteerde, armengeld en andere kosten zullen direct door de aankoper worden voldaan en eveneens via een korting op de koopsom ten laste zijn van de geëxecuteerde;
- indien gedurende zitdagen lasten bekend worden die rusten op de nu geafficheerde percelen, zullen deze eveneens ten laste van de geëxecuteerde worden gekort op de koopsom;
- bij alles waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal gehandeld worden naar het stad- en landrecht.
- Eerste zitdag d.d. 18 maart 1710: Na voorlezing van deze voorwaarden en het aansteken van de kaars is deze uitgebrand zonder dat door iemand is geboden en zijn de percelen voorlopig voor de ingezette som toegewezen aan de vorderaar.
- Tweede zitdag d.d. 29 april 1710: Procureur Daemen heeft namens de vorderaar 6 hoogsels gezet; advokaat Baenen heeft namens zijn vader 1 hoogsel gezet en de percelen zijn voor een bedrag van 150 gulden aan hem verbleven bij de laatste palmslag bij het uitbranden van de kaars.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 36vs-38vs; voor gerechtelijke
 overdracht zie 29-4-1710.
   
29 apr 1710 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen    
  SWALMEN - Overdracht huis en hof.
Ten overstaan van Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Petrus Buijckman, scholtis aldaar, conform artikel 11 van de voorwaarden van executoriale verkoop d.d. 18 maart en 29 april 1710, de in deze akte genoemde percelen over aan de licentiaat en advokaat Joannes Josephus Baenen, laatste bieder namens zijn vader de borgemeester en schepen Leonard Baenen. Bode Areth Mooren wordt namens Peter Heuskens als geëxecuteerde hiervan onterfd. RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 38.
   
15 jul 1710 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen    
  SWALMEN - Retrocessie huis en hof.
Joannes Josephus Baenen, als gevolmachtigde namens zijn vader de borgemeester en schepen Leonard Baenen, draagt de percelen van Peter Heuskens zoals op 29 april 1710 [zie aldaar] bij executoriale verkoop aan zijn vader verbleven, na voldoening van koopsom en verder gemaakte kosten over aan Lambert Heuskens, zoon van Peter voornoemd, als beschudder.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 39.
Zie ook de overdracht van diezelfde dag.
SWALMEN - Overdracht huis en hof, na naasting en met recht van terugkoop.
Ten overstaan van Petrus Buyckman, scholtis, Jan Janssen en Willem Paulssen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Lambert Heuskens, krachtens akte van overdracht van heden door de advokaat Baenen namens diens vader de borgemeester en schepen Baenen, alle goederen binnen de heerlijkheid gelegen die hebben toebehoord aan Peter Heuskens, vader van comparant, op 29 april 1710 bij executoriale verkoop aan voornoemde borgemeester Baenen verbleven en bij wijze van naasting door Lambert Heuskens ingelost, voor een bedrag van 76 rijksdaalder over aan Nelis Wijnen en Anna Bulders, echtelieden, onder voorwaarde dat Lambert deze goederen binnen de tijd van twee jaren zal mogen inlossen.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 38vs-39.
   
23 mei 1711 uit: Overdrachts protocollen Roermond
  Den 23 Mei 1711 verscheen voor Christoffel Jacob Dirix, Scholtis, Leonard Baenen, oud-burgemeester, en Johan Martin Bosman, der rechten rechten licentiaat, beide schepenen der stad en van het hoofdgerecht van Roermond, de procureur Petrus van Dalen, dewelke uit kracht van volmacht dd. 20 mei 1711 namens de gezamenlijke vaderlijke bloedverwanten van wijlen Joffrouwe JOHANNA VAN NEER, weduwe Oort, verklaarde op- en overgedragen te hebben aan den heer oud-burgemeester en medeschepen Godfried Cnop een huis, gelegen te Roermond in de Brugstraat.
Op denzelfden dag droeg genoemde procureur namens de bloedverwanten van JOHANNA VAN NEER eveneens over aan Frans Dispa en diens echtghenoote Helena Charles, een moeshof, gelegen op den dijk buiten de Brugpoort, onder de stad Roermond. (Overdrachts prothocoll Roermond 1708-1711, fol 189-190 verso.)
   
12 nov 1714 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen    (Vermelding)
  Christophre Jacob Dirix, scholtis, Johan Baptista Cruijsancker en Leonardt Baenen,  beiden oudborgemeesters en schepenen te Ruremonde, verklaren dat   ------
   
1714 opschrift "groote klok"
 
   
27 jun 1716 Roermond    (Vermelding)
  ROERMOND - Obligatie.
Ten overstaan van Christoffer Jacob Dirix, scholtis, Leonard Baenen, oudborgemeester, en Gerardus van Laer, schepenen van Ruremonde, bekennen ......
   
24 jul 1720 doopgetuige van zijn kleinzoon Leonardus Josephus Baenen [14631] vervangende Adam Baenen [19393]
  te Venlo

 

Overleden:    25 apr 1724 Roermond
 

 

   
1725 Hof van Gelder te Venlo
  Zaak: panding wegens schatpenningen
Eiser: Baenen, Leonard, weduwe
Gedaagde: Ophoven, Jan van
 
 
 
 
Familiewapen: een dwarsbalk, in het schildhoofd de Roermondsche lelie 
uit: de Nederlandsche Leeuw
 
 
uit: DBNL Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek

 

 

 

veel informatie heb ik gehaald uit: Kroniek voor Beesel, Belfeld en Swalmen   (externe website)

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

4352

4354

4356

4358

4360

4362

4364

4366

4353

4355

4357

4359

4361

4363

4365

4367

               
2176

2177

2178

2179

2180
onbekend van Gangelt [49876]
circa 1550 -
2181

2182
onbekend Pluijms [51282]
circa 1550 -
2183

1088

1089

1090
Leonardus van Gangelt [49862]
circa 1580 -
1091
Aleijdis Pluijms [49863]
circa 1580 -
x
544
Adam Franciscus Baenen [12300]
circa 1615 - voor nov 1667
545
Anna Leenderts van Gangelt [12302]
26 mrt 1616 - voor 1655
x
272
Leonardus (Linders) Adams Baenen [161]
3 nov 1641 - 25 apr 1724