Tilmanus van Asselt  Portkens, Portgens (20439)  Asselt kwartier

   
Geboren: circa 1565    
    
     
   
     
Huwelijk:    Merie Rongen [20606]
     
Kinderen:    
     
Zoon:  circa 1580 Adolphus Tielen van Asselt [50952]    
     
     
Dochter: circa 1585 Elizabeth Tielen van Asselt [50850]    
     
     
Dochter: circa 1595 Margaretha Tielen van Asselt [20440]    
     
     
Zoon:  circa 1600 Joannes Tielen van Asselt [20501]    
     
     
Dochter: circa 1615 Catharina Tielen van Asselt [15857]    
     
     

 

1590 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  4 Asselt, Tiel van tegen Geerlings, Areth in het jaar 1590
Gedaagde: Geerlings, Areth
Eiser: Asselt, Tiel van
   
5 dec 1590 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  "op S. Claes avont dess heeligen bisschoff"
SWALMEN - Joost van Merssen, richter, Thiel Portkens, Hensken Better... en ... schepenen van de dingbank van Swalmen, oorkonden dat Jenniss, broeder bij de Carthuss te Ruremund ten behoeve van dat klooster een erfwissel met 2 stukken land is aangegaan met Vranck ... en diens zuster Katherine, te weten:
1 stuk gelegen aan het valder aan de Moolenbeijck, groot ca. 3/4 morgen, tegen 1 morgen land gelegen aan de Moolenbeeck tussen land van Rabolt van Doirsdael enerzijds en Willemken Schoiren anderzijds.
Omdat het land dat door de Carthuisers wordt geruild beter is dan het land van Vranck en zijn zuster, zullen laatstgenoemden bovendien jaarlijks op St.-Andries een pacht van 1 "erff seser" rogge afdragen, losbaar met 7 Robertusgulden of de waarde daarvoor.
Joiss van Merssen zegelt namens de schepenen die geen schepenambtszegel hebben.
RAL Maastricht, Kartuizers te Roermond, inv.nr. 350. Eenvoudig afschrift in klad; slecht leesbaar.
   
11 okt 1592 doopgetuige van Tonisken, dochter van Andree Hoefsmit en Elisabeth Roermond
   
1599 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  80 Geerlings, Arnold tegen Asselt, Tiel van in het jaar 1599
Gedaagde: Asselt, Tiel van
Eiser: Geerlings, Arnold
   
11 mei 1601 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND - Johan Scherpkens en Jelisken, echtelieden, verkopen de helft van het huis genaamd Den Gulden Appel op de Steenwech gelegen tussen Michiel in gen Es en Peter van Neer aan Tiel van Asselt en Merie Rongen, ook echtelieden.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 109vs.
Voor latere verkoop van de andere helft van dit huis aan dezelfde aankopers zie 18-1-1602.
   
18 jan 1602 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  ROERMOND - Philips van Beugel en zijn vrouw Marie Portiens verkopen de helft van het huis gewoonlijk genaamd Den Gulden Appel, op de Steinwech gelegen tussen Michael in gen Es en Peter van Neer, aan Tiel van Asselt en Merie, echtelieden.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, Overdrachten deel II, fol. 119vs.
Voor eerdere verkoop van de andere helft aan dezelfde aankopers zie 11-5-1601.
   
26 apr 1605 doopgetuige van Anna dochter van Gerardus Keirens en Catharina Roermond
   
16 mei 1606 doopgetuige van Clara Henricks van Melick [83739] Roermond
   
29 mei 1607 doopgetuige van Henricus Holtman [50853] Roermond
   
1608 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  002 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
208 Dulcken, Gootzen van tegen Asselt, Tiel van in het jaar 1608
Datering: 1608
Gedaagde: Asselt, Tiel van
Eiser: Dulcken, Gootzen van
   
13 feb 1611 doopgetuige van Matthias Laurents Dus [75651] Roermond
   
22 jan 1612 doopgetuige van zijn kleinzoon Laurentius Tielen [50956] Roermond
   
3 jun 1614 doopgetuige van Joanna Bres [49902] Roermond
   
   

 

 

Huwelijk:                            Peterken [20646]

 

15 jan 1618 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL-BUSSEREIND - Erfruil en verpanding land.
Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Peter up den Crutzbergh en Heinrich Engels, schepenen, vindt een erfruil plaats tussen Thiel van Asselt met toestemming van zijn vrouw Peterken enerzijds en Peter up den Bungert en diens vrouw Thrincken anderzijds, als volgt. Thiel draagt ongeveer ½ morgen erf aan de Busserstraet gelegen met beide lange zijden tussen Thiel voornoemd en met een korte zijde grenzend aan het nabuurpad, over aan Peter. Hiertegen draagt Peter met toestemming van zijn vrouw Thrincken ½ morgen land tussen voornoemd perceel en de boomgaard van Thiel en andere eigenaren gelegen, met de korte zijden grenzend aan voornoemd voetpad en de kinderen van jonker Holthausen, over aan Thiel van Asselt en Peterken. - Daarnaast bekennen Thiel van Asselt en Peterken, echtelieden, dat zij een bedrag van 100 daalders Roermonds hebben opgenomen van Peter up den Bungartt en Thrincken, echtelieden, met als onderpand ongeveer 1 morgen akkerland met beide lange zijden tussen Thiel voornoemd gelegen en met de korte zijden grenzend aan jonker Holthausen en voornoemd nabuurpad, welk onderpand de pandhouders in onberekend gebruik zullen behouden gedurende een periode van zes jaar, te verlengen met telkens zes jaar tot de aflossing toe.
RAL Maastricht, SA Beesel en Belfeld, inv.nr. 36 fol. 46vs-49.
   
1619 Hoofdgerecht (Schepenbank) van Roermond
  521 Schenk, Christoffel -van Nydeggen tegen Asselt, Tiel van en Beckers, Peter in het jaar 1619
Datering: 1619
Gedaagde: Asselt, Tiel van en Beckers, Peter
Eiser: Schenk, Christoffel -van Nydeggen
   
2 nov 1619 doopgetuige van Catharina Henricks Meijers [83705] Roermond
   
6 dec 1620 doopgetuige van Helena Goverts van Buel [83722] Roermond
   
18 apr 1621 doopgetuige van Lambertus zoon van Theodorus van Kessinghen en Lamberta Peelen Roermond
   
27 dec 1621 doopgetuige van Catharina dochter van Otto Joannes van den Graeff en Agnes in den Isekraem Witlinx Roermond
   
5 jan 1622 doopgetuige van Joannes zoon van Petrus Nelissen en Anna Crompvoets Roermond

 

 

Overleden: voor aug 1623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
22 aug 1623 uit: Publications de la Société historique et  archéologique dans le Limbourg
  Item huide dato den 22e Augusti van 't jaer 1623 heeft der edeler ende erentfesten Gerardt van Baexen heere tot Nieuwenbroeck als erfgenaem, ende vort der oock edeler ende erentfesten Arnoldt van Linden als tuchter ad vitam, tot leen overgelaeten het goedt geheeten Mocsberchs goedt, gelyck dat selvige de erfgenacmen van wylen Tiel van Asselt Zl. modo bcsitten, ende daer mede beleent Jan Tielen van Asselt, voor laeten Geurt Rutten, ende Henrick van Hoesten, welcker Jan Tielen hier van syn vol hcergewaydt betaelt, ende gewoonlycken eedt van getrouwicheydt gedaen heeft, voorbcheltelyck de leenheer ende een ieder allydt synes goeden rechten.
22 aug 1623 uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen
  BEESEL - Ten overstaan van de laten Geurt Rutten en Henrick van Hoesten wordt Jan Tielen van Asselt door Gerardt van Baexen, heer te Nieuwenbroeck, als erfgenaam, en door Arnoldt van Linden als vruchtgebruiker ("tuchter ad vitam") beleend met het Nieuwenbroeckse laatgoed genaamd Moesberchs goed, zoals de erfgenamen van wijlen Tiel van Asselt dit nu bezitten.
RAL Maastricht, FA Scheres, inv.nr. 2351. Cijnsregister Nieuwenbroeck.
Zie o.a. 20-7-1452, 29-1-1463, en 18-5-1569.

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug