Richardus (Rijck) van Asselt  (20607)        Asselt kwartier

   
     
Geboren:   circa 1575    
    
   
     
     
Huwelijk:   Maria [83840]
     
Kinderen:    
     
Dochter: circa 1600 Maria Rijcken van Asselt [15968]    Roermond
     
     
Dochter: circa 1600 Odilia Rijcken van Asselt [33899]    Roermond
     
     
Dochter: circa 1600 Elisabeth Rijcken van Asselt [20943]    Roermond
     
     
Zoon: circa 1600 Renerus Rijcken van Asselt [52044]  Roermond
     
     
Zoon: 17 aug 1610 Petrus Rijcken van Asselt [83839]  Roermond
    getuigen: Joannes Bennig en Oda Peters
     
     

 

   
Huwelijk:   Agnes Lockermans [83273]
     
Kinderen:    
     
Dochter: circa 1625 Mechtildis Rijcken van Asselt [50646]    Roermond
     
     
Dochter: circa 1625 Petronella Rijcken van Asselt [50656]    Roermond
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
13 nov 1655 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 272
Cooppenningen 350 Gulden
Coram Judices Van de Winde en Bordels compareerde Agnes Lockermans, weduwe van wijlen Rijck van Asselt, genaemt Schotten, geassisteert bij den Burgemeester Peter van Wessum ende Gerard Spee als voormunderen van haere minderjaerige kinderen met haeren voors. man saliger verweckt, ende Petronella van Asselt, dochter van voors. Rijck ende Agnes. meerderjaerige, ende geassisteert sijnde oyck bij den voors. Borgemeester Wessum als haeren hiertoe gecosen momboir, ende heeft de voors. erste comparant, geasssteert als boven, overgegeven haere rechten die sij is hebbende aen seker huys ende erve binnen dese stadt aen t'Swartbroeck gelegen beneffens Petrus Valens huys ter eenre. ende Elisabeth van Aessums huys ter andere sijden ten behoef van haere voors. kinderen, d'welcke mitsgaeders den selve momboiren in hunnen name respectieveIijck en sulcx hebben geaccepteert. Ende hebben voorts volgens t'consent van desen Heuftgerichte gegeven den 8e Novembris lestleden de selve rnomboiren in name van voors. Minderjarigen, mitsgaders de voors. Petronella, geassisteert als boven, t'voors. huys ende erve overgedragen ende getransporteert aen ende ten behoeff van Peter Franssen ende Merriken Cummen, eheluyden, ende haere erven die oyck t'selve huys geaccepteert in conformiteyt van t'coopcedul daervan sijnde, ac tali conditione judex hareditavit. Actum Ruremonde den 13e Novembris 1655
w.g. Van Winden en Bordels
   
13 dec 1655 HOOFDGERECHT Roermond
  VI-248-verso
Coram Judices Vande Winde, et Bordels compareerde Agnes Lockermans weduwe van wijlen Rijck van Asselt genaempt SCHOTTEN, geassisteert bij den Borgemeester Peeter van Wessem, ende Gerardt Spee als voormunderen van haere minderjaerige kinderen mit haeren voors. man saliger verweckt, ende Petronella van Asselt, dochter van voos. Rijck, ende Agnes meerderjaerich dochter, ende geassisteert sijnde oock bij de voors: Borgemeester Van Wessum, als haeren hiertoe gecosen Momboir, ende heeft die voors: erste Comparante geassisteert als boven uytgegaen haeren tochtgerechticheyt, die sij is hebbende aen selver huys ende Erve binnen dese Stadt aen t'Swartbrouck gelegen benevens Peter van Daelens huys ter eenre, ende Elisabeth van Aessum huys ter andere sijden tot behoeve van haere voors: kinderen, dewelcke, midtsgaeders deselve Momboirs in hunnen naeme respectivelijck sulcx hebben geaccepteert ende hebben voorts volghens t' consent bij deses Heuffgerichte gegeven den 8 novembris lestleden. Deselve Momboiren in naeme vande voors. minderjaerigen midtsgaders de voors: Petronella geassisteert, als boven t' voors: huys, ende Erve overgedraegen, ende gecedeert, Aen, ende te behoeve van Peeter Franssen, Merijken Kunnen Eheluyden, ende hunne Erven die oock t'selve heeft geaccepteert, in conformiteyt vande Coopcedulle daervan sijnde, Et tali cum suis Judex hare[detavi]t.
Cooppenningen 350 Gld

 

 

@

Home

van der Vaart

 

 

back / terug