Odilia (Dillie) Rijcken van Asselt Schotten (33899)          kwartier

Vader:     Richardus (Rijck) van Asselt [20607]

moeder:  Maria [83840]

   
Geboren:   circa 1600    
kaart  

 

 

Huwelijk: 23 apr 1636 Jelis (Aegidius) Lockermans [33900]  Roermond
   
    getuigen: zijn achterneef Theodorus van Lin [20535] en Johannes Claessen [50023]
Kinderen:    
     
Zoon:  23 feb 1637 Theodorus Lockermans [33901]    Roermond
    getuigen: Laurentius Proestinck en zijn achternicht Catharina van Hingen [50010]
     
Zoon:  23 feb 1638 Theodorus Lockermans [33902]    Roermond
    getuigen: zijn aangetrouwd oom Godefridus (Goort) van Swalmen [33918] en zijn tante Elisabeth van Asselt [20943] (Elisabeth Schotten)
     
Dochter: 28 mei 1641 Elisabetha Lockermans [33903]    Roermond
    getuigen: Elisabetha Spee [20540] en Arnoldus Baes
   
Zoon:  2 jul 1643 Theodorus (Derick) Lockermans [33908]    Roermond
    getuigen: Petrus Bosman [20526] en Maria Fijten [50024]
   
Dochter: 17 apr 1645 Catharina Lockermans [33914]    Roermond
    getuigen: Catharina Tielen van Asselt [15857] en Joannes Rijcken [51591]
     
Dochter: 27 sep 1648 Isabella Lockermans [33909]    Roermond
   
    getuigen: haar achterneef Christophorus Fransen van Lin [20539] en Isabella Gerards Anckers [74879] (Isabellla ingen Ancker)
   
Dochter: circa 1650 Mechtildis Lockermans [83255]    
     

 

2 mei 1637 HOOFDGERECHT Roermond
  V-129    Judices Horpusch et Vande Smitsen q. Gielis Lockermans consensu uxoris ende heeft als bIoetverwandter beschudt seker huys gelegen in de Bruggstraet, twelck Derick van Linne den 27 Aprilis aen Henrick Meijer vercocht heeft gehadt, puterende de Cooppenn. volgens de coopcedulle daerop den Godtsheller gegeven is te voldoen tot sulcken eynde voorderende Copie authentycq van deselve ende oock den oprechten Cooppenningen ende den termijn van betaelinge onder eyde te verclaeren, ende alsoo Henrick Meijer doorde gerichterboede Peter Stockmans hyertoe geciteert ende voor antwoirdt heeft gegeven dat hij soude volgen.
Ende vermidts hij nyet en verschijnde, heeft Gielis Lockermans tot dyen eynde geputeerteen ducaet en een stuck van 33 stuvers ende verner geputeert Henrick Meijers cost ende schadeloos te haelden, versoeckende alsoo hij geene huyre is hebbende, ruyminge van t selve huys, Ac sulsiudex heredetavit.
Depost heeft Henrick Meyers int beschudt geconsenteert midts ontfangende sijne uytgelachte penningen Ac suis omnibus et judex hereditavit
   
20 apr 1640 HOOFDGERECHT Roermond
  V-174   Judices Lt Dijck et Spee q. Gielis Lockermans consensu uxori Dillie Schotten et vendedit een erff jaerrente van 60 guldens op sijn huys gelegen inde Brugstraet ter eenre sijde den Secretaris Bossman, ende ter andere [sijde] d’erffgenamen Christoffer Lockermans te vervallen erstelick op Sint Jan Baptist dach 1641 ofte 14 daegen daer naer Redimendo quotiecumque voor de helfte, ofte int geheel, een halff jaer prius indicando met eene alinge somme van 600 gld voor de helfte ofte 1200 gulden voor de geheel pro ut in letteris ac tali conditione Judex heredetavit den 20e April 1640 Aen Jenneken Grouwels ac suis, den 4 february 1650 coram Lt Spee et Lom q. Jenneken Grouwels verclaeren van dese regte ende verloop volcamentlick betaelt te wesen.
Actum ut supra
   
5 jun 1647 doopgetuige van Tilmannus van Wessem [15965] Roermond
   
11 jun 1647 doopgetuige van Maria Philips Preusting [83580] Roermond
 
8 mrt 1649 doopgetuige van Henricus Philips Preusting [83581] Roermond
   
17 aug 1653 doopgetuige van Maria Craen [33943] Roermond
   
9 jan 1654 HOOFDGERECHT Roermond
  VI-deel 2   Judices Goris et Claessens, q. Joffrouwe Elisabeth Cocx geassisteert bij Goossen Dulcken, in desen haeren gekosen mombour, ende heeft met wille van haeren eheman Mathijs Maroen (gelijck ons is gebleven) getransporteert ende overgedraegen aen Gillis Lockermans ende Odilia Schotten, een moeshofken opt Demsel gelegen, los ende vrije, omtrent 11 roeden groot, ter eenre sijde den Secretaris Bosman, en ter andere den cooper, voor ieder roede een specie ducaet te betaelen, Et tali conditione Judex hareditavit den 9 January 1654
   
15 okt 1658 doopgetuige van Caspar Engelbertus du Pree [50660] Roermond (Odilia Scotten)
   
11 apr 1666 doopgetuige van haar kleindochter Helena Ooms [33905]
   
2 mei 1667 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 470, De Nalatenschap van Procureur Craen
Requeste voor Dominicus Clant, tegens Johan Wijricx, Meeuwis jansen ende Consorten, Gielis Lockerman ende de Dienstmaeght van wijlen den Procureur Craen, 1666
Het Edele Heuftgericht belast partijen te compareren voor de Heeren Commissarissen Pollart ende Van Aefferden, ten fine alhier versocht, Actum Ruremunde den 2. Maij 1667
A.van Smitszen
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt
Verthoont reverentelijck Procureur Dominicus Clant, hoe dat hij requeste aen desen Edelen Heuftgericht gepresenteert, ende om rede van daer bij verhaelt versocht hebbende ten eynde Johan Wijricx ende Meeuwis Janssen ende consoirten, Gielis Lockermans ende de dienstmaecht vanden Procureur Craen zaliger, mochte worden geordonneert voor twee Commissarissen, daertoe aen te stellen, op seeckeren bequemen dage te compareren ende onder expurgatie in forma jurishunne reeckeninghen van ontfanck ende pretentien bij te brenghen ende voorts aen te wijsen de goederen ende penninghen waervan sij mochten kennisse hebben, Uwe Eerwaarde ende Edele beliefft heeff gehadt die voors. Requeste aen partijen te communiceren om tegens Vrijdagh doenmaels naestcommende daerop te seggen waer wey aloff wel d’ insinuatie der 30e Marty lestleden behoorlick is geschiet door Jan van Langenbergh, t’is nochtans soo dat den voorschreven termijn al langhe en sonder voldoeninghe is vervlooten.
Weshalve den Voors. Supplianten seer dienstelijck versoeken, dat immers als nu den Edelen Heuftgericht conform het voors.versoeck sal gelieven te ordonneren, te weten dat de voorschreven persoonen voor Commissarissen daertoe te nomineren, op seeckeren bequamen dagh daer toe te presigeren, sullen hebben te compareren, ende onder expurgatie in forma Juris hunne reeckeninghen van ontfanck ende pretentien bij te brengen, ende voorts aen te wijsen de goederen ende penningen waervan sij mochten kennisse te hebben, opdat den Suppliant magh weten waerop hij sijne bij desen Edelen Heuftgericht tot last van de weduwe ende erffgenaemen van wijlen den Procureur Craen becomene sententie, ter executie sal stellen, vel alias omni meliori modo cum expensis, Dit doende etc.
Den 30. Marty 1667 hebbe ick onderschrevene ten versoecke van Proc. Dominicus Clant seeckere requeste mit dese appostille7 synde gecommuniceert partijen om hier tegens te seggen tegens Vrijdagh naestcommende geinsinueert aen Johan Wijricx, dies tot oirconde etc.
w.g. Jan van Langenbergh
Den 13.Juny 1667
Compareerden voor ons Commissarissen Pollart ende Van Aefferden, Anna Gonaun ende haer voorgelesen sijnde de Requeste van Proc.Clant mitte ordonnantie vanden 2. May lestleden daerop verleent, heeff verclaert op het sterffhuys van Wijlen den Procureur Craen Saliger te voorderen te hebben eene somme van 25 Ryxdaelders van loon van haere 4-jaerigen dienst, hebbende de 3 erste jaeren verdient ses Ryxd. ende het leste der jaeren 7 Ryxd. bepalen haer toebehoer, daer van sij verclaert  betaelt te sijn uytgenomen dat haer van t’ leste jaer verteert 1 paer schoenen, 1 paer hoesen, 2 scholterdoecken ende 4 ellen fijn doeck ende 2 hemden.
Daerenboven verclaert naer het eyndigen van de voorschreven 4 jaeren ten versoecke vande weduwe ende vrienden haer ende kinderen inden noot wegen de schoiwelicke crancheyt nog geassisteert te hebben, daerover den tijt van 9 weecken soowel te haeren huyse binnen dese stadt als daer buyten inde pesthuysekens ende bleec te sijn dat sij daernaer weder acht dagen is geweest in t’ sterffhuys ende het selve heeft helpen reynigen, voor welcke 10 weecken, d’welcke sij buyten haer huys heeff gedient, sij nog pretendeert 10 Ryxd. voor alle dienst, sorgen ende gevaerlickheyt. Opde voors. pretentie verclaert Anna Gonaun eerst opde huyse van de Weduwe Craen ontfangente hebben 3 Rijxd. ende uyt het sterffhuys mit consent van den Edelen Magistraet op reeckening 1 bedt, 2 Carsen, 2 kussens, ende 1 hooft pulle, dewelck sij voor sulken prijs soude aenhouden als deselve gewerdeert ende geprijsert sullen worden.
(In de marge staat) :
ongeveerlick bedt, pulle, caersen, ende kussens te saem 9 Ryxd.
De voors. Anna Gonauw ondervraeght sijnde wat kennisse sij vande gereede ende ongereede goederen van t’ sterffhuys mochte hebben, verclaert van de Weduwe dickwijls verstaen te hebben dat haer vande heer Doctor Vande Water van Nummegen nog suyver quamen 12 Rijxd. dewelck sij doen van dagh tot dagh meynde te ontfangen ende effenwel niet en heeff becommen.
Daerenboven souden vande Graeff eenige gesneden holts gecommen sijn, bij Meester Adam ende Meester Truijen geweerdeert op 16 Rijxd. het welck hout Lockermans an sijn huys heeff vertimmert. Oock heeff voorn. Lockermans uyt het sterffhuys becommen 9 Rijxd. min 2 Schillingen 4 off 5 daegen naer de doot vande Weduwe.
Ende naer het overlijden vande Proc. Craen souden ten huyse van Lockermans gebrocht ende gevlucht sijn eenige meubelen, dewelcke sij edoch niet en weet te specificeren.
Item weet wel dat tot ASSELT bij den halffman sijn gevlucht paer brantijsers mit dycke copere knoppen ende 1 coopere luchter en de 1 paer cleijne brandtijsers ende 1 bedt pan, ende 1 braetpan van bleck en cooperen hantvaet ende dient voor memori dat den Proc. Craen den voors. halffman voor niet placht te dienen ende daerop 3 malder garsten eens heeff ontvangen ende noch op seecker tijt eenen waegen quaedt hoeye, t’ welck sij voor hun perdt hebben gestroijt ende dan sij daerop vande Proc. Craen ende sijn familie heeff gehoort dese formalia in substantie, “hadde den halffman mij niets beters willen vereren, soo mocht hij dat wel vort gehouden hebben”,
Tot VENLO sijn oock eenige meubelen als tinnewerck, spiegelen, golden ringen, silveren beeckers van maet als een halff kan.
Hier tot ROURMONDE sijn ook verset 2 silveren soutvaeten bij coursen ongeveerlick 14 Rijxdaelders.
Binnen de Stadt GRAEFF soude sijn 1 bedt, 6 paer fijne laeckens, 6 paer kustijcken, 2 dosijnen damast servetten, 1 kindtsdoek van sijde daermede men de kinderen ten doop draeght,
Alhier tot ROURMONDE in t’ sterffhuijs souden sijn eenige meubelen ende onder andere 4 paer laeckens, 3 paer kustijcken, 2 taefel laeckens, 8 vrouwe hemden, eenige kinder hemden, 1 slecht bedt, haer kleyden, 2 tabbarts, 1 pollijmijtenrock, 3 lieffkens, 1 grauwen rock, 1 cleedt, ende Proc. Craen saliger gardijnen voor een bedt, 1 taefel cleedt, eenig gaeren, omtrent 15 off 17 pont aen gaeren, boecken, 4 teenen tellioren, 4 ketels ende andere dingen meer ende taefel kistenende ledicanthen, etc. Copie van de ordonnantie verleent op de requeste van Meester Lambert vander Vooren, Chirurgijn mayor deser Stadt.
Het Heuftgericht ordonneert nochmaels den Curateur ende Momboirs vande minderjarige kinderen van wijlen den Procureur Craen hun te reguleren naer de ordonnantie vanden 20. Aprilis lestleden, op pene dat tot hunnen laste andere Momboirs sullen worden aengestelt ende gehouden responsaebel voor de schade ende interesse die de minderjarigen door hunne ophoudinge sullen commen te lijden.
Actum Ruremonde den 18. Maij 1668
Was onderteijkent A.vande Smitszen
Copye van de ordonnantie verleent op de requeste van Meester Lambert vander Vooren, tegens Gillis Lockermans
‘t Heuftgericht belast Gillis Lockerman binnen den tijt van 14 dagen den Suppliant tot betaelinge van sijne pretensie5 te verhelpen, t’ zije uytte mobilien gedestineert tot vercoopinge, off andersints in conformiteyt van de ordonnantie in saecke gegeven, ende bij faulte6 van dyen, wordt de pene bij t’ decreet vande 22. July lestleden gecommuniceert, van nu voor alsdan gedecreteert.
Actum Ruremonde den 26 Octobris 1668
Onderstont, ter ordonnantie vande Heuftgerichte, ende was onderteeckent, A. Vander Smitszen.
Gecollationeert is bevonden t’accorderen bij mij.
A.vande Smitszen
Requeste voor Gillis Lockermans om, etc.
(in de marge staat)
Den Suppliant sal hem reguleren naer de decreten hierinne vermelt, hem desniettemin vrijstaende alsulcken staet van sijne vermeynde pretensien t’ overleveren als hij te Raede sal vinden
Actum Ruremunde den 15. Februarij 1669
A.vande Smitszen
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt,
Verthoent reverentelijk Gielis Lockermans hoe dat hij Suppliant bij de mitgaende Ordonnantie vanden 15. Januarij lestleden ende 4. den deses, respectievelick gegeven, is worden belast in handen vanden Procureur Gielen promptelick t’ overleveren pertinente Staeth vanden gereede penninghen, goederen, brieven ende pampieren uyt het sterffhuys van Wijlen den Procureur Craen naer hem genomen, ende die noch elders mochten berusten, neffens het gheene sij uyt het sterffhuys mochte hebben geprofiteert, ende tot ontlastinghe van het selve bethaelt, alles onder expurgatie in forma Juris, den Suppliant oock gheerne staeth van sijn pretensien soude overleveren, om welcken te verveerdighen Soo versoeckt den remonstrant gedienstelick dat hem noch tijdt tot maendagh naestcommende magh worden geaccordeert, om de respective Staethen in dese geroert, neffens andere meubelen, chartres ende Pampieren den Sterffhuyse raeckende, simul et semel7 t’exhiberen, dit doende etc, Bekenne ick ondergeschreven gerichtsboede ontfangen op de 12. Februarius van Gelijs Lockerman---
12 Feb.  etc.
Marcellus Vossen
Meester Lambert vander Vooren, tegens Gillis Lockerman
Het Edele Heuftgericht Gielis Lockermans neffens den Procureur Geelen q.q. in Judicio mondelingh gehoort, belast den voors. Lockermans in handen vanden voors. Gielen promptelick t’ overleveren pertinenten staet vande gereede penningen, goederen, brieven, ende pampieren uyt het sterffhuys van Wijlen de Procureur Craen naer hem genomen ende die noch elders mochten berusten, neffens het geene hij uyt het sterffhuys mochte hebben geprofiteert.
Ende tot ontlastinge vant’ selve betaelt alles onder expurgatie* in forma Juris, om sulcx geschiedt ordonneert den voornoemde Gielen in gevolgh van de voorgaende ordonnantien tot distractie ende verkoopinge der selver goederen te procederen, ende uytte penningen Meester Lambert van der Vooren ende andere crediteuren vant’ sterffhuijs te voldoen, daervan den voors. Curateur alsdan den Heuftgerichte pertinenten staet van hunne pretentien sal hebben t’ overleveren om, etc.
Actum Ruremonde, den 15.Januarij 1669
w.g.A.Pollart
Meester Lambert vander Vooren, tegens Gillis Lockerman
‘t Edele Heuftgericht inhererende t’voorgaende decret vanden 15. January lestleden, verclaert dat t’selve sal worden gestelt in handen van Heere Scholtis, ten effecte om Gielis Lockermans in factum t’executeren tot voltreckinge van ‘t geene hem daerbij telaste is gelegt den selven condemnerende in de costen sedert het mondelingh verhoir in Judicio incluys geresen ter somme van 5 gulden ende 14 stuyvers Brabants.
Actum Ruremonde den 4. Februarij 1669
w.g.A.Pollart.
Den 4.february 1669 heb ick Peter Schruven, gerichtsboede dese –5 guldens - 14 stuffer bbants ontvangen te haben van Meester Jelis Lockermans hab dit Peter ter hant,
w.g.Jan van Langenbergh
(in de marge staat)
Partijen respective sullen hun adresseren aenden Heeren Schepenen Pollart ende den Licentiaat Van Aefferden als Commissarissen in saecke ten fine alhier vermelt.
Actum Ruremonde den 24. May 1669
w.g.A.Pollart
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt,
Gielis Lockermans communicatie gehadt hebbende van dese neffensgaende Requeste ende Ordonnantie daerop verleent, seght tot voldoeninge vande selve, gereydt te sijn ten allen uhren die versochte ende operlachte expurgatie te doen met sijne familie, oick tot dien eynde versocht te hebben den Heere Schepen Van Baell ende die twee Secretaissen deses Edelen Heuftgerichts, om door hun die voorgeschreven Expurgatie t’ effectueren, sonder dat iemandt t’ selve heeft geaccepteert, Versoeckende daeromme oedtmodelijk ten eynde iemandt ex Collegio gecommitteert mach worden, om door sijn Edelen die voorgeschrevene expurgatie te doen, t’ welck doende etc.
Requeste voor de Heer Dominicus Clant tegens Gillis Lockermans.
(in de marge staat)
‘t Edele Heuftgericht belast Gielis Lockermans cum suis d’expurgatie in desen geraect opt spoedichste t’effectueren op pene, dat opt verseuck van partijen sal worden gedisponeert.
Actum Ruremonde den 20.Maij 1669
w.g.A.Pollart
Aen den Edelen Heuftghericht deser Stadt,
Vertoont met behoorlicke reverentie den Heer Dominicus Clant hoe dat hij op de naerlatenschap vande Procureur Craen Zaliger bij arrest voor desen Edelen Heuftgericht heeft geprocedeert ende oock sententie als eersten arrestant geobtineert, uyt crachte vande selve heeft den Suppliant oock doen vercoopen den eigendom van seecker lant ende want hij Suppliant in verre nae met die cooppenningen niet en is betaelt ende tot geenen verdere voldoeninge en siet te gheraken door dien Gielis Lockermans in gebreke is blijvende de expurgatie door hem ende sijne familie te doen, d’ welck hem verscheide malen bij desen Edelen Heuftgericht is belast, soo keert den Suppliant hem tot U Edelen ende Weerde [Heeren], seer gedienstelick versoeckende dat den voors. Lockerman ende sijne familie penaliter magh worden aenbevolen de expurgatie te doen wat voor goederen sij onder haer mochten hebben vande sterffhuyse vande voors. Craen Zaliger, oftewel dat hij den Suppliant sal hebben te contenteren van sijn restant, d’welck doende, etc.
Op huyden den 5. July 1669 compareerden voor ons Commissarissen Pollart ende Van Aefferden, Gielis Lockermans mit sijne huysvrouwe ende sijne soone Derick Lockermans ende responderen hunne requeste mitte ordonnantie vande 29. May lestleden hebbe gepresenteert hunne verclaering vande goederen vande sterffhuys van Wijlen den Procureur Craen saliger, onder expurgatie te doen in conformiteyt vande ordonnantie vande Heuftgericht vande 2e des voors. maendt,
Waertegen sijn gecompareert Jhr Dominicus Clant ende den Procureur Gielen ende hebben gesustineert dat Gilis Lockermans cum suis de operlachte penningen effectivelick sal hebben te doen ende heeff den lesten tot dyen eynde ons in handen gestelt sijne schrifture off bilet van memorie.
Memorie voor de Heeren Commissarissen Pollart ende Van Aefferden om ter instantieende versuecke vande Procureur Gielen als Curateur vant sterffhuys vanden Procureur Craen saliger, mede aff te vragen onder eede Gielis Lockermans sijne huysvrouwe ende soone, het naervolgende,
Premissis premittandis
1   Eerstens off niet waer en is dat Gielis Lockermans voor desen willich is geweest als voormunder int vercoopen der meubelen vanden voors. sterffhuyse ende andersints den gemelten Procureur Gielen als Curateur t’ assisteren, naer dat hem t’ selve bij den Edelen Heuftgericht deser Stadt aenbevolen was,
2   Off niet waer en is dat daer naer desselffs soone in den naeme van sijnen voors. vader dyenvolgende mitten voors. Curateur is geweest ten huyse van Hendrick Graven, om aldaer t’ Comptoir ende Cofferen te openen, gelijck geschiedt, ende de weduwe van Wijlen den adiudant Sacrie aen haere pampieren te helpen,
3   Off sulcx niet en is geschiedt in bijwesen vande selve weduwe, haeren schoonsoon ende de gewesende dienstmaeght vanden Procureur Craen saliger tot sulcken eynde de sleutelen mit gebracht hebbende,
4   Off niet waer dat t’ Comtoir ende Cofferen daer naer wederom toegesloten sijn worden, ende aende voors. dienstmaeght die sleutelen gevolght,
5   Off niet waer en is, dat denselven soone naederhandt is gecoomen bij den voors. Requirant ende versocht, dat men t’ voors. Comptoir ende Cofferen soude brengen ten hunnen huyse onder pretext dat se daer beter souden worden bewaert ende te vraeghen door wyens bevel sulcx is geschiedt,
6   Off niet waer, dat sij t’ Comptoir ende Cofferen s’avonts hebben gebrocht off laeten brengen ten hunnen huyse, alwaer deselve alnoch zijn,
7   Off niet waer, dat sij denselven avondt hebben geloopen bij de voors. dienstmaeght, om die sleutelente mogen becomen, ende te vraeghen tot wat eynde sij t’ selve hebben gedaen,
8   Off niet waer, dat aen hun op der selven instantelick aenhouden, de voors. sleutelen oock denselven avondt, off wanneer, sijn gevolght,
9    Off niet waer, dat zij mit die voors. sleutelen t’ Comptoir off Cofferen in absentie vanden voors. Curateur hebben oopen gedaen, off laeten doen,
10   Off niet waer, dat zij uyt t’ voors. Comptoir off Cofferen door hun off de hunnighe, eenige pampieren, bescheijden off iets anders hebben gecregen, in cas Jae, te vraegen wat dat is geweest, ende waer t’ selve gebleven is,
11   Off niet waer dat eerst daer naer, als wanneer de Weduwe Sacré haeren pampieren ten hunnen huyse wederom becomen heeff, de voors. sleutelen aenden voors. Curateur door hun sijn overlevert,
12   Ende eijntelick de deponenten aff te vraegen wat meubilien vanden sterffhuys, ofte andersints de Weesen vanden Procureur Craen zaliger toebehoorende, sij onder zich hebbende, ende voorts wat erffgoederen dieselve Weesen sijn hebbende in desen Vorstendom off elders gelegen, die die voors. Weesen absoluyt toecomen, off naer doodt van Gielis Lockermans (twelck Godt langhe verhoede) op hun sullen comen te devolueren1 op dat den Requirent tot kennisse vanden staet der voornoemde Weesen magh comen ende opt’ een en ander goede toesicht nemen,
Memorie voor de Heeren commissarissen Pollart ende Lt.Van Aefferden om daerover ter instantie vanden Procureur Geelen q.q. mede te verhooren Gillis Lockerman, sijne huysvrouwe ende soon,
Den 30 Septembris 1669,
Compareerde voor ons Commissarissen Pollart ende Van Aefferden GILLIS LOCKERMAN,
ODILIE VAN ASSELT, genaempt SCHOT, sijne huysvrouwe ende DERICK LOCKERMANS sijn soon, ende repeteren hun aennemen ten verbael vanden 5 July lestleden gedaen hebben naer gepresteerden eede de calumniageseijt
Opde artikelen vanden menorie ons bij voors. verbael ter handen gestelt wie volght,
ODILIE van ASSELT, genant SCHOT verclaert :
opden eersten artikel dat sij haeren man wel heeft horen seggen dat hij den Procureur Gielen als Curateur vant’ sterffhuys gerne wilde assisteren in qualiteit als vormunder, in cas die vrienden vande Graeff wilden mit doen, ende gelijck assistentie leysten, hebbende tot sulcx eynde naerden Graeff laeten schrijven door de Secretaris Smitszen mit communicatie vande Advocaat Bloemaerts, maer daerop geene resolutie becommen.
Opden 2.art. verclaert dat haeren soon mitten Procureur Gielen ten huyse vanden Cancelarij bode Hendrick Graeven de pampieren gesocht heeft maer niet connen vinden hebbende,  Anna de gewesen dienstmaeght vanden Procureur CRAEN saliger hun de sleutelen gegeven, ende over alles present gewest
Opden 3. Art. verclaert dat de weduwe Sacré oyck daerbij is gewest maer van haer schoonsoon niet eygentlick te connen deponeren
Opden 4.art verclaert dat daermede t’Comptoir ende Cofferen wederom bij deselve toegesloten is worden, ende aende voors. dienstmaeght gevolght de sleutelen.
Opden 5.art. verclaert dat naer dat haeren man mit Geelen, respective tot voormunder ende Curateur vande Hooftgerichte was gestelt, dito Geelen het Comptoir ende Kofferen mitte sleutelen in sijn gewalt heeft willen hebben, ende de deponent mit haeren man ter contrarie gesustineert, dat sij van alles mede kennisse moest hebben, ende ten hunnen overstaan geschiedt ende sijn daerover eens geworden dat het Comptoir ende Cofferen aen hun huys soude gebrocht worden, seght van dese particularyteyten gene kennisse te gedraegen
Opden sesden (art) seght jae, het Comptoir ende Cofferen daerop te hebben doen brengen ten hunnen huyse, alwaer deselve alnoch sijn,
Opden 7.(art) seght dat ten selven avont de sleutelen door hun bij de dienstmaeght sijn gesonden ende affgehaelt, omdat de Weduwe Sacré vraegde om haere pampieren machtich te connen worden, Ad 8.(art) seght mitten voorgaende voldaen te hebben, mits Geelen den tijt als de sleutelen, Comptoir ende Cofferen te haeren huyse sijn gecommen niet bij huys was dat die sleutelen hem die anderen daegen te huyse gesonden sijn worden.
Opden 9.(art) seght sulcx niet geschiedt te sijn,
Idem op de 10.(art) ende over sulcx geenen pampieren, bescheyden off iet anders verbrocht te zijn sijn,
Opde 11.(art) seght dat mits men opden selven avont als het Comptoir, Cofferen ende de sleutelen aen haer huys sijn gebrocht niet en conde machtig worden den Procureur Geelen dat het Comptoir ende Cofferen is gebleven ongeopent tot dit nadien gelegen tijt als dit Geelen daertoe weder is versocht ende sijn de Comptoir ende Cofferen op eenen tijt, hem, Geelen, wel gelegen, allereerst aldaer geopent in sijn overstaen sijnde, alsdan oyck aende Weduwe Sacré gehantreyckt haere pampieren,
Opden 12.Art seght hiermede Sub.Num.1 t’exhibereneen geschrift continuerende de goederen de welck haeren man in tocht besit ende in eygendom toecommen aende weeskinderen vanden Procureur Craen saliger, ende exhibeert Sub.num.2, eene declaratie vande meubelen dewelcke de dienstmaeght heeft verclaert int’ sterffhuys gebleven te sijn, ten derde seght Sub.num.3 over eenen memorie vande meubelen dewelck bij Goert den halffman tot Asselt sijn gebrocht ende Sub.num.4 een billet vande meubelen dewelck te haeren huyse voor de doot van Craens huysvrouwe sijn gecomen.
En ten lesten leyt de deponent over Sub.num.5 haere requeste die den 10e May lestleden geoppostileert doorden Heuftgericht, mitte staeten ende reeckeningh daerbij geannecteert, waerbij deselve persisteert ende seght geene wijder naerrichtinge te connen geven ende de weeskinderen aen geen andere goederen eenig part off deel te gestaen dan haer te refereren voordert, aengaende het geene tot  VENLO . ende de GRAEFF is gecommen, tot verclaering die de voors. Anna, de gewesene dienstmaeght daerop soude connen doen ende heeft naer voorbetuigt bij dese depositie gepersisteert ende oock geteyckent ,
w.g. Oedelia van Assel genaempt Schotten
GILLIS LOCKERMANS, oudt omtrent 73 jaeren verclaert,
Opden eersten art. wilich gewest te zijn ende alsnoch te sijn naer sijn vermoogen te assisteren, ende daertoe oyck naerden GRAEFF te hebben doen schrijven aende vrienden aldaer, om gelijck assistentie, maer dat daerop niet is volgents,
Ad 2 ignorat
Ad 3 ignorat
Ad 4 ignorat
Opden 5.(art) affirmat dat sijn soon door hun goetvinden sulcx gedaen heeft opdat alles soude commen in bewaerder handt,
Ad 6 affirmat, ende dat t’Comptoir ende Cofferen aen sijn huys sijn gebrocht ende aldaer alnoch sijn,
Ad 7 ignorat
Ad 8 ignorat
Ad 9 seght te ontkennen dat t’ Comptoir ende Cofferen soude sijn geopent in absentie van Geelen,
Ad 10 seght hier voor voldaen te hebben ende datter niet en is gevisiteert off geopent in absentie van Geelen viel weniger en is verbrocht,
Opden 11(art) seght dat Geelen de sleutelen te sijner kennisse altoest heeft gehad ende alnoch heeft, Opden 12 (art) seght door sijne huysvrouwe te hebben doen exhiberen de voldoeninge opden artikelen dewelck hem voorgelesen sijn,
Seght dan sij alsoo van gelijcken te persisteren ende heeft oyck bij deze depositie gepersisteert ende naer dat wij hem deselve distinctelick1 voorgelesen hadden ende desen geteyckent,
w.g.GILLIS LOCKERMANS
DERICK LOCKERMANS oudt vierentwintich jaeren verclaert,
Opden eersten artikel dat sijn vader altijt willich is gewest als vormunder den Procureur Gielen t’assisteren mits dat den vaeder vande Procureur Craen saliger soude doen gelijck assistentie,
Opden 2 (art) verclaert dat hij inden naem van sijn voors. vaeder vervolgens mitten Procureur Geelen is gewest ten huyse van Hendrick Graeven, om aldaer t’Comptoir ende Cofferen t’ openen gelijck geschiedt ende de weduwe van Wijlen den Adjudant Sacré aen haeren pampieren te helpen, maer dese pampieren aldaer doenmaels niet te hebben gevonden,
Opden 3 (art) verclaert dat sulcx is geschiedt in presentie vande voors. Weduwe Sacré haer schoonzoon ende de gewesen dienstmaeght vande Procureur Craen saliger, Anna genaempt, dewelcke de sleutelen daertoe mitgebrocht heeft,
Ad 4 affirmat dat aende visitatie t’ Comptoir ende Cofferen wederom toegesloten ende aende voors. Dienstmaeght de sleutelen gevolght sijn,
Opden 5 (art) verclaert dat sijne moeder hem belast heeft den Requiranten te versoecken om het Comptoir ende Cofferen in hun huys te laten brengen om dat het aldaer beter bewaert soude connen worden,
Opden 6 (art) verclaert dat hij daerop becommen hebbende het consent van dito Geelen het Comptoir ende Cofferen noch dyen avont gebrocht is te hunnen huyse alwaer het noch is,
Opden 7 (art) verclaert dat de Weduwe Sacré insisterende dat men naerder onder de pampieren naer haer soude soecken, sij de sleutelen noch dyen avont gesonden ende vande voors. Dienstmaeght becommen hebben ende oyck gesonden bij dito Geelen om, naer d’opening ende visitatie te staen, maer denselven niet bij huys gevonden te hebben, ende dat om sulcx dese versochte opening ende naerdere visitatie alsdan niet en is geschiedt, hebbende den deponent de sleutelen des anderen daeghs, gewest sijnde eenen Sondagh, ten huyse vande dito Geelen in sijn absentie aende huysvrouwe overlevert, Waermede opden 8(art) voldaen sijn ontkent opden 9 (art) dat sij oyt in absentie vande dito Geelen het Comptoir off Cofferen geopent souden hebben,
Opden 10(art) seght dat sij noyt eenige Pampieren, bescheyden off yet anders uyt het Cofferen hebben gecregen,
Opden 11(art) seght dat Geelen al lange t’voorens de sleutelen heeft gehadt en de Weduwe Sacré te hunnen huyse bij gewoent heeft de opening vant Comptoir ende Cofferen ende naerdere visitatie vande pampieren inden artikelen vermelt, sijnde dese visitatie ende eerste oopeninge te hunnen huys geschiedt eenige daegen naer dat deselve aldaer gebrocht waeren,
Opden 12 [art.] seght dat op onse aenseggingen hij mit sijnen vaeder ende moeder opgestelt heeft de billetten tot voldoeninge van dese artikelen bij sijn moeder geexhibeert, ende seght wijdere naerrigtinge niet te connen geven, ende heeft over sulcx bij dese sijn depositie naer voorlesinge gepersisteert en signeert,
w.g.DERICK LOCKERMAN
Numero 1
Die goederen die ick hier yn tocht1 besittende tot Swaemen(:)
2 morgen 31 off 32 roeden, Craen opgenomen van Sr. Schevins 100 patacons, naer doot van Craen heft sigh monsieur Schevins int lant laeten sitten,
Item noch hebbe ick Gelis Lockermans bij Scheyn ende deyling mit mine huysvrouwe Odilia van Assel, genampt Schotten goet gedaenheb op het lant aen mine dochter Catharia haren oom Derrick van Swamen ende sine huysvrouwe Grieten Huiskens volgens haer eigen hant 50 guldens,
Item noch heb ick G.Lockerman mit mine huysvrouwe Odilia van Assel, genampt Schotte enen erfpacht afgelost, gestaen hebbende op het lant tot Swalmen die somme van 44 gulden 6 stuvers 1 orte volgens die eigen hant,
Item noch heb ich ontvangen 231 guldens, voor die helft van een huis dat gelegen heft over die Muerkens Port,
Item noch 5 morgen lants gelegen tot Heel dat vergilt 1 erf malder Rogge , noch 3 goltguldens die betaelt worden ider goltgulden tegens ½ rixdaelder, die lant tot Heel haer derden deel is toucomende
Item noch belast aen Sr. Puijl 300 Guldens, 100 die minen dochter aengaet ende 200 haer derden deel
Item enige stael lant gelegen buiten het Swart Broeck waervan ich heb ingelost enen segel ende brief van 18 golt gulden, ider golt gulden betalt 10 schillinge die ick gelost van die erfgenamen Van Straetsborgh van die wedevrouw Smets ende haer broeder, die gaet minen dochter het derden deel aen,
Item noch kompt minen dochter Catharina Lockermans 50 guldens welcke 50 guldens hercommen van 100 Guldens die op Joncker Hertevelt gestaen hebben, die andere 50 guldens heft haer oom Derick van Swaemen ontfangen.
Numero 2
Memory 1666 ses Junij, Heeft die maght inhet Sterfhuys gelaeten(:)
2 bedden, 3 kussens, 1 hoeiepulle1, 2 dekens, 1 paer gardinen, 1taeffel, 1 taffelkleid, 5 stoellen, 2 stoelkussens, 1 schribaen, 1 koperen pot, 1 iseren pot, 4 koopere ketels, klein ende groot, 2 kopere doorslage, 1 kooperen viesel, 1 kooperen kaffoor, 4 tiene tellioors , 2 tiene waeter potten, 2 tiene komkens, 1 kooperen luchter, 1 blocken doos, 1 isere ketting, 1boven justacour van Craen, 2 tabberts,2 liefkens, 1relief, 3 rocken, 18 off 19 pont gaerren, 1 iseren rooster, 8 vrouwen hemden, 4 paer laeckens, 3 paer kustijcken, 2 taeffellaeckens, 4 klerkens, 3 mutskens, 5 nachthals doecken, 16 neusdoecken, 5 kinderhemden die goet sijn, behalven die quadt sijn, 3 witte schorteldoecken, ock eenige witte kappen, 1 sieden kap, 1 floursekappe, 1 swarten moffior, 1 kamers moffior, 2 vierdel speck, 1 spoel
Numero 3
Memory bij Geurdt den halfman is gebrocht tot ASSELT door den brant [:]
2 paer brant iser, 1 kopere leucht, 1 kopere vuur pan, 1 kopere lassoer, 1 blecken braedtpan, 1 isere lat, 1 lat helken, ende enige kloterije
Numero 4
Tot onsen huyse gebrocht voor den doot van onse dochter Craen, 1 kofferen niet wetende wat daer in is, 1 mantel, 1 rooden rock ende 1 justacour
Ten huyse van Lockermans
   
5 jul 1669 Uit: KRONIEK VOOR BELFELD, BEESEL EN SWALMEN, Loe Giesen Roermond
  - Vragen over de nalatenschap van wijlen de procureur Craen (betreft o.a. goederen te Swalmen).
"Op huyden den 5 july 1669 compareerden voor ons commissarissen Pollart ende Van Aefferden, Gilis Lockermans mit sijne huysvrouwe ende sijne soone Derick Lockermans ende responderen hunne requeste mitte ordonnantie vande 29 may lestleden hebbe gepresenteert hunne verclaering vande goederen vande sterffhuys van wijlen den procureur Craen saliger, onder expurgatie te doen in conformiteijt vande ordonnantie vande Heuffgericht vande 2. des voorst maendts,
Waertegen sijn gecompareert procureur Dominicus Clant ende den procureur Geelen ende hebben gesustineert dat Gilis Lockermans cum suis de operlachte penningen effectivelich sal hebben te coop ende heeft den lesten tot dijen eynde ons in handen gestelt sijne schrifture off bilet van memorie.
Memorie voor de Heeren Commissarissen Pollart ende Van Aefferden om ter instantie ende versuecke vande procureur Geelen als Curateur vant sterffhuys vanden procureur Craen saliger, mede aff te vraegen onder eede Gillis Lockermans, sijne huysvrouwe ende soone, het naervolgende,
Premissis premittandis,
1 Ierstelick off niet waer en is dat Gillis Lockerman voor desen willich is geweest als voormunder int vercoopen der meubelen vanden voorschreven sterffhuyse ende andersints den gemelten procureur Geelen als curateur t'assisteren, naer dat hem tselve bij den Edelen Heuffgericht deser stadt aenbevolen was,
2 Off niet waer en is dat daer naer desselffs soone in den naeme van sijnen voorschreven vader dyenvolgende mitten voorschreven curateur is geweest ten huyse van Hendrick Graven, om aldaer t'comptoir ende cofferen te openen, gelijck geschiet, ende de weduwe van wijlen den adjudant Sacrie aen haere pampieren te helpen,
3 Off sulcx niet en is geschiedt in bijwesen vande selve weduwe, haeren schoonsoon ende de gewesene dienstmaeght vanden procureur Craen saliger tot sulcken eijnde de sleutelen mit gebracht hebbende,
4 Off niet waer dat t'comptoir ende cofferen daer naer wederom toegesloten sijn worden, ende aende voorschreven dienstmaeght de sleutelen gevolght,
5 Off niet waer en is, dat denselven soone naerderhandt is gecomen bij den voorschreven requirant ende versocht, dat men t'voorschreven comptoir ende cofferen soude brengen ten hunnen huyse onder pretext dat se daer beter souden worden bewaert ende te vraeghen door wyens bevel sulcx is geschiet,
6 Off niet waer, dat sij t'comptoir ende cofferen savonts hebben gebrocht off laeten brenghen ten hunnen hyse, alwaer deselve alnoch zijn,
7 Off niet waer, dat sij tenselven avondt hebben geloopen bij de voorschreven dienstmaeght, om de sleutelen te moghen becomen, ende te vraeghen tot wat eijnde sij t'selve hebben gedaen,
8 Off niet waer, dat aen hun op der selven instantelick aenhouden, de voorschreven sleutelen oock
tenselven avondt, off wanneer, sijn gevolght,
9 Off niet waer, dat zij mit die voorschreven sleutelen t'comptoir off cofferen in absentie vanden voorschreven curateur hebben oopen gedaen, off laeten doen,
10 Off niet waer dat zij uyt t'voorschreven comptoir off cofferen door hun off de hunnighe, eenige pampieren, bescheyden. off iets anders hebben gecregen, in cas Jae, te vraegen wat dat is geweest, ende waer t selve gebleven is,
11 Off niet waer dat eerst daer naer, als wanneer de weduwe Sacré haeren pampieren ten hunnen huyse wederom becomen heeft, de voorschreven sleutelen aenden voorschreven curateur door hun sijn overlevert,
12 Ende eijntelick de deponenten aff te vraegen wat meubilien vanden sterfhuyse, ofte andersints de weesen vanden procureur Craen zaliger toebehoorende, sij onder zijn hebbende, ende voorts wat erffgoederen dieselve weesen sijn hebbende in desen vorstendom off elders gelegen, die die voorschreven weesen absoluyt toecomen, off naer doodt van Gillis Lockerman (twelck Godt langhe verhoede) op hun sullen comen te devolueren op dat den requirient tot kennisse vanden staet der voornoemde weesen magh comen ende opt een en ander goede toesicht nemen."
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 470.
   
30 sep 1669  Uit: KRONIEK VOOR BEESEL, BELFELD EN SWALMEN, Loe Giesen Roermond
  - Verklaringen door Gillis Lockermans, zijn vrouw Odilia van Asselt genaamd Schotten en hun zoon Derick Lockermans, betreffende de nalatenschap van wijlen de procureur Craen, met o.a. goederen te Swalmen en Asselt.
Memorie voor de Heeren Commissarissen Pollart ende Lt. Van Afferden om daerover ter instantie van den procureur Geelen q.q. mede te verhooren Gillis Lockerman, sijne huysvrouwe ende soon,
Den 30 septembris 1669, Compareerde voor ons Commissarissen Pollart ende Van Aefferden Gillis Lockermans, Odilie van Asselt genaempt Schot, sijne huysvrouwe ende Derick Lockermans sijn soon, ende repeterende hun aennemen bij verbael vanden 5 julij lestleden gedaen hebben naer gepresteerden eede de calumnia geseyt op de artikelen van den memorie ons bij voorschreven verbael ter handen gestelt wie volght,
Odilie van Asselt genaempt Schot verclaert
Opden eersten artikel dat sij haeren man wel heeft horen seggen dat hij den procureur Geelen als curateur vant sterffhuys gerne wilde assisteren in qualiteyt als vormunder, in cas die vrienden vande Graeff [Grave] wilden mit doen, ende gelijck assistentie leijsten, hebbende tot sulcx eynde naerden Graeff laeten schrijven door de secretaris Smitszen mit communicatie van de advocaat Bloemaerts, maer daerop geene resolutie becommen,
[doorgehaald: Opden 2.art. verclaert dat haeren soon mit haere kennisse de weduwe van Wijlen den Adjudant Sacré ten huyse van Hendrick Graeven verholpen heeftt aen haer pampieren ten overstaen vande curateur Geelen, hebbende daertoe de sleutels gehaelt bij Anne, de gewesene dienstmaeght van den procureur Craen saliger, die welcke over het visiteren ende opsluyten van het comptoir niet present is gewest]
Opden 2 art.verclaert dat haeren soon mitten procureur Geelen ten huyse vanden cancelary bode Hendrick Graeven de pampieren gesocht heeft maer niet connen vinden hebbende, Anna, de gewesen dienstmaeght vanden procureur Craen saliger hun de sleutelen gegeven, ende over alles present gewest,
Opden 3 art.verclaert dat de weduwe Sacré oyck daerbij is gewest maer van haer schoonsoon niet eijgentlick te connen deponeren,
Opden 4 art. verclaert dat daermede t'comptoir ende cofferen wederom bij deselve toegesloten is worden, ende aende voorschreven dienstmaeght gevolght de sleutelen,
Opden 5 art. verclaert dat naer dat haeren man mit Geelen, respective tot voormunder ende curateur vande Hooftgerichte was gestelt, dito Geelen het comptoir ende kofferen mitte sleutelen in sijn gewalt heeft willen hebben, ende de deponent mit haeren man ter contrarie gesustineert, dat sij van alles mede kennisse moest hebben, ende ten hunnen overstaen geschiedt ende sijn daerover eens geworden dat het comptoir ende cofferen aen hun huys soude gebrocht worden, seght van voordere particularyteyten gene kennisse te gedraegen,
Opden sesden [art.] seght jae, het comptoir ende cofferen daerop te hebben doen brengen ten hunnen huyse, alwaer deselve alnoch sijn,
Opden 7 [art] seght dat ten selven avont de sleutelen door hun bij de dienstmaeght sijn gesonnen ende affgehaelt, omdat de Weduwe Sacré vrijede om haere pampieren machtich te connen worden,
Ad 8 [art.] seght mitten voorgaende voldaen te hebben, mits Geelen den tijt als de sleutelen, comptoir ende cofferen te haeren huyse sijn gecommen niet bij huys was dat die sleutelen hem die anderen daeghen te hyse gesonden sijn worden,
Opden 9 [art.] seght sulcx niet geschiedt te sijn,
Idem op den 10 [art.] ende over sulcx geenen pampieren, bescheyden off iet anders verbrocht te sijn,
Opden 11 [art.] seght dat mits men opden selven avont als het comptoir, cofferen ende de sleutelen aen haer huys sijn gebrocht niet en conde machtig worden den procureur Geelen dat het comptoir ende cofferen is gebleven ongeopent tot dit nadien gelegen tijt als dito Geelen daertoe weder is versocht ende sijn de comptoir ende cofferen op eenen tijt, hem, Geelen, wel gelegen, allereerst aldaer geopent in sijn overstaen sijnde, alsdan oyck aende Weduwe Sacré gehantreyckt haere pampieren,
Opden 12 art.seght hiermede Sub num. 1 t'exhiberen een gescrift continerende de goederen dewelck haeren man in tocht besit ende in eygendom toecommen aende weeskinderen vanden procureur Craen saliger, ende exhibeert Sub num. 2, eene declaratie vande meubelen dewelcke de dienstmaeght heeft verclaert int' sterffhuys gebleven te sijn, ten derden seght Sub num.3 over eene memorie vande meubelen dewelck bij Goert den halffman tot ASSELT sijn gebrocht ende Sub num. 4 een billet vande meubelen dewelck te haeren hyse voorde doot van Craens huysvrouwe sijn gecomen, En ten lesten leijt de deponent over Sub. num. 5 haere requeste die den 10e May lestleden geoppostileert doorden Heuffgericht, mitte staeten ende reeckeningh daerbij geannecteert, waerbij deselve persisteert ende seght geene wijdere naerrichtinge te connen geven ende de weeskinderen aen geen andere goederen eenig part off deel te gestaen dan haer te refereren voorders, aengaende het geene tot Venlo ende de Graeff is gecommen, totte verclaering die de voorschreven Anna, de gewesene dienstmaeght daerop soude connen doen ende heeft naer voorlesinge bij dese depositie gepersisteert ende desen geteyckent,
w.g. Oedelija van Assel genaempt Schotten.
Gillis Lockermans, oudt omtrent 73 jaeren verclaert,
opden eersten art. willich gewest te sijn ende alsnoch te sijn naer sijn vermoegen te assisteren, ende daertoe oyck naerden Graeff te hebben doen schrijven aende vrienden aldaer, om gelijck assistentie, maer dat daerop niet is volgents,
Ad 2 ignorat,
Ad 3 ignorat
Ad 4 ignorat
Opden 5 [art.] affirmat dat sijn soon door hun goetvinden sulcx gedaen heeft opdat alles soude commen in bewaerder handt,
Ad 6 affirmat ende dat t'comptoir ende cofferen aen sijn huys sijn gebrocht ende aldaer alnoch sijn,
Ad 7 ignorat
Ad 8 ignorat
Ad 9 seght te ontkennen dat t'comptoir ende cofferen soude sijn geopent in absentie van Geelen,
Ad 10 seght hier voor voldaen te hebben ende datter niet en is gevisiteert off geopent in absentie van Geelen viel weniger yet verbrocht,
Opden 11 [art.] seght dat Geelen de sleutelen t'sijner kennisse altoest heeft gehadt ende alnoch heeft,
Opden 12 [art.] seght door sijne huysvrouwe te hebben doen exhiberen de voldoeninge opden artikelen dewelck hem voorgelesen sijnde, seght daerbij alsoe van gelijcken te persisteren ende heeft oijck bij dese depositie gepersisteert ende naer dat wij hem deselve distinctelick voorgelesen hadden ende desen geteyckent,
w.g. Gillis Lockermans 
Derick Lockermans oudt sesentwintich jaeren verclaert,
Opden eersten artikel dat sijn vaeder altijt willich is gewest als vormunder den procureur Geelen t'assisteren mits dat den vaeder vande procureur Craen saliger soude doen gelijck assistentie,
Opden 2 [art.] verclaert dat hij inden naem van sijn voorschreven vaeder vervolgents mitten procureur Geelen is gewest ten huyse van Hendrick Graeven, om aldaer t'comptoir ende coffer t'openen gelijck geschiedt ende de wedue van wijlen den Adjudant Sacré aen haeren pampieren te helpen, maer dese pampieren aldaer doenmaels niet te hebben gevonden,
Opden 3 [art.] verclaert dat sulxs is geschiedt in presentie vande voorschreven weduwe Sacré haere schoonsoon ende de gewesene dienstmaeght vande procureur Craen saliger, Anna genaempt, dewelcke de sleutelen daertoe mitgebrocht heeft,
Ad 4 affirmat dat naerde visitatie t'comptoir ende cofferen wederom toegesloten ende aende voorschreven dienstmaeght de sleutelen gevolght sijn,
Opden 5 [art.] verclaert dat sijne moeder hem belast heeft den requiranten te versoecken om het comptoir ende cofferen in hun huys te laeten brengen om dat het aldaer beter bewaert soude connen worden,
Opden 6 [art.] verclaert dat hij daerop becommen hebbende het consent van dito Geelen het comptoir ende cofferen noch dijen avont gebrocht is ten hunnen huyse alwaer het noch is,
Opden 7 [art.] verclaert dat de Weduwe Sacré insisterende datmen naerder onder de pampieren naer haer soude soecken, sy de sleutelen noch dyen avont gesonnen ende vande voirschreven dienstmaeght becommen hebben ende oyck gesonden bij dito Geelen om. naer d'opening ende visitatie te staen, maer denselven niet bij huys gevonden te hebben, ende dat om sulxc dese versochte oopening ende naedere visitatie alsdan niet en is geschiedt, hebbende den deponent de sleutelen des anderen daeghs , gewest sijnde eenen Sondagh, ten huyse vande dito Geelen in sijn absentie aende huyse overlevert,
Waermede opden 8 [art.] voldaen sijnde,
Ontkent opden 9 [art.] dat sij oyt in absentie van dito Geelen het comptoir off cofferen geopent souden hebben,
Opden 10 [art.] seght dat sij oyck noyt eenige pampieren, bescheyden off yet anders uyt het cofferen hebben gecregen,
Opden 11 [art.] seght dat Geelen al lange t'voorens de sleutelen heeft gehadt en de Weduwe Sacré te hunnen huyse bij gewoent heeft de opening vant comptoir ende cofferen ende naerdere visitatie vande pampieren inden artikelen vermelt, sijnde dese visitatie ende eerste oopeninge te hunnen huys geschiedt eenige daegen naer dat deselve aldaer gebrocht waeren,
Opden 12 [art.] seght dat op onse aenseggingen hij mit sijnen vaeder ende moeder opgestelt heeft de billetten tot voldoeninge van dese artikelen bij sijn moeder geexhibeert ende seght wijdere naerrichtinge niet te connen geven, ende heeft over sulcxs bij dese sijn depositie naer voorlesinge gepersisteert en signeert,
w.g. Derick Lockermans.
NUM. 1
Die goederen die ich hier ijn tocht besittende tot Swaemen twee morgen enen dertich ofte tweeendertig roeden, Craen opgenomen van Sr. Schevens hondert patacons, naer doot van Craen heft sigh monsieur Schevens int lant laeten sitten,
Item noch hebbe ick Gelis Lockermans bij Scheyn ende deylingh mit mine Huysvrouwe Odilia van Assel, genampt Schotten goet gedaen heb op het lant aen mine dochter Catharina haren oem Derick van Swamen ende sine Huysvrouw Greten Huiskens volgens haer eigen hant viftich guldens,
Item noch heb ick G. Lockerman mit mine huysvrouwe Odilia van Assel, genampt Schotten enen erfpacht afgelost, gestaen hebbende op het lant tot Swalmen die somme van vierenvertich guldens ses stuvers een orte volgens die eigen hant,
Item noch heb ich ontfangen twee hondert ende inden dertijgh guldens, voor die helft van een huis dat gelegen heft over die Muerkens port,
Item noch vief morge lants gelegen tot Heel dat vergilt eenen erf malder Rogge, noch dry goltguldens die betalt worden ider goltgulden tegens eenen halve rixdalder, die lant tot Heel haer derden del is toecomende.
Item noch belast aen Sr.Puil dry hondert Guldens, een hondert die minen dochter alleen aen gaet ende twee hondert haer derdendel
Item enige stael lant gelegen buiten het Swart Broeck waervan ich heb ingelost enen segel ende brief van achtien golt gulden, ider golt guldens betalt tien schillinge die ick gelost van die erfgenamen Van Straetsborghs van die weduvrouw Smets ende haer broeder, die gaet minen dochter het derden del aen,
Item noch kompt minen dochter Catharina Lockermans vieftigh guldens welcke Viftigh guldens hercommen van hondert Guldens die op Joncker Hertevelt gestaen hebben, die andere viftigh guldens heyt haer oom Derick van Swaemen ontfangen.
NUM. 2
Memory 1666 ses Juny,
Heft die maght ons in het sterfhuys gelaeten twee bedden, dry kussens, enen hoeiepullen, twee deckens, een paer gardinen, een taeffel, een taffelkleid, vief stoellen, twee stoelkussens een schriberd, enen koperen pot, enen iseren pot, vier koepere ketels, klein ende groet, twee kopere doorslag, enen kooperen viesel, een koeperen kaffoor, vier tene tellioors, twee tene waeter potten, twee tene komkens, enen koeperen luchter, een blecken does, een ifore ketting, enen boven justacour van Craen, twee tabbers, twee lifkens, een rilief, dry rocken, achtien ofte negentien pont gaerren, enen iseren roester, acht grouwe hemden, vier paer laeckens, dry paer kustieckens, twee taeffellaeckens, tien klerkens, dry mutkens, vief nachhals doecken, sestien neusdoecken, vief kinderhemden die goet sien, behalden van die Graev sien, dry witte schoeteldoecken, ock enige witte kappen, een siede kap, een flourse kappe, enen swarte moffior, een kamers moffior, twee vierdel speck, enen spoel
NUM. 3
Memory,
bij Geurdt den halfman is gebrocht tot ASSELT door den brant, 2 paer brant iser, enen kopere leucht, enen kopere vuur pan, enen kopere lassoer, enen bleecken braetpan, enen isere lat, enen lat helken, ende enige kloterije.
NUM. 4
Tot onsen huyse gebrocht voor den doot van onse dochter Craen, enen kofferen, niet wetende wat daer in is enen mantel, enen roeden roeck ende enen justacoer,
Ten huyse G. Lockermans.
   
9 dec 1670 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 318 folio 15-verso 16
Coram Judices et scabinis Jonckheer Zoutelande et Lt. Van Baerl is gecompareert Gillis Lockermans ende heeft met consent van sijne huysvrauwe Odilia van Asselt genamt Schott sou hij verclaerde, vercocht ende overgedraegen aen ende sijn 2 huysen, d’eene gelegen in de Brughstraete neffens de weduwe van wijlen den Lt ende Secretaris Peter Bossman ter eenre ende Hubert Janssen ende cansoirten respective behuysingen ter andere sijden, ende het andere gelegen aende Merckt neffens den heere Schepen ende Syndicus Dulcken ter eenre, ende Peter Chanoin ter andere sijden. sijnde los ende vrij, eene jaerlicxse rente van 20 silveren ducatons, alle jaeren te verschijnen opde dagh van Alderheyligen, ende voor d’eerste reyse opde voors. dagh inden toecommenden jaere 1671 ende soo voorts. van jaere tot jaere totte afflosse toe, die ten ten allen tijden sal moegen geschieden mit eene alinge somme van 400 gelijcke silvere ducatons, mits sulcx een halff jaer te bevoorens opcondigende mit dese voorwaerde, ingevalle den voors. Camparante eenich jaer suinich bleve de voors.rente te betaelen soo dat het eene jaer het ander soude moegen raecken, sal hij in plaetse van 20, gehouden sijn te betaelen 25 ducatons, aen Joffrouwe Catharina Peters de Lange, weduwe van wijlen den Lt. ende Schepen Johan Spee ende haere erven.
Et tali conditione judex hareditavit.
(Coram scabinis Ltn Cnop et Baenen comparuit Joffrouwe Cathariha Peeters de Lange, weduwe van wijIen Lt en borgemeester Johan Spee saliger, ende heeft mit assistentie van Peeter Willems als tot dit acte gecosen momboir, verclaert van dit Capitael van 500 Ryxdalers voldaen te sijn uyt handen van Sophia Roijen, weduwe Pierre Chanoin saliger als restant vande cooppenningen van t’tweede huys in desen mede veronderpandt voor t’selve capitael van 400 ducatons ende bij de selve weduwe Chanoin aengecocht, waermede t’selve huys van t’voors. Capitael is ontslagen, sonder daertoe eenich recht meer te hebben behouden. gelijk sulx op de originelen segel ende brief is geendosseert, ende is dese acte oversulx doorsteecken,
Tot Ruremunde den 15e January 1684, mij present, J. R. van Wanssum)
   
2 apr 1672  doopgetuige van Eva Henricks Cocx [50858] vervangen door Mechtildis Lockermans Roermond
   
2 jan 1676 doopgetuige van haar kleinzoon Joannes Franciscus Buggenum [33911] Roermond
   
23 sep 1676 doopgetuige van haar achterneef Joannes Franciscus van Wessem [15978] Roermond
   
12 dec 1676 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 159, procesnr. 1354
In Saecke van Hans Christoffel Borck cum suis, Supplianten in materie van preferentie over de goederen van wijlen den Capiteyn Egens, tegens de weduwe Lockermans
Gesien het vonnis Interlocutoir van den 10. deses maendts decembris summarie ende naer voorgaende mondelingen verhoir gegeven ende de reeckeninge bij de Weduwe Lockermans mitte voldoeninge des 11. dito geexhibeert, waerbij de selve versochte ten eynde desen Heuftgerichte haer de preferentie adjudicerende oen Andries Bossman geliefte t'ordonneren de voors. Schuldigheyt ad 126 1/8 Rycxdaelders 6 Stuyvers aen haer promptelick op te leggen ende te betaelen.
Gesien tot dyen de persisteringe ende naerdere persisteeringe bij de Supplianten ingedient daerbij Concluderende contendeerden datte weduwe Gielis Lockermans in haerer versoeck ende conclusie bij haere voldoeninge, om voor de Supplianten geprefereert te sijn, soude worden verclaert niet gefundeert noch ontfancbaer, ende bovendyen datte selve souden worden gecondemneert in alle costen, schaeden ende Interessen die de Supplianten alreede hebben gedaen ende geleden ende voirders sullen doen ende lijden, daertoe den voors. Andries Bossman mondelinge in Judicie gehoort ende op alles rijpelick geleth.
t'Heuftgericht voor ende aleer eyntelick in saecke te disponeren belast partijen hinc inde de voors. voldoeninge ende persisteringe te communiceren aende naeste vrienden vanden Capiteyn, om sulcx geschiet ende deselve daerop gehoort Recht gedaen te worden naer behooren,
Ordonnerende desniettemin Andries Bossman uyt de penningen onder hem berustende te tellen aen Christoffel Borck mit sijne twee Consoirten bij provisie Ieder ses Rycxdaelders blijvende ondertussen voorde meerreste plaets grijpen d'lnterdictie bij de voors. sententie Interlocutoir geordonneert.
Actum Ruremonde den 12 Decembris 1676
Ter ordonnantij vanden Heuftgerichte
w.g. A.Pollart
In saecke van Hans Christoffel Borck, Jacob Coens ende Johan Huberts tegens Weduwe LOCKERMANS
t'Heuftgericht gesien dese ende daerover gehoort Derrick Lockermans in naeme van sijne moeder de weduwe Lockermans in Judicio gecompareert sijnde alvooren hierop te disponeren ordonneert deselve weduwe onder expurgatie In forma Juris tegens morgen ten thien uhren t' exhibiren pertinenten staet van de gereede penningen ende naerlatenschap van wijlen den Capiteyn Johan Christoffel Egens, ende van t'geene deselve daeruyt heeft geprofiteert tot dyen reeckeninge vant geene den voors. Capteyn mit sijne knechten ten tijde van dessens Indispositie heeft verteert, mit hetgeene daerop is betaelt om allen t' selve gesien voirders gedisponeert te worden naer behooren ordonnerende ondertusschen den Heer Scholtis deser Stadt te doen sijn devoir van officie ende aende voors. Weduwe Lockermans die resterende alnoch gereede penninghen ende goederen een eenen deser Stadts Secretaris onder Inventaris te laeten volgen om in bewaerder handt gestelt te worden ad opus Jus habentis, belastende inmiddels Andries Bossman sijne handen van de penningen niet t'ijdelen, off aen niemandt iet te betaelen sonder voorgaende ordonnantie op peene dat hij daervoor sal sijn ende blijven responsabel de costen tot daeraen resernerende.
Actum Ruremonde den 10e Decembris 1676
Ter ordonnantie vande Heuftgerichte
w.g.A.Pollart
Aen den Ed.Heuftgerieht
Vertoonen met behoorlicke reverentie Hans Cristoffel Borck, Jacob Coens, ende Johan Huberts hoe dat sij sijn geweest Knechte van Captein Johan Cristoffel Egens den welcke ten huyse vande Weduwe Lockermans is overleden de welcke de Suppl: tot sijnen Doodt hebben bij gestaen ende want hun door den selven Captein ieder des jaers is belooft eene somme van 40 gulden hollants ende daer van versocht voldoeninge bij Andries Boodtsman onder den welcken sijn berustende 100 ducatons waer op de Weduwe Gielis Lockermans heeft arrest dan doen gelijck oock de Supplianten die ingevolge Stadt-ende Lantrechten pag. 377 art.7a voor andere Crediteuren sijn gepresenteert ende de voors. Weduwe Lockermans niet en wil gedulden ofte toestaen dat de Suppl. hunnen loon worde betaelt waer over de Suppl: tot haere groote interesse ende costen worden opgehalden waer over oock in presentie vande Heer Scholtis is geprotesteert waeromme soe keeren de Suppl. haer tot UE ende Weduwe seer onderdaenichlijck versoeckende dat naer mondelingh verhoir Andries Boodtsman mach worden geordonneert aen Supplianten te tellen uytte de 100 Ducatons hunnen loon ende de Wed. Lockermans te ordonneren inde costen schaden ende interessen aen de Suppl. door haer verweigeringe heeft veroorsaeckt. d' welck doende,
Aen den Edelen Heuftgerichte
Vertoonen met behoorlicke reverentie Jan Coens cum suis gewesene dienstboden van de overleden Captein Egens hoe dat sij op gisteren om te hebben voldoeninge van haere beloofden ende verdienden loon d'welck sij met eede soecken te befestigen van dat hun soo veel als bij de regte warelt is belooft ende alsoo de Suppl: sijnde arme dienstboden die met geene levensmiddelen en sijn versien om alhier te kunnen leven off wederom tuis te geraecken waeromme soe bidden de Suppl: Seer oedtmoedelick dat aen Ed. Heuftgericht t' selve ghelieve te nemen in consideratie ende onder te doenen eedt de Suppl. te accordeeren die versochte voldoeninge.  d'welck doende.
Sye gecommunieeert partijen om hierop te seggen tegens morgen ten thien uhren voorden noen.
Actum Ruremonde den 11.Decembris 1676
w.g.A. Pollart
Voldoeninghe voor de Weduwe van Wijlen Seigneur Gielis Lockermans, geinthimeerde, tegens Hans Christoffel Borck cum suis, Supplianten.
De Geinthimeerde Insinuatie bekommen hebbende vande ordonnantie gisteren in saecke gegeven, Seght in voldoeninghe van dien haer alhier te sisteren, om d'operlachte Expurgatiet'effectueren, onder de welcke sij willich is te verklaeren [:]
1  Dat sij geenen pertinenten Staeth ende kan leveren van eenighe gereede penningen ende naerlaetenschappe van wijlen den Capiteyn Johan Christoffel Egens,
2  Naerdermael sij in t'leven van den selven het bewindt van sijne goederen offte gereede penninghen niet en heeft gehadt,
3  Dat naer sijner doodt heefft sij in haer bewaer genoomen het cofferken hetwelck tot daeraen op de caemere van den overledene hadde gestaen,
4  Waerinne sij bevonden heefft te wegen aen geldt de somme van 22 Schillingen 2 oordjes,
5  Hetwelck kofferken met die daerinne wesende mobilien, ende den geschakeerden rock bij stilswijghende pantschappe volgens de Stadt ende Landrechten pag. 249 art.9, 259 art.11, 256 art.11 en 12 aen haer verbonden wesende,
6  Sij tot haere meerdere verseeckeringhe in conformiteyt van t'selve Landrecht pag. 254 art. 10 daerop oock voor alle anderen arrest heeft geinterponeert,
7  Ende want volgens het selve Landrecht pag. 277 art. 7 der Geinthimeerde pretentie ten minsten staet in gelijcken graedt mit den loon van medicijnen, chirurgerien, appothecarissen ende dienstbooden,
8  Ende dat sij oock den eersten arrest heeft gedaen,
9  Soo moet sij onder de voors. geprivilegieerde Crediteuren oock den voorgang hebben in conformiteyt van t'selve Landrecht pag.279 art.6
10  Ende omdat de geinthimeerde ooit is belast t'ederen haere reeckeninge van het ghene den voors. Capiteyn met sijne knechten ten tijde van dessens Indispositie heeft verteert mettet geene daerop is betaelt,
11  Soo exhibeert de Geinthimeerde haer reeckeninge volgens de welcke pag. 1 et 2. art. haer heeft gecompareert gehadt tot den 31 Octobris soo vande veraccordeerde verteringhe als geleverde Wijnen de somme van 222 Ryxd[aelers] 7 Schill[ingen],
12  Dewelcke reeckeninghe door Mr. Pieter den Schoolmeester uyt last van de voors. Capiteyn opgenoomen sijnde,
13  Heefft denselve daervan soo uyt den hooffde van den knecht die eenen maendt minder in den cost was geweest als bij afftreckinghe soo veel gekort, dat het restant suyver is gebleven 200 Ryxd [aeiers]
14  Waervan den voors. Schoolmeester aen den voorseyden Capteyn rapport gedaen hebbende heefft sich bedanct over de goedtheydt der Geinthimeerde, dat sij hem noch quytslagh had gedaen, niettegenstaende geresen ongemack, vuyligheydt, ende stanck, hetwelck men met hem ten haeren huyse moeste hebben,
15  Hebbende den voors. Schoolmeester de voors. Somme van 200 Ryxdaelers oock in twee termijnen aen den Geinthimeerde voldaen.
16  Ende de quitantie selver daervoor geschreven,
17  Ten welcken tijde, gelijck den selven Schoolmeester verklaert in t' Kofferken noch 20 Pattacons waeren overgebleven,
18  Ende vermits de knecht Jan Houberts van t'selve Kofferken den Sleutel heefft gehadt,
19  Soo sal den selven oock moeten weeten van t' employ van dien.
20  Gemerckt gelijck voorseydt ten tijde van t' affsterven het selve Kofferken in sijne presentie. ende voorts  van den voors. Schoolmeester ende twee Getuygen geopent sijnde, niet meer als de voors. 22 Schillingen ende 2 oordjes daerinne gevonden en sijn,
21  Sijnde oock in de voors. reeckeninghe pag. 2 en versa 3 gebracht de posten van geleverde wijnen, met een bedorven matras sich bedraegende 27 Ryxd. 6 Schill. 6 st.
22  Ende de pag. 3 versa de Costen geresen in t' reguard van de begraeffenisse mit acht doegen costgeld der knechte te saemen ad 28 Ryxd.3 Schill,
23  Waerop volght den post der verteeringhe in t'leven voorgevallen, op den voet als was veraccordeert ter somme van 70 Ryxd.,
24  In alsulcke vuegen wat de gehele schuldigheydt sigh alnog bedraeght de somme van 126 1 /8 Ryxd.6 st.
25  Ende want dese Schuldigheydt oock is deughdelijck ende oprecht als de Geinthimeerde oock met eede presenteert t' affirmeeren,
26  Ende dat de voors. feyten oock in Instanti connen worden betuyght door den voors. schoolmeester.
27  Ende dat alsulcke gepriviligieerde schuldt niet en magh worden gedilayeert,
28  Waeraen haer uyt crachten van haeren anterieuren arrest staet voldaen te worden,
29  Ende dat sij oock onder de voors. Expurgatie willigh is te verklaeren geenerhande vande voors. goederenden voors. Capiteyn aengaende meer onder te hebben als sijnde die altesaemen onder desen Heufftgericht gebrocht.
Soo versoeckt sij daeromme seer dienstelijck, dat desen Ed. Heuftgerichte haer de preferentie adiudicerende aen Andries Boschman gelieve t' ordonnneren de voorseyde schuldigheydt van 126 1/8 Ryxd.6 St. aen haer promptelijck op te leggen ende te betaelen,
Vel alias omni meliori modo, via, et forma cum expensis.
Implorerende ende op alles geleth
Den 28e Augusti 1676 is mijn Heer Capiteyn Egen tot onsen Huyse comen met 4 Dienaers, ieder daegh mijn heer met de dienaers 3 pattacons veraccordeert
den Schipper eenen pot franschen wijn   2 schilling
den 29 dito den Schipper een maeltijdt   2 schilling
die Dienaers ende den Schipper ½ q.frans.wijn   3 schilling
den 31 den Doctor ende Apoteecker 1 p.rijnschen wijn   3 schilling
ook den 4e Sept.in verscheyde reysen brandewijn   2 schilling
den 6 dito den Apoteecker ½ q.rijnschen wijn   1½ schilling
den 7 dito de barbier 1 q rijnschen wijn   3 schilling
den 8 dito den Apoteecker ½ q.rijns. wijn   1½ schilling
den 9 dito den barbier een q. rijns. wijn   3 schilling
den 10 dito mijn Heer Cap[teijn] een q.rijns.wijn   3 schilling
In verscheyde keeren 2 Sch.brandewijn   2 schilling
den 11 dito een q.rijnschen wijn   3 schilling
den 12 dito eene q.rijnschen wijn   3 schilling
den 13 dito een q.rijnschen wijn   3 schilling
den 14 dito eenen Schill. brandewijn   1 schilling
noch eenen pot rijnschen wijn   3 schilling
den 15 dito een q.rijnschen wijn   3 schilling
den 16 dito een q.rijnschen wijn   3
den 17 dito een q.rijnschen wijn   3
den 18 dito 1 ½ q.rijnschen wijn   4½
etc.etc.
afgetrocken van eenen sijner dienaeren diserteur voor eenen maendt aen mondtkosten -- 15.pattacons
Item heeft den Meester vande Hoochschoole nochtans sonder ordre van mijn Heer -- 8 pattacons afgetrocken
Item den 1.Novembris Mijn Heer met Drij bedienten veraccordeert ad 3½ Rixd:
Alle daeghen 13 weeken lanck tot het been ende arm voor mijn Heer wijn gesodenmet gekruyden,
eenige daegen een ½ q.en oock eenige daegen een pint ad --10 Pattacons
Voor mijn Heer behoeff tot sijne wonden oudt Lijnwaet, Servetten, Laeckens verscheurt, Cussens, bedde en Laeckens comt mij ad   7 rixd.
Die Doodt kist ad   3
Voor het doodt lichaem Iynwaedt   3
Het Licht, waskeersen ende andere het graf te maecken ende te begraeven   3
Aen die waschvrouw betaelt   3
Die Dienaers voor 8 daegen kostgeldt beloopt ad 12 Pattacons 12 pattacons
Item aen verteerde kosten int' leven van mijn Heer des daeghs ad 2 ½ pattacons maeckt voor 28 daegen---70 Rixd:
Alsoo dat mij suyver Comt van onse Leste afreeckeninge geschiedt totten eersten Novembris
1676 bis noch toe-----126 1/8  Rixd: 6 Stuijv:
Die drey Knechtte, von Capteijn welcher beij Lockerman gestorben ist haben beij mihr verzehret, an Essen, Drinken und schlaff…… , 8 Reichsdahlers, 3 Schilling, 5 Stuyv. welches sie nohtturfftig verzehret ha ben,
Rurmont, Den 12 Decembris, Anno 1676
(w.g. Georgius deser ..ihr … der Zilli.. )
Copye vande ordonnannantie verleent in saecke van Hans Christoffel Borck, Jacob Coens ende Johan Huberts, Supplianten, tegens de Weduwe Lockermans
T' Heuftgericht gesien dese ende doerover gehoort Derrick Lockermans in naeme van sijne moeder de weduwe Lockermans In Judicio gecompareert sijnde alvooren hierop te disponeren ordonneert deselve weduwe onder expurgatie In forma Juris tegens morgen ten thien uhren t'exhiberen pertinenten staet van de gereede penninghen ende naerlatenschap van wijlen den Capiteyn Johan Christoffel Egens, ende van t'geene deselve daeruyt heeft geprofiteert, tot dyen reeckeninge vant geene den voors. Capteyn mit sijne knechten ten tijde van dessens Indispositie is verteert, mit het geene daerop is betaelt, om allen t'selve gesien voirders gedisponeert te worden naer behooren, ordonnerende ondertussen den Heere Scholtis deser Stadt te doen sijn devoir van officie ende aende voors.Weduwe Lockermans die resterende alnoch gereede penninghen ende goederen aen eenen deser Stadt Secretaris onder Inventaris te laeten volgen om in bewaerderhandt gestelt te worden ad opus Jus habentis, belastende inmiddels Andries Bossman sijne handen vande penningen niet te ijdelen oft aen nymandt iet te betaelen sonder voorgaende ordonnantie op peene, dat hij daer voor sal sijn ende blijven responsabel de costen tot daeraen reserverende.
Actum Ruremonde den 10e Decembris 1676
Ter ordonnantie vande Heuftgerichte,
w.g.A.Pollart
T'Heuffgericht alvooren hierop te disponeren ordonneert de Supplianten dry uhren naerden noen te contesteren tegens de Conclusie bij partijen mit haere voldoeninge genoemen ende mede te specificeren wat sij sijn pretendeerende.
Actum Ruremonde den 12 Decembris 1676
Persisteeringe door Hans Christoffel Borck, Supplianten, tegens de Weduwe Gielis Lockermans. geinthimeerde.
De voors. Suppl. communicatie becomen hebbende van seeckere voldoeninghe op den naeme vande voors. geinthimeerde geexhibeert seght daertegens onder alle behoorlicke ende gewoonelicke, presentatien protestatien, ende andere benefitien van rechten het naervolgende [:]
Aenvanckelick te repeteren den inhoude van haere requeste ende de Conclusie daer bij genomen waer bij uytterlijck wordt ghepersisteert.
Ende sonder prejuditie van dien seght vermits de Suppl. niet en sijn erffgenaemen van Zaliger Capteyn Egens.
Voorsulcx dat haer niet en raeckt de expurgatie offte overgeleverde reeckeninge vande geinthimeerde maer sulcx soude toucheren den voors. Capiteyns erffgenaemen
Soo loeten de Suppl. den inhout vande 1, 2, 3, 4, 5. ende 6 art. der overgeleverde voldoeninghe in haer weerde ende onweerde berusten.
Den 7 art. wordt wel expresselijck ontkent alsoo volgens die aldoende geciteerde Lantrechten niet en is bevintelickdat de schult vande geinthimeerde soude staen in gelijceken graedt als behelsende meerendeels van broot, bier ende wijn ende de doodtschuIt soo geprivilegieert soude sijn daertegens heeft de geinthimeerde 200 rijcxd. ontfangen.
Van welcks preferentie dese bij de voors. Stadt ende Lantrechten pag. 279 art. 2 wordt mentie gemaeckt. Voor de welcke oock alnog volgens de opgemelte Stadt ende Lantrechten pag. 279 art. 1 gaen soude de dienstboden die uyt den dienst vande schuldenaere worden gescheyden
Hoe veel te meer sijn dan de Suppl. die hunnen heer tot inde doodt niet alleen hebben gedient maer hem in sijn laetste van sijne vuylicheyt gereinigt, waer voren de selve met goede redenen besonderen loon soude mogen pretenderen gelijck den Hr. doctoor Van de Winden is kennelick debet voor de daervoren den 8 art. bij impertinentie en ongefondeertheyt.
Gelijck mede den 9 art. die de daerbij geciteerde Stadt ende Landtrechten in desen bij quade applicatie.
Alsoo t' geposeerde der selve Stadt ende Lantrechten alleen dient tusschen ongepriviligeerde crediteuren d' welck de Suppl. gelijck hier vooren ende bij haer reght aengewesen niet en sijn.
Den inhout vanden 10, 11, 12, 13, 14, 15 ende 16 art. vermits gelijck voorseyt de Suppl. gene erffgenaemen en sijn soo laeten deselve het geposeerde der voors. art. in haer weerde en onweerde berusten
Ende tegens den inhout van den 17,18 ende 19 ende 20 art. derselve voldoeninge seggen de Suppl. dat sij door erve van haeren overleden heer die penningen hebben uytgegeven
Sonder dat sij in regarde van hunnen verdienden loon daervan iet hebben geprofiteert gelijck sij onder eede desnodich eerbiedich sijn te verclaeren, als oock dat haer voor haeren loon ieder is belooft des jaers 40 gulden Hollants
Den 21, 22, 23, 24, 25 ende 26 art. en raedt al wederom de Suppl. als geene erffgen. van de voors. Capteyn sijnde, latende daeromme oock al de selve in haere weerde en onweerde berusten.
Den 27 art. als oock den 28. in regard vande gepretendeerde preferentie vande geinthimeerde bij expres ontkennen impertinentie ende ongefondeertheyt debatterende
Ende den 29. art. als hun niet rakende uyt redenen voors. passerende ende daertegens pro rata repeterende
Inhereren de suppl. alnoch de passages de opgemelte Stadt ende Landtrechten pag.277 art7 alweer claerlijck is gestatueert dat de dienstboden voorde pretentie vande kost en dranck der geinthimeerde sijn gepresenteert.
Weer mede de suppl.voor soo wel hun aengaende de selve voldoeninge voor genoechsaem wederleght houdende edoch t' geene specie niet en mochte sijn aengeraect debatterende bij expres ontkennen ende andere juris et fonctie generalia .
Soo concluderende ende contenderende de voors. suppl. vermits dese ende die bij hunnen regte geallegeerde redenen middelen ende motijffen ende andere daertoe bij den Ed. Heuftgerichte ex officio vel via juris naerder te voegen ende suppleren soo en gelijck bij haer rechtens is versocht ende geconcludeert met condemnatie van costen ende interesse
Implorende ende op alles geleth.
De Suppl: bidden oedtmoedelick dat over de preferentie immers alsnu mach worden gedisponeert ende dat in consideratie mach worden genomen dat sij sijn arme dienstboden die hunnen overleden Heer trouwelick hebben gedient ende van geene middelen om te konnen leven of t'huys geraken en sijn versien,  d'welck doende
Naerdere persisteeringe door Hans Christoffel Borck, cum suis, supplianten, tegens de weduwe Gilis Lockermans, geinthimeerde
De voors: Suppl: communicatie becomen hebbende van de ordonnantie op haere persisteeringe heden door UE ende Weerde verleent ende om te voldoen aende selve ordonnantie seggen onder alle behoorlicke ende gewoonelicke presentatien, protestatien ende andere benefitien van rechten.
Aenvanckelijk te repeteren den inhoude van hunnen regte als persisteeringe als mede de Stadt ende Lantrechten in haeren regarde daar bij aengetoont waer bij alnoch wordt gepersisteert
Ende pretendeert den opgemelten Hans Cristoffel Borck voor een jaer loon 40 gulden Hollants gelijck hij effectivelick gedient, Jacob Coens voor den tijt van acht maenden 30 gulden Hollants ende is hem door den overleden Captein voor sijn trouwicheyt ende hem te weinig en is belooft voor den recompens een vol jaer ad 40 gulden Ende Johannes Huberts voor den tijt van thien maenden 35 gulden Hollants die alrede voor sijnen trouwen dienst t' geheel jaar door sijnen overleden Heer is toegeseght. Alle welcke verdienden loon de Supplianten eerbiedich sijn met lieffelicken eede te affirmeeren. Ende welcke affirmatie de selva Suppl. meenen voor de geinthimeerde haer schult voorderinge geprefereert te sijn.
Soo concluderen ende contenderen de Suppl. soo ende gelijck bij haere regte ende persisteeringe is gedaan ende dat de Weduwe Gilis Lockermans geinthimeerde in desen in haer versoeck ende conclusie bij haere voldoeninge om voor de Suppl. geprefereert te sijn sal worden verclaert niet ontfanghbaer nochte gefondeert ende bovendien door de selve saI worden gecondemneert, in alle costen, schaden ende interessen die de Suppl. alrede hebben gedaen ende geleden ende voordien sullen doen ende lijden.
Offte andersints concluderen omni meliori moda via et forma cum expensis et interesse.
Implorerende in ende op alles geleth.
Aen den Ed: Heuftgerichte deser Stadt.
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van wijlen Gielis Lockermans, hoe dat sij verhoept gehadt hebbende adiudicatie te becomen, van haere gepriviligeerde Credyt, haar competerende tot laste van de naerlatenschappe van den Capiteyn Eegens, ten haeren huyse van de quetsure in t' belegh van Maestricht bekomen eenen langen tijt bedtlegerich geweest ende eyntelick oock aldaer affgestorven sijnde, heeft et aende Ed: Heuftgericht belieft mit de neffens kommende interlocutie te ordonneren, dat sij alvooren haere voldoeninge soude communiceren aende naeste vrienden vande voors: Capiteyn etc. de welcke naaste vrienden als voren Supplianten mij wert anders en weederom aan te treffen als sijnde den voors: Capteyn (: gelijck sij verstaedt:) gebortigh geweest uyt het Stieft Osnabrugge soude mochte weeten de plaetse, ende dat indien gelijcke Capteyn het Landtrecht pag. 291 art.11 statueert dat men het becommertgoedt saI doen oproepen, ende den arrest kondigen, bij dry kercke geboden ende bij opplackinge van billetten, ten eynde dat soo wanneer ymandt d'arrest soude willen ontsetten, hij t' selve soude doen, binnen den tijt van ses weecken, ende dat ondertusschen der suppl: geprivilegieerde betaelinge niet en soude behooren te worden geretardeert omdat soo volgens de Stadt ende Landtregten pag. 249 art.9, pag.254 art.11 et pag. 277 art. . op de goederen ten haeren huyse gebleven, edoch nu onder dese Ed.Heuftgericht gebrocht heeft sulcke stilswijgende pandtschappe, dat haer die niet en soude moegen ontraken worden, maer alvooren haer te voldoen, ende int regarde van de voors. gearresteerde penningen oock naerder recht heeft als die anderen, dewelcke bij t'voors. Landtrecht pag. 279 art.7 sijn gerecenseert omdat sij mit die soo uyt den hoefde van d' oncosten, vande sieckte ende begraeffenisse, mit desen in eenen graedt wesende, oock mitten eersten arrest is versien ende dat gij oversulcx de gearresteerde penninghen in allen gevalle soude mogen lugten onder cautie,
Soo versoeckt sij daeromme seer dienstelick, dat haer gepermitteert magh worden om in plaetse van d' opperlachte communicatie te loeten doen, de debvoiren geprescribeert, sijt, Landtrecht pag. 291 art. 11 hierboven geciteert, ende dat haer desniettemin magh worden gepermitteert de gearresteerde penningen, bij provisie te mogen lichten, onder cautie in minderinge van haere pretentie,  t' welck doende,
Declaratie vande vacatien gedaen bij de Procureur Johan van Gelder in saecke vande knechten van Capteyn Egens in saecke tegens de Weduwe Gilis vande Linde
Eerstelick comt pro arro enen halven Schill.   1 7
Voort recht van consultatie   0 12
Den 9. Decembris 1676 mette voors. knechten gecompareert voor den Heere Scholtis met den Schoonsoon Lockerman om soo mogelick over t' punt van preferentie haer te vergelijcken compt   0 12
Den 10. dito neffens de knechten in Judicio gecompareert als partijen mondelingh sijn verhoort comt   0 12
Voort opstellen der regte alrede geexhibeert   0 12
Over de overgeleverd en voldoeninghe vande voors. Weduwe Lockermans geconsulteert   0 12
Voort opstellen der persisteeringe groot dry folien inbegrepen t' gros   1 16
Ende voort opstellen der naerdere persisteringe comt inbegrepen t' gros   0 18
Voort opwachten vanden 11 ende 12 Decembris voors  . 0 12
Voort recht vande sententie   0 18
Voor dese declaratie   0 5
   
12 mrt 1677 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 159, procesnr. 1363
Gesien het extract uytte Rolle vande eersten Decembris 1676, alwaer de weduwe van Gielis Lockermans gedient heeft van redenen van arrest, tegens alle die geene dewelcke hun sonden willen draegen, erffgenaemen vande Sr Capiteyn Johan Christoffer Egens, daerbij concluderende ten eynde bij vonnis van desen Heuftgerichte soude worden verclaert, dat sij haeren arrest naer behooren heeft aengeleyt, ende dat sij uyt cracht van dyen haere pretentienop de gearresteerde goederen sal mogen verhaelen, mitte costen in dese te vallen, mits affirmerende dat de schultvoorderinge is deuchdelyck , oprecht ende onbetaelt,
Gesien tot dyen den intenditbij den Arrestant ter Rolle vanden 15en February lestleden overgegeven mit extract uyt het arrestboeek, reeckeningen ende copye van eene missive geteeckent F.Mallebrancq den 5 february voors., Concluderende de Arrestante nochmaels, ten eynde bij sententiesoude worden uytgesproocken dat sij haeren arrest behoorlicker wijse aengelachtende vervolcht heeft gehadt, ende oversulcx houdende de voors. schultvoorderinghe voor genoechsaem gesustificeert, ende die sij oock desniettemin presenteert t'affirmeren deuchdelick oprecht ende onbetaelt te sijn, aen Sr. Bossman gelieve t'ordonneren aen d'Arrestante uyt te reycken die onder hem gearresteerde 100 ducatons, salvo cortinghe van het geene de knechten vande voors. Capt.Egens volgens ordonnantie van desen Heuftgerichte daeruyt hebben ontfangen, permitteren dyen onvermindert het geene haer verners resteert soo vande voors. pretensie als aengewende costen deser proceduyre te moogen verhaelen op de gearresteerde meubelen.
Vel alias etc[eter]a, Gesien daerenboven de Reqeste mittet annex vonnis interlocutoir vande 12e Decembris 1676 ende op allet'geene bij Inventaris van litt. A tot E is gefurneert, wel ende rijpelick geleth.
T'Heuftgericht recht doende, ende Inhererende het voors.vonnis Interlucutoir vande 12e Decembris lestleden, ordonneert d'Arrestante behoorlick ende in gevolghe het prescriptum der Stadt ende Landtrechten bij edict te doen daegen alle die geene die welcke in desen sijn geinteresseert, ende recht van concurrentie, preferentie ofte andersints souden willen pretenderen, om sulcx geschiet, ende partijen hinc inde gehoort, ten principalen gedisponeert te worden naer behooren, permitterende desniettemin aende Arrestante bij provisie uyt handen van Andries Bossman onder voorgaende goede ende sustifante cautie te moegen lichten de penningen aldaer gearresteert, mitsgaeders het gelt uyt de meubelen in actis geroert onder gelijcke cautie t'ontfangen ter concurrentie van Haere geexhibeerde reeckeninghe. De costen ten principalen reserverende,
Actum Ruremonde den 12 de Marty 1677.
Ter ordonnanti vanden Heuftgerichte
w.g. A.vande Smitzen
De Weduwe van Wijlen Gillis Lockermans, Impetrante van arrest, Arrestante, tegens de geene die hun sonden willen draegen erffgenaemen vande Sr Capiteyn Jan Christoffel Egens, gedaeghden, Arrestante dient van redenen van arrest concluderende ende contenderende als bij de selve, t’ Heuftgericht accordeert mitte voors. Rolle bij mij,
w.g.A. vande Smitzen
Exhibitum den 8. decembris 1676
Redenen van Arrest voor de Weduwe van Wijlen Sr Gilis Lockermans, impetrante van arrest, tegens de geene die hun sonden willen draegen erffgenaemen van den Sr Capitein Jan Christoffel Egens, gedaeghde. Om dese redenen van arrest in te stellen ende de conclusie hieronder te nemen te fonderen, Soo seght de Impetrante van arrest,
Dat den voors.capitain in t' belegh van Maestricht dangereuselijck gequetst sijnde, ten haeren huyse is gebrocht,
Dat den selven t' sedert den 1 .Novembris lestleden, naer dat hij het voorighe hadde betaelt sich totten achtentwintigsten dito (:als wanneer hij is overleden:) mit dry knechten bij haer voors. heeft opgehouden, continuelijck kranck te bedde gelegen hebbende,
Dat hij mit d' impetrante is overkommen geweest dat hij voor hem ende sijne voors. knechten des daeghs soude betaelen derdenhalven pattacons voor den cost ende verpleegh, waervan het import sigh bedraeght 70 pattacons,
Dat hij behalven dien heeft gehadt, ende respectievelijck laeten tappen voor de geene die tot sijne cure waeren gedestineert ende hem quaemen besoecken, aen Rijnsche, ende andere wijnen, ende stercke waeren, neffens eenig geleendt geldt, totte quantiteyt van 12 pattacons ende 2 schillinghen,
Dat in de voorighe reeckeninghe niet en is begrepen geweest den wijn, die geduyrende den tijdt van 13 weecken mit kruyderije is gesooden geweest ende geemployeert tot sijne wonden den welcken sigh bedraeght ter somme van 10 pattacons
Dat behalven dien hij een mattrasse neffens het bedde, kussens, ende laeckens heeft bedorven mette groote vuyligheydt waeraen hij was onderworpen, ende welckenthalven d' impetrante totte wonden veel  lijnwaedt, ende servetten heeft verretten waervan men het import ten minsten neempt op 13 pattacons
Dat d'impetrante oock heeft gefurneert, naerdat hij was kommen afftesterven, den loon van de doodtkiste vande waeckers, begraevers, ende alle t' geene in dergelijcke occasien gewoonelijck is, sigh tesaemen bedraegende 9 pattacons,
Dat eyntelijck sijne knechten noch acht daeghen naer sijne doodt bij d'impetrante hun hebben willen ophouden, overmits sij voor alle orde verwachten van hunne d'importe 12 pattacons waer voor enen edoch alhier stelt 10 pattacons,
Want nu alle het selve is deughdelijcke, oprechte ende geprivilegeerde schuldt, ende dat men tot betaelinghe der selver onderlinghe niet en heeft sien te geraecken, overmits sigh nijmandts van weghen den overledenen als erftgenaemen en heeft aengegeven,
Ende dat enen in seeckere ervaeringhe is gekommen, dat in handen van Sr Bossman weerdt in den Sebaste Adelaersoude berusten ofte exiteren seeckeren wissel ter somme van 100 Ducatons, tot prouffijete van den overledenen gedestineert,
Soo is men daeromme te raede geworden daerop arrest te doen interponeren,
Gelijck op het geene alnoch van meubelen exiteert ten huyse van haer impetrante,
Ende daeromme mits de voors. ende meer andere redenen, middelen ende motijven, hiertoe van officie, ofte rechtsweghe naerder te suppleren, concluderen ende contendeert d' impetrante ten eynde bij vonnis van den Edelen Heuftgerichte sal worden verklaert, dat sij haeren arrest naer behooren heeftt aengeleydt ende dat sij uyt crachte van dien, haere voor verhaelde pretentien op de gearresteerde goederen sal moghen verhaelen, mitte costen in desen te vallen, mits affirmerende dat de voors. schuldtvoorderinghe is deughdelijck, oprecht ende onbetaelt,
Ofte andersints concludeert, omni meliori modo via et forma cum expensis Implorerende ende op alles geleth
Extract uytte Rolle vande 15 feb[ruar]y 1677
De Weduwe van wijlen Gillis Lockermans, impetrante van arrest op de naerlatenschap van wijlen den Capiteyn Eegens
D’impetrante exhibeert haeren intendit, versoeckende dat in gevolgh vande respective conclusie bij de redenen van arrest ende desen intendit genomen recht ende justitie mach worden geadministreert cum expensis,
Furnentur Acta
t' accordeert mitte voors. Rolle bij mij,
w.g.A. vande Smitzen
Intendit voor de Weduwe van wijlen Sr Gelis Lockermans, impetrante van arrest op de naerlatenschappe van wijlen Capiteyn Eegens
De voors.impetrante employerende haere redenen van arrest voor desen over gegeven,
Ende oock hier neffens docerendemirte extract uyttet arrestboeck van de behoorlijcke verweckingevanden voors.arrest,
Ende mittet relaes daeronder staende vande weerdtdoeninghen dienthalven gedaen, Seght dat de reeckeninghe mitte doodtschulden, oock het geene van de begraeffenisse dependeert der arrestante mondtcosten, die sij in de kranckheydt aen wijlen den Capiteyn Eegens heeftt gesubministreert
ende andere haere pretentien sijn geaugmenteert in alsulcker vuegen, dat die in t' geheel kommen
te bedraegen 124 Pattacons ende 1 Schilling, 6 Stuyvers, relaes totte selve reeckeninghe hierbij
annex sub.B
Ende want mitte neffens kommende copye authentijcke van den missive ofte assignatie van den solliciteur Malleprancq aen Sr Boschman is geordonneert, de 100 ducatons door hem ontfangen aen d'arrestante op te leggen ende te voldoen,
Waermede der arrestante pretentie heeft haere volkommene premie,
Ende dat nymandt desenthalven en kan worden verstaen aen haer te wesen preferabel,
Omdat het Landtregt pag. 277 art. 7 in gelijcken graedt van privilegie stellende op de goederen van den sterfhuyse van den schuldenaer den loon van medicijnen, chirurgijnen, apotecarissen, ende andere oncosten van sieckte daervan den schuldenaer gestorven is, wie insglijx den loon van de dienstbooden, die alsdan in dienst van den afflyvigen waeren ende de nootwendige oncosten van de begraeffenisse, geschiedt in den moeshoff der arrestante op het EynseI.
Onder dese die in gelijcken graedt van privilegie staen volgens het selve Landtregt pag. 279 art. 6 voorgaet den geenen die onder hun sijn arrest eerst heeftt gedaen ende behoorlijck vervolght,
Aen de welcke daer geenen en is als d' arrestante alleen die haeren arrest eerst gedaen hebbende, behoorlijck vervolght heeftt,
Soo is het resoluyt dat dienvolgens haere voorderinge bestaende in d' oncosten van de kranckheydt, ofte sieckte, waervan den voors. schuldenaer gestorven is, ende voorts in d' oncosten van sijne dienstbooden, ende begraeffenisse voor alle andere staet betaelt te worden, Alhoewel de heeren medicijnen in desen geinteresseert wesende, extra indiceerlijck andere sententie onderstaen hebbende te strijcken, hun daermede tot dese proceduire Judicatuyre partiael hebben gemaeckt, Gelijck oock in den meerreste van den goederen van den afflijvighen ten huyse der arrestante geexiteert hebbende haer recht van preferentie volgens de Stadt ende Landtrechten pag. 299 art. 9 en 10, pag.  254 art. 11 en pag.277 art. 5 buyten alle controversie is gestelt,
Ende dewelcke alsoo hier oock niet en hadden mogen worden onttrocken sonder haer eerst te voldoen,
Soo concludeert ende contendeert d' arrestante nochmaels ten eynde bij Sententie sall worden uytgesproocken dat sij haeren arrest behoorlijckerwijse aengelacht ende vervolght heeftt gehadt, ende oversulxs houdende de voors. schuldtvoorderinghe voor genoughsaem gejustificeert ende die sij desniettemin oock presenteert t' affirmeren deughdelijck, oprecht, ende onbetaelt te sijn, aen de voors. Sr Boetsman gelieve t' ordonneren, aen d' arrestante uyttereycken die onder hem gearresteerde 100 Ducatons salvo korttinge van het gene de knechten van den voors. Capiteyn Eegens volgens ordonnantie van desen Ed. Heuftgerichte daeruyt hebben ontfangen, permitterende dien onvermindert het geene haer verners resteert, soo van de voors. pretentie als aengewende costen deser proceduyre, te mogen verhaelen
op de gearresteerde meubelen.
Vel alias omni meliori modo via et forma cum expensis.
Implorerende ende op alles geleth
Extract uyt het Arrestboeck des Heuftgerichts Ruremonde
Den 28.Novembris 1676, hebben de weduwe Gillis Lockerman, Johannes Hubertsen, Hans Christoffer Borck ende Jacob Coens, sijnde dese dry lesten de dienaeren vande Capiteyn Johan Christoffer Egens onder het Regiment vanden Jongen Prins van Asenebrugh arrest gedaen in handen van Andries Boetsman op alsulcke 100 Ducatons als hij wegens seeckeren wisselbrieff aengaende den voors. Capiteyn in handen is hebbende, ende voorts op alle andere sijne gerede ende ongerede goederen soo bij den selven alnoch worden bevonden, hebbende d' ierste haeren arrest geinterponeert voor de somme van 100 Rijcxdaelders, ende de dry lesten ieder voor de somme van 40 gulden Hollants, hercommende van verdienden loon,
Den 12. Decembris 1676 heeft de weduwe Gillis Lockermans haeren arrest van 28 Novembris lestleden verweet, coram scabinis Lt. Lom ende die puer termina primo
Den 29. Decembris 1676 heeft de weduwe Gillis Lockermans haeren arrest van 28 Novembris lestleden verwect, coram scabinis Lt.Lom ende die puer termino secundo
Den 12. January 1677 heeft de weduwe Gillis Lockermans haeren arrest van 28 Novembris lestleden
verweet, coram scabinis Lt. Crucken ende die puer termino tertio
t' accordeert mit het voors. arrestboeek bij mij,
w.g. A. van de Smitzen
Bekenne ick onder [geschrevene] deses bovenstaende arreste mit dese bovenstaende vervolgingen door mij verweckt ende yder reyse de eedt gedaen ten huyse Andries Boetsman,
Actum den 12 January 1677
w.g.Peter Swinnen
Monsieur Bootsman, ick versoecke dat U Edele gelieft te betaelen aen weduwe Lockermans in den Adler de somma van 100 silvere Ducatons, de welcke onder U Edele berustende sijn wegens Capiteyn Egens Saliger.
Dit doende sult mijn ten hooghsten verobligeren, hier mede affbreke ende verblijve onderstont, Monsieur U Edele Weerde dienaer, ende was onderteeekent,
F. Mallebrancq, ter sijden stont, Leyden den 5 february 1677
Gecollotioneert dese copye tegens sijn origineel, geteeckent als voore, is deselve daer mede bevonden t'  accorderen bij mij,
w.g.A. vande Smitzen
Inventaris van stucken in saecke van de weduwe van wijlen Sr Gilis Lockermans, Arrestante, op de Naerlatenschappe van Capiteyn Egens,
In den eersten wordt alhier gefurneert de rolle van den 12 Decembris 1676 waerbij is gedient van redenen
van arrest---------Sub A
Deselven redenen van arrest---------Sub B
De Rolle van den 15.en february 1677 alwaer is gecopieert furnatur acta--------Sub C
Den Intendit ter lestvoorgaende rolle geexhibeert waerbij is annex den extract uyt het Arrestboeek des Heuftgerichts Ruremonde blijckende bij t' selve dat den voors. Arrest behoorlijck dry mael van vierthien tot vierthien daegen is verweckt, ende dat den weet daervan is gedaen aen Andries Bodtsman uytwijsens het relaes daeronder staende mit der aenstaende reeckeninghe seeckeren missive van den 5e february 1677, spreeckende van 100 silvere ducatons aen den voors. Bootsman geschreven, saementlick al hier ----------Sub D
Desen Inventaris ----------Sub E
w.g.J.Kroonenbroeck
Aen den Ed. Heufttgerichte deser Stadt,
De Weduwe Lockermans versoeckt seer dienstelick ordonnantie op haere requeste voorleden Vrijdagh gepresenteert ten fine van Citatie edictael ende lichtinghe onder cautie in t' reguard der penningen vanden Capiteyn Eegens,  d'welck doende,
Samenvatting van de blz. 23 t/m 28
Deklaratie van de kosten in de herberg van de Weduwe Lockermans in verband met het verblijf van de (zwaar) gewonde Capteyn Eegens en zijn 4 (later 3) knechten over de periode vanaf 28 augustus tot eind november 1676.
Het gaat behalve om de afgesproken Pattacons per dag voornamelijk om geleend geld en drankconsumpties, genoten door Capiteyn Egens (Mijn Heer) alsmede zijn diverse gasten te weten: 28+29 aug.: de Schipper, die het gezelschap vanaf Maastricht over de Maas vervoerde en naar de Herberg bracht,
31 aug. : Doctor + Appoteecker
6 sept. : Appoteecker
7 sept. : Barbier
8 sept. : Appoteecker
9 sept. : Barbier
1 okt. : den Corporaal + den Meester (van de Hooge Schoole)
4 okt. : den Corporaal
11 okt. : den Meester
15 okt. : den Appoteecker krijgt een haan bezorgd
19 okt. : den Barbiers Dienaer + den Meester
22 okt. : Meester Herman 23 okt. : Meester Herman 24 okt. : Meester Herman 26 okt. : Meester Herman
27 okt. : Meester Herman 29 okt. : Meester Herman 30 okt. : Meester Herman.
Voor november wordt een ander tarief afgesproken omdat er een Dienaer is vertrokken (gedeserteert ?).  Het wordt nu 2 1 /2 Rixdaelders per dag
1 nov. : Meester Herman
16 nov.: den Appoteecker + den Meester
18 nov.: Meester Herman + den School Meester 19 nov.: er wordt een bedorven matras vervangen 20 nov.: Meester Herman
21 nov.: den Schoolmeester
22 nov.: Meester Herman 23 nov.: Meester Herman 24 nov.: Meester Herman
25 nov.: Meester Herman
26 nov.: Meester Herman 27 nov.: Meester Herman 28 nov.: den Timmerman (voor het maken
van de doodskist)
Capiteyn Egens blijkt een been- en armwond te hebben gehad, waarvoor alle dagen gedurende zijn
verblijf, 13 weken lang, in wijn gedrenkte/gekookte kruiden zijn gebruikt.
De afrekening sluit met een nog te ontvangen bedrag van 124 Rijksdaalders, 1 Schilling en 6 Stuivers.
w.g. Wed.Lockermans
Monsieur Bootsman, Coopman tot Roermonde
Monsieur,  Monsieur Bootsman saluyt, deesen dient om U.E. te adviseeren als dat ick een brieff gedatteert de 11.en deeser, ontfangen heb van Johannes van Gelder dewelcke mijn onbekent is doch sonder twijttel U.E. wel bekent, dewelcke mij heeft geschreven alsdat de Weduw Lockermans vonnis onder Copy soude gecreegen hebben om het gelt te commen lighten ende versoecke dogh dat daer geenen stuyver van magh uyt gegeven worden, want den Heer Baron Cniphuysen meent selver ofte sal een ander tot Roermonde stueren om dan te Liquideeren ende alles te Examineeren ende sal U.E. dan met een satisfact doen dogh in cas dat U.E. sigh selven met die saeck niet en wilde bemoeyen soo gelieft maer deesen Brieft aen de Nottaris zondt om dat hij het dan onder U.E. Lande soude doenden berusten, Meede afbreecke en verblijve Monsieur, U.E. Dienaar, w.g.J. Mallebrancq, Leyden, den 13.en April 1677
Sye geciteert partijen om hiertegens te repliceren ten naesten, Actum Ruremonde de. 28. Juny 1677
w.g.A. vande Smitzen
Prescriptie voor Sr Jacob Mallebranq en de den Procureur Jan van Gelder, rescribenten ende geintimeerden, tegens de Weduwe Lockermans, Suppliante
Die voors. rescribenten ende geïntimeerden Communicatie becommen hebbende van de neffens gaende requeste,
Seggen in voldoeninghe van de respective ordonnantien daer op verleent onder alle gewoonlijcke protestatien, imploratien ende meer andere benefitien van Regten, t'geene soo volght,
1  Aenvanckelijck ten inspecte van de gecrediteerde volmacht ende Cautie, datt men aen neempt dijn aengaende te voldoen naer behooren, mits den geintimeerden tijdt vergunt wordt naer exigentie der saecke,
2  Employerende desniettemin ende per Interim om de Mandato te doceren die mede gaende brieven, waerbij den selven t'vervolgh van saecke vertrouwt is worden,
3  Wat aenbelanght t' voorder versoeck van partijen, t'selve is Impertinent ende ongefundeert,
4  Want lemandt sijnde gereleveert in priori statu wordt herstelt, ende tottet leggen van eenighe gepretendeerde penningen niet en is te constringeeren,
5  T'welck te minder in desen con geschieden uyt redenen dat hij rescribent, qui nec hores nec debitor , voor die schuldt van eenen derden niet aengesproocken en con worden,
6  Oock en con hij gheene partije geseyt worden, tot wijens laste iets soude sijn executa bel,
7  Et posito, dat hij in t' leven van wijlen den heere Capiteyn Egens om aen hem te worden getelt , van Intentie waere geweest 100 ofte 1000 ducatons t' avanceren, tegens gagies uyt sijnen dienste te refunderen,
8  Soo quamp sulx effenweIl mit dessens affsterven, ende sijne gedaene revocatien te cesseren,
9  Welcken volgens oock geene lichting onder borghtaele gepretendeert, ofte toegestaen cunnen wor den, Waermede vertrouwende die voors. requeste genoeghsaem te sijn gestraeft, ende t' gheene in spectie niet en is aengeraeckt, bij ontkennen, impertinentien, ende meer andere juris et facti generalia debatterende, Ende overmits alle welcke redenen, middelen ende motijven ende meer andere hiertoe ex officio vel via  Juris bij het Ed. Heuftgericht naerder te suppleren
Concluderende contenderen hij rescribent ende geintimeerden ten eynde dat hij mette gedaene presentatie salI volstaen, ende die Suppliante om voirders ofte anders te hebben versocht, verclaert niet ontfancbaer, Cum expensis, inhererende sonder prejudicie van dyen die conclusie bij de voorgaende rescriptie genomen, waer op mits desen oock Justitie wordt versocht mit condemnatie van costen, Ofte concluderen ende contenderen andersints, omni meliori modo, via et forma, cum expensls Implorerende ende op alles geleth,
Sye geconvoceert partije om hierop te seggen tegens maendach naestcommende,
Actum Ruremonde, 25 Juny 1677
w. g. A. vande Smitzen
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt.
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van wijlen Sr. Gielis Lockermans hoe dat haer bij vonnis vanden 12 Marty lestleden hier neffens gaende Sub A gepermitteert sijnde bij provisie uyt handen van Andries Bossman onder voorgaende preferentie cauti mogen lighten de penningen aldaer gevoordert, mitsgaders het geldt uyt de meubelen in actis gevoert, niet alleen deselve opperlachte cautie en is gepresteert, maer oock op haere netfens kommende requeste sub B, executie verleent waer in al rede de sommatien respectivelick van den 31 (!) april ende 19 may sijn gewesen, welcke volgens aloffwell hiertegens geene oppositie en kan vallen, omdat de provisien etc.etc.
Soe versoeckt de suppliante voornoemd seer dienstelick ten eynde verklaert mach worden dat niettegenstaende het versochte relivement sij mit hierte bekommen executie sal moghen worden versien, t'welck doende,
Extract uyttet appostille boeck der Stadt Ruremonde, den 17. May 1677
J.Mallebrancq tegens de Weduwe Gielis Lockermans
t' Heuftgericht accordeert aen den Suppliant het versochte relivement ende tijt van veerthien daegen mits betaelende de costen van retardatie.
Accordat, w.g.A.Pollart
t'Heuftgericht ordonneert den Procureur Van Gelder sijne volmacht ad acta te brengen, ende partijen cautie te stellen, pro indicato all ten naesten,
Actum Ruremonde den 25 Juny 1677
w.g. A. vande Smitzen
Aen den Edelen Heuftgericht deser Stadt
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van Wijlen Sr.Gilis Lockermans, hoe dat sij in seeckere ervaeringhe compt dat de procureur van Gelder, occuperende voor Sr. Andries Boedtsman, relivement soude hebben geimpetreert op den naeme van den Solliciteur Mallaprangk, uyt cracht van t'welcke hij oock soude gediendt hebben seeckere rescriptie, alhoewel dese saecke ad resribendum niet en is gedisponeert, want nu de Suppliante haer niet en kan laeten voorstaen, dat den voors. Mallaprangk eenigen last aen den voors. procureur souden hebben gegeven, om in desen te procederen tegens sijne eygene handt, ende assignatie,
Soo versoeekt de Suppliante daeromme seer dienstelijck, dat aen den voors. procureur magh worden geordonneert sijne volmagt promptelijek t' ederen, ende Cautie te stellen pro indicato, op pene van Cost ende schaedeloose absolutie van Instantie, ende verheel van costen tot sijnen priveen laste, d 'welck doende,
Cessat mitte ordonanantie heden in saecke gegeven, Actum Ruremonde den 25 Juny 1677
w.g. A. vande Smitzen
Aen het Edele Heuftgericht deser Stadt,
Geeft reverentelijck te kennen de Weduwe van wijlen Sr .Gilis Lockermans, hoedat sij nu eenigen tijdt geleden requeste gepresenteert heeft ten eynde aen den Heere Scholtis deser Stadt soude worden geordonneert t' effectueren d' executie over het provisioneel vonnis daertoe gevolght, overmits ten dien saecke was gestelt sustifante Cautie, ende d'welcke executie niet en soude worden verstaen gesuspendeert te sijn mit het relivement, het welcke den procureur Van Gelder op den naeme van den Solliciteur Malleprangk hadde geimpetreert, omdat daeraen obsteerde niet alleen voors. vonnis gegeven niet tegen de voors. Solliciteur, dan weil tegens Andries Boedtsman, maer oock selfs de handt van den voors. Solliciteur, die geordonneert hadde dat de Suppl. door de voors. Boedtsman soude worden betaelt.
Den welcken Boedtsman daeromme soo t'schijndt den voors. Malleprangk calumnieselijk in schenam is treckende, om de voors. executie te verhinderen want nu volgens de Stadt ende Landtregten pag. 222 art. 5c, is resoluyt dat nymandt ten principaelsten en magh worden gehoort ten sye dat hij alvooren hebbe voltrocken het vonnis provisioneel principaelijck in gepriviligeerde lasten als in desen raeckende mondt costen, ende noetsaeckelijcke onderhoudinghe soo van krancken als gesonden ende voorts begraeffenisse van eenen overledenen.
Soo versoeckt den Suppliante daeromme seer dienstelijck dat immers als nu sonder langeren ophoudt op haere voors. requeste magh worden gedisponeert naer behooren, ne alias de protracta justitia pro loco competenti conqueri cogatur,  d'welck doende,
Aen den Edelen Heuftgerichte deser Stadt,
Geeft reverentelijck te kennen de Weduwe van Wijlen Sr. Gillis Lockermans, hoedat sij in haere requeste (: waervan de Copije hier neffens is gaende: ) versocht hebbende gehadt, ten eynde verklaert soude worden, dat niettegenstaende het relivement door den procureur van Gelder (: soo men vermeynde simulate op den naeme van den Solliciteur Malleprancq geobtineert: ) soude moghen voortsvaeren mit haere geimpetreerde executie over de provisie haer geadiudiceert bij t'vonnis van den 12 Marty 1677 volgens de welcke haer toegestaen is bij provisie te lichten uyt handen van Andries Bootsman onder sustifante cautie ( : desersijdts, oock gepresteert: ) de penninghen in sijne handen gearresteert, want de voors. requeste communicatie is verleent om te seggen op Maendagh den 28 Juny lestleden want nu partije de selve ordonnantie niet is naergekommen, alhoewel d'insinuatie aen de voors. procureur behoorlijck is gedaen naer uytwijsen van t' relaes staende onder de Copye van de selve requeste , ende dat volgens de redenen in de voors. requeste naerder gededuceert, ende onder anderen omdat het voors. vonnis is gefundeert op d' eygen assignatie, ende handt van den voors. Solliciteur, aen de welcke hij notoirlijck niet en soude moghen contramineeren, als wesende factum proprium, cui contravenne nemini cicitum est,
Soo versoeckt de Suppliante daeromme seer dienstelijck dat immers alsnu den voortganck der voors. executie aen haer magh worden geaccordeert onder de voors. sustifante cautie desersijdts gepresteert, waermede partije in Causa principali genoechsaem is verseekert.  d 'welck doende,
Sye gecommuniceert partije om hierop te seggen tegens maendagh naestkomende,
Actum Ruremunde den 25 Juny 1677
was ondertekent A. vande Smitzen
Aen het Edele Heuftgericht deser Stadt,
Geeft reverentelijck te kennen de weduwe van wijlen Sr.Gillis Lockermans, hoedat haer bij t' vonnis van den 12 Marty lestleden, hier neffens gaende Sub A gepermitteert sijnde bij provisie uyt handen van Andries Bootsman onder voorgaende suffisante cautie te mogen lichten de penningen aldaer gearresteert, mitsgaeders het gelt uyt de meubelen in actis geroert, niet alleen de selve opperlachte cautie, is gepresteert, maer oock op haere neffens komende requeste Sub B executie verleent, waerover almede de sommatien respective den 31 April ende 14 Mey sijn gedaen, welck volgens al oftwel hiertegens geene oppositie en kan vallen, omdat de provisie vereyschen voltreckkinge van dien, laetende partije in allen gevalle onverhoort in de saecke principalen, waerinne de Cautie moet dienen voor de penningen, ist evenwel soo dat den procureur Van Gelder, den voors. Bootsman dienende, de voorseyde executie vermeyndt te retarderen onder protext van t' revelement, hetwelck hij bij de ordonnantie hier neffens komende Sub E geimpetreert heeft, edoch simulate gelijck men sich laet voorstaen op de naeme van eenen J.Maliebrancq, het welcken vermeynt te wesen, die J.Maliebrancq, dewelcken geordonneert hadde dat den voors. Bootsman de penningen aen de Suppliante soude over tellen, want nu de voors. betaelinge niet en mach worden geretardeert, alwaer de voors. cautie mitterdaedt is gepresteert, ende alsoo daermede oock voldoen aent' gedisponeere van t' landtrecht pag. 280 art. 4 in fine, ende desniettemin de Suppliante oock geerne sal afwachten, t' geene den voorschreven Procureur soude willen voorbrengen, hetwelcken hij tot noch toe niet en heft gedaen, aloftwel den bekomen tijdt ofte termijn is geexpireert,
Soo versoeckt de Supplante daeromme seer dienstelijck ten eynde verklaert mach worden dat niettegenstaende het voors. revelement, sy met haere bekomene executie sal mogen voortsvaeren,  t'welck doende etc.
Bekenne ick onderschrevene dese requeste met den bij staende ordinancy geinsinueert te hebben in handen Jan van Gelder den 25 Juny 1677
w. g. Peter Swinnen
Gesien het extract uytte rolle vonden eersten Decembris 1676 alwaer de weduwe van wijlen Gillis Lockermans gedient heft van redenen van arrest, tegens alle die geene dewelcke hun sonden willen draegen erfgenaemen vande Sr.Capiteyn Johan Christoffer Egens, daer bij concluderende ten eynde bij vonnis van deses Heufgericht soude woorden verklaert, dat sij haeren arrest naer behooren heft aengeleydt, ende dat sij uyt cracht van dyen, haere pretensien op de gearresteerde goederen sal moegen verhaelen, mitte costen in dese te vallen, mits affirmerende dat de schultvoorderinge is deuchdelijck, oprecht, ende onbetaelt, gesien tot dien den intendit bij den Arrestant ter rolIe vanden 15 February lestleden overgegeven, mit extract uyt het arrestboeck, reeckeninghe ende copye van eene missive geteeckent F.Maliebrancq den 5 February voors., concluderende de arrestante nochmaels, ten eynde bij sententie soude worden uytgesproecken, dat sij haeren arrest behoorlijcker wijse aengelacht ende vervolcht heft gehadt, ende oversulckx houdende de voors. schultvoorderinge voor genoechsaem gejustificeert ende die sij oock desniettemin presenteert t' affirmeren deuchdelijck, oprecht ende onbetaelt te gijn, aen Sr. Bootsman gelieve t' ordonneren aen d' arrestante uyt te reycken die onder hem gearresteerde 100 ducatons , salvo cortinge van het geene de knechten vande voors.Capt.Egens volgens ordonnantie van degen Heuftgerichte daeruyt hebben ontfangen, permitteren dyen onvermindert het geene haer verners resteert soo vanden voors. pretensie als aengewende costen deser proceduyre te moegen verhaelen op de gearresteerde meubelen, vel alias etc., gesien daerenboven de requeste mitte t' annex vonnis interlocutoir vanden 12 Decembris 1676 en op allet geene bij inventaris van litt. A tot E is gefurneert, wel ende rijpelijck geleth. T'Heuftgericht recht doende, ende inhererende het voors.vonnis interlocutoir van 12 Decembris lestleden, ordonneert d' arrestante behoorlick ende ingevolghe het prescriptum der Stadt- ende Landtrechten bij edict te doen daeghen alle die geene die welcke in desen sijn geinteresseert, ende recht van concurrentie, preferentie ofte andersints souden willen pretenderen om sulkx geschiedt, ende partijen hinc inde geroert, ten principalen gedisponeert te worden naer behooren, permitterende desniettemin aen den Arrestante bij provisie uyt handen van Andries Bootsman onder voorgaende goede en suffisante Cautie te mogen lichten die penninghen aldaer gearresteert, mitsgaeders het gelt uyt de meubelen in actis geroert onder gelijcke Cautie t'ontfangen ter concurrentie van ha ere geexhibeerde reeckeninge, de costen ten principaelen reserverende,
Actum Ruremonde, den 12 Mar1y 1677, onderstont per ordonnantie van den Heuftgerichte ende was onderteeckent, A.vande Smitzen
Bekenne ich onderschrevene dese bovenstaende Sententy geinsinueert te hebben in handen der vrouwe [van] Andries Bootsman te weeten een dobbel den 5 April 1677
was onderteeckent Peter Swinnen
Sye gestelt in handen vande heere Scholtis om etc. Actum Ruremunde den 30 Aprilis 1677
was geparafeert A. vande Smitzen
Aen den Edelen Heufgerichte deser Stadt
Geeft reverentelick te kennen de weduwe van wijlen Gillis Lockermans, hoedat aloftwel d'annex sententie met uytwijsen van het relaes daer onderstaende behoorlick is geinsinueert aen Sr.Andries Bootsman ende oock de cautie daer bij verhaelt citata gepresteert en is evenwel geene apparentie dat den voorseyde Sr. Bootsman de penningen onder hem gearresteert aen de Suppliante sal uytreycken,  Waerom de suppliante seer dienstelick versoeck ordonnantie van executie, t'welck doende etc.
Extract uyttet appostille boeck der Stadt Ruremunde, den 17 May 1677
F.Mallebrancq tegens de Weduwe Gillis Lockermans
t' Heuftgericht accordeert aenden suppliant het versochte revelement ende tijdt van veerthien daegen mits betaelende de costen van retardatie
Accordat A. Pollart
Aen het Edele Heuftgerichte deser Stadt.
Cessat mitte ordonnantie heden in saecke gegeven, Actum Ruremunde den 25 Junij 1677,
was geparapheert A. vande Smitzen
Geeft reverentelijck te kennen de weduwe van wijlen Sr.Gillis Lockermans, hoedat sij nu eenigen tijdt geleden requeste gepresenteert heft ten eynde aen den heere Scholtis deser Stadt soude worden geordonneert t' effectueren d' executie over het provisioneel vonnis daer toe gevoeght, overmits ten dien effecte was gestelt suffisante cautie, ende dewelcke executie niet en konde worden verstaen gesuspendeert te sijn met het revelement, hetwelck den Procureur van Gelder op den naeme van den Solliciteur Mallebrancq hadde geimpetreert, omdat daeraen obsteerde niet alleen het voorseyde vonnis gegeven, niet tegen den voors. Solliciteur dan wel tegen Andries Bootsman, maer oock selffs de handt van den voors. Solliciteur, die geordonneert hadde, dat de Suppliante door den voors. Bootsman soude worden betaelt, den welcken Boodtsman daeromme, soo t' schijndt den voors. Mallebrancq calumnieuselijck in schenam is treckende, om de voors. executie te verhinderen, want nu volgens de Stadt- ende Landtrechten pag. 222 art. 5 is resoluyt, dat nymandts ten principaelen en magh worden gehoort, ten sye dat hij alvooren hebbe voltrocken het vonnis provisioneel, principaelijck in geprivilegeerde cassen, als is desen raecken mondtcosten, ende noodtsaeckelijcke onderhoudinge, soo van krancken als gesonden ende voorts begraeffenisse van eenen overleden.
Soo versoeckt de Suppliante daeromme seer dienstelijck dat immers als nu sonder langeren ophoudt op haere voors. requeste magh worden gedisponeert naer behooren, ne alias de protracta justitia loco competenti conqueri cogatur, t'welck doende etc.
Sye alvooren hiertoe gevoecht het vonnis in saecke gegeven, ende sulcx geschiet, sye gecommuniceert partije om hiertegens te repliceren binnen acht daegen neer insinuatie,
Actum Ruremonde, den 2.July 1677
w.g. A.vande Smitzen
Rescriptie in plaetse van antwoort voor Sr. Jacobus Mallebrancq, wonende tot Leyden als intervenient voor Andries Boodtsman, rescribent, tegens de Weduwe Gilis Lockermans, arrestante en suppliante Omme dese rescriptie behoorlick in te stellen en te rencontreren tegens die bij de Suppl. Gedaene versoeck ende conclusie int point van de lichtinge van des rescribents penningen bevindende onder den voors. Andries Boodtsman, soo seght den rescribent onder alle behoorlicke ende gewoonlicke presentatie, protestatie ende andere benefitien van rechten, het naervolgende : Aenvanckelick wel weer te sijn dat hij rescribent als bedienende het ampt als solliciteut voor Sijne Hoocheyt den heere Prinse van Oranien, ten dienste van eenighe officieren in desselffs dienst, hadde versocht aen eenen de Reunck, Coopman van wijnen tot Rotterdam door den voors. Andries Boodtsman te willen tellen aen den Captein Egens de somme van 100 Ducatons,
Dan alsoo den rescribent eenigen tijt daer naer verstonde dat den voors. Captein Egens was overleden, ende dat hij sonder dessens eigenhandige quitantie niet en souden konnen geraken tot restitutie van die selve penningen,
Soo heeft den rescribent aen den voors. De Reunck ontboden om den voors. Boodtsman te contenderen de selve penningen niet te tellen gelijck hij oock heeft gedaen
Ende oock selve aenden opgemelten Boodtsman heeft gheschreven ende dat met dese bijvoeginge dat hij rescribent die gegevene assignatie van 100 ducatons hadde gepasseert op assurantie van wegens de Supll. door den persoon tot Leyden wonende aen hem gedaen van dat den Captein Egens was aent beterhandt t'welck hij alsoo niet en bevonde,
Ende dat mits d' afflivicheyt (wie voorseyt) de betalinge aende Captein niet en konde geschieden, ende den rescribent sonder sijn eigenhandige quitantie geen restitutie en soude konnen becomen vant Cantoor waer uyt den selven worde betaelt,
Soo dat op dito penningen als gehoorende den rescribent ende niet den overleden Captein, geenen arrest heeft konnen off mogen gedaen worden,
Alsoo hij rescribent niet en weet eenen duit aende arrestante schuldigh te wesen, Ende hij hem geensints en draeght, off en heeft gedraegen als erffgenaemen vande opgemelten Captein Egens, Ontkennende wel uytdruckelick om redenen voorseyd dat die voorseide penningen soude hebben gehoort den Captein Egens,
Waeromme den rescribente voor soo wel hem aengaet verstaen hebbende dat de Suppliante op de voors. sijne penningen arrest hadde laten doen, ende eene sententie geobtineert, waerbij onder andere de selve was gepermitteert dese sijns rescribents penningen onder Andries Boodtsman berustende, te mogen lichten onder cautie,
Ende bemerckende dat de selve permissie van lichtinge bij sub- en obreptive middelen in contumaciam was vercregen,
Ende hem niet gelegen vallende sijne eigene penningen vande Suppliante wederom met proces te moeten soecken, Is te rade geworden met recht tegens den ongefondeerden arrest ende voorgenommen lichtinghe hem te opponeeren ende voor den voors. Boodtsman tot voorcomminge der voorgenommene executie te intervenieeren ende ten effecte van dien relivement te versoecken gelijck is geobtineert.
Debatterende derhalve allen degeene soo bij den Arrestante redenen van arrest, intendit, requeste ende in actis wegens den eigendom der penningen in questie soude mogen sijn gepresteert bij expres ontkennen,
Vermits gelijck voorseyt die selve penningen noit en sijn geweest in handen van de Captein off en hebbenkonnen wesen vermits sijn afflijvicheyt,
Maer mede die voorwerde de pretense ende ongefondeerde sustenue ende arrest voor soowel dese penningen mochten aengaen vande arrestante genoechsaem te sijn wederleght edoch t' geene in specie niet en mochte sijn aengeraect debatterende bij expres ontkennen jus intervenentie, jus deliberantie, ende andere juris et facta generalia,
Soo concludeert ende contendeert den voors. Rescribente overmits de voors. redenen, middelen ende motyffen ende andere daertoe bij den Edelen Heuftgericht ex officio vel via juris naerder te voegen ende te suppleren ten einde de Suppliante in haeren op des Rescribents penningen bevindende onder Andries Boodtsman gedaene arrest ende conclusie ende die te mogen lichten sal worden verclaert niet ontfancbaer nochte ghefondeert, ende de selve condemnerende inde costen, schade, hinder ende interessen die den Rescribente daer door alrede heeft geleden ende voirder sal comen te lijden, Ende andersints concludeert omni meliori modo via et forma cum expensis, Implorerende ende op alles geleth.
Persisteringhe voor de weduwe van wijlen Gielis Lockermans. Suppliante. tegens den Procureur Jan van Gelder, Rescribent
De Suppliante communicatie bekommen hebbende van de terugh kommende rescriptie van wegen den Rescribent overgegeven,
Seght daertegens onder alle noodighe dienlycke ende behulpsaeme middelen, ende voordelen van rechten,
1  Dat overmits den Rescribent in provisio seydt, dat sijne voors. pretense rescriptie soude dienen voor voldoeninghe aen de versoecken desersijdts gedaen
2  Dese dan soude moeten dienen voor rescriptie in de selve materie van voldoeninghe,
3  Edoch om afftesnijden den wegh van vergeeffsche cavillatien, ende om te geraecken tot het prompt effect van t' vonnis van desen Edelen Heuftgerichte,
4  Soo seght dan den Suppliante bij forme van persisteeringhe,
5  Dat men in den 1e art. accepteert tot grooten voordeel, dat den Rescribent van geene volmacht en is versien,
6  Voor soo wel daeruyt volght, dat de Suppliante niet en is verobligeert, tegens eenen dusdaenighen ongequalificeerden in rechte t' experieren,
7  Gemerckt dat deficierende de qualificatie, de proceduyre is null ende nietigh
8  Als disponerende niet alleen het Landtrecht pag. 308 art. 12, dat soo wanneer iemandt als volmachtiger in recht kompt, gehouden is sijne volmacht ten versoecke van partije te thoonen, ten eynde dat bij gebreecke der selver, op des constituents naeme niet te vergeeffs en worde geprocedeert, ofte de saecke bedinght,
9  Ende art. 14, dat bij gebreecke van alsulcke volmacht den Procureur sall verdampt worden in alle costen, schaeden ende interessen die partije daer door is kommen te lijden
10  Maer oock bij het reglement van den Hove vanden 8 January 1674 art. 36 dat geenen advocaet, ofte procureur hem sal vervoorderen voor iemandt t' occuperen, sonder behoorlijcke procuratie, die hij ten langhsten op den tweeden gerichtsdagh sall moeten exhiberen, op pene van oorloff vanden Hove, ende herdaeginghe ten sijnen costen, ende condemnatie in alle schaeden ende interessen,
11  Overwelck subject niet en kan dienen het aengeven van in t' punct van volmacht ende cautie te sullen voldoen, mits dat aen den rescribent soude tijdt vergundt worden,
12  Omdat alsulcken versoeck niet en is admissibel,
13  Eensdeels, omdat voor d' occuperinghe in saecke, hij mit volmacht hadde moeten versien geweest sijn,
14  Ende anderdeels, omdat den rescribent tijdt aen hem selven gehadt heeft, al zedert den 13 April date van den voors. missive tot sijne rescriptie gevoeght ende van den 17 Mey lestleden, alswanneer sij temerairlijckrelievement op den naeme van den Solliciteur Mallebranq versocht heeft,
15  Behalven dat geenen tijdt en wordt vergundt in acten die mitterdaet moeten worden gepresteert, als is gelijck voorseydt mit effectivelijck te moeten exhiberen volmacht,
16  Sijnde het verre van daer, dat den voors. Solliciteur volgens het geallegeerde, ende den voors. missive geappliceert in den 2. art., aen den rescribent, ende geinsinueerden dese saecke soude wesen vertrouwt ende om daerinne te handelen in maeten, ende vuegen, als hij tot groot interesse van de Suppliante heeft onderstaen te doen,
17  Gemerckt dat den selven missive tot confusie van partije verthoont, dat daer geldt in handen van Sr. Bootsman is in voorraedt,
18  Alhoewel den selven neffens den geinsinueerden hadden aengegeven, dat het geldt door contrarie ordre soude gediverteert sijn,
19  Weshalven mit alsulcken voorraedt, effectivelijck kan voldaen worden aen het vonnis vande Hove, het welck de Suppliante op den 12 Marty lestleden heeft bekommen gehadt,
20  Ende welcken volgens nymandts rechtsinnelijck voortsgaende en kan spreecken van eenigh prejuditie, waer toe eenigh relivement soude van nood en wesen,
21  Omdat daerbij aen eenen iederen ten principaelen sijn recht wordt open gelaeten. om t' selve, t' sij bij concurrentie, preferentie, ofte andersints te proponeren ende alsdan ten principaelen sententie te verwachten,
22  Waerentussen de suppliante bij provisie de penningen uyt handen van den voors. Boetsman ( alwaer die waeren gearresteert ) vermagh te lichten naer voorgaende goede, ende sustifante cautie,
23  Dewelcke goede, ende sustifante cautie men desersijds parte citata, oock heeft gepresteert, Ende waermede de saecke aen allen kante is verseeckert
25  Cum cautio succedat loco rei,
26  Ende partije oock geenen interesse en kan hebben, in wyns handen de penningen kommen ofte berusten,
27  Ter oirsaecke in cas van eenige swaerigheyt ten principaelen, ofte liquidatie, waervan in den voors. brieff mede mentie wordt gemaeckt, de selve penningen wederomme konnen worden gerestitueert,
28  Maeckende den voors. missive behalven dien geene mentie, dat den geinsinueerden ofte rescribent sigh mit eene judicieele proceduyre tegens de suppliante soude partije maecken,
29  Ende soo onbehoorlijck voortsgaen op den voeth als hij heeft ondernoomen te doen,
30  Welcken involgens den deficierende volmacht, met het solutie vande 3e ,5e , 6e , 7e , 8e , en 9e art. oock mit eenen konnen te errueren het pretens relivement door den rescribent geimpetreert, ende alle het ghene daerop ende na er is gevolght,
31  Cum destructo fundamente, omnia destruantur qua deviper adificata sunt,
32  Het welck noch temeer in desen behoort te obtineren, omdat daer geen subject en is van relivement,
33  Eensdeels omdat het voors. vonnis waer bij de provisie is geadjudiceert, geenen smaeck van contumacie en is hebbende,
34  Ende anderdeels omdat gelijck voorseydt daerbij aen een en iederen ten principaelen alle sijne weeren, ende defensien sijn gereserveert,
35  Ende desniettemin oock de provisien uyt den hoofde van relivement niet en worden opgehouden ofte gesurceert, naer uytwijsen van t' Landtrecht pag . 280 art. 4 in fine et pag . 222 art. 5,
36  Sijnde wel frivool dat den rescribent voorstelt mitte 5e en 6e art., aloff hij niet en soude moghen aengesproocken worden voor de schuldt van den overledene, cequod ipse nee haeres, nee etiam debitor esset,
37  Omdat niemandt desen ongequalificeerden rescribent heeft geattacqueert,
38  Maer wel vervolgh gedaen op de penninghen, die niet hem, maer well den overledene hebben aengegaen,
39  Ende waerop den voors. Solliciteur, oock ordre ofte assignatie van betaeling he gegeven heeft, selffs langen tijdt naer het overlijden van den Capiteyn Egens
40  Welck daenighe assignatien oock volgens de Stadt ende Landtrechten pag.216 art. 1 staen tot namptissement,
41  Moverende den voors. Solliciteur alnoch daertegens volgens sijnen voors. missive oock geene andere questie als van liquidatie,
42  Dewelcke daeromme den voortganck der executie in t' reguard van d' existerende penninghen, niet en kan verhinderen,
43  Waerdoor oversulcxs de voorstellen gedaen mitte 7e,8e ende 9e art, oock aIl op straete kommen te vallen als wesende questien raeckende de saecke principaele,
44  Waermede dan de meerreste van de voors. rescriptie alhier in specie niet aengerackt, debatterende resp. bij ontkennen, impertinente, ongefundeertheydt, aliaque juris et facti generalia,
Persisteert de suppliante overmits de voors. ende meer andere redenen middelen ende motijven hier toe ex officio, vel via juris, naerder te suppleren bij de versoecken van haere requeste van den 25e Juny lestleden, ende dat dienvolgens salI worden verklaert, dat bij defect der effective docering he van volmacht, sij alsnu van des rescribents Inspectie, ende van dese instantie cost ende schaedeloos wordt geabsolveert, ende den selven rescribent gecondemneert in de costen door sijn ongefundeert vervolgh veroorsaeckt, ende dat oversulcxs d'executie over de provisie in 't voors. vonnis vermeldt, haeren voortsganck sall gewinnen
Vel alias omni meliori modo, via et forma cum expensis,
implorerende in en op alles Geleth
Aen den Edelen Heuftgerichtel
De weduwe Lockermans huyden hebbende doen recommenderen d' expeditie van Justitie haerder saecke wegen de naelaetenschappe van wegen Capiteyn Eegens, becompt voor antwoordt, dat men soude moeten bijbrengen de voorighe stucken, Ende want men van geene andere en weet, als die gewisselt sijn mitte knechten van den voors. Capiteyn, dewelcke van hier sijn vertrocken, ende dat de selve stucken aen desen Edelen Heuftgerichte sijn overgelevert, sonder daerop ordonnantie bekommen, alhoewel daeromme voor desen diverse Memorien sijn geputeert, ende dat oversulcxs deselve stucken onder de Suppliante niet en berusten,
Soo wordt versocht dat de Secretarissen daertoe mogen worden gehouden om de selve bij te brengen, als staende door hun bewaert te worden, ofte anders aen te wijsen waer die gebleven sijn, alhoewel men ( : onder correctie: ) vermoedt dat de voors. stucken met den desersijds overgegeven Intendit niet en connen contribueren overmits de de voors. knechten in desen geene partije meer en sijn, ende soo well als alle andere hunne arresten hebben laeten defect loopen, waer door oock het suppliceren vande Weduwe van Meester Lambert vander Vooren is vruchteloos, dewelcke behalven dien oock heeft verklaert, dat sij geen goedt geldt voortens meer aen dese saecken gedenckt uytte leggen, waeromme nochmaels versocht wordt als boven.
   
circa 1677 OUD ARCHIEF ROERMOND
  INV.NR. 965
Visitatie naar de ruimten in gebouwen te Roermond gelegen in het eerste en derde kwartier van de Stad (ca 1677)
folio 63.
Weduwe Lockerman, tapt wijn, 3 kinderen boven 14 jaar, dienstmaagd.
groot voorhuis
middelb.keuken
achterkeuken
2 kleine kamers
middelbare kamer met schouw
middelbare kamer met schouw
hangkamer
4 middelbare kamers, waarvan één met schouw
zolder
stal voor 10 paarden
grote hof
   

 

Overleden: kort voor 1678

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug