Isabella Gillissen Lockermans  (33909)          kwartier

Vader:     Jelis (Aegidius) Dircks Lockermans [33900]

Moeder:  Odilia Rijcken van Asselt (Schotten) [33899]

   
Gedoopt:  27 sep 1648  Roermond kaart roermond
 getuigen: haar achterneef Christophorus Fransen van Lin [20539] en Isabella Gerards Anckers [74879] (Isabellla ingen Ancker)

 

 

Huwelijk: 29 jan 1675 Gerardus Jacobus Buggenum [33910] Roermond
   
    getuigen: haar broer Theodorus Lockermans [33908] en haar zus Catharina Lockermans [33914]
Kinderen:    
   
Zoon:  2 jan 1676 Joannes Franciscus (Frans) Buggenum [33911]    Roermond
    getuigen: zijn grootvader Joannes Buggenum en zijn grootmoeder Odilia van Asselt [33899]
     
Dochter: 18 mrt 1679 Henrica Odilia (Odilia Henrica) Buggenum [33912]    Roermond
    getuigen: haar oom Theodorus (Derick) Lockermans [33908] en Maria van Buggenum
     
Zoon:  16 sep 1680 Egidius Ignatius de Buggenoms [20940]    Roermond
   
    getuigen: Hubertus Jansen [50645] en Barbara Buggenum per zijn tante Catharina Lockermans [33914]
     
Dochter: circa 1685 Maria Joanna de Buggenoms [20953]    
     
     

 

12 dec 1679 doopgetuige van haar neef Jacobus Huberts Jansen [50647] Roermond
   
21 apr 1683 HOOFDGERECHT Roermond
  INV. NR. 319 folio 23verso/24
Coram judice scabinis Doctore Vande Velt et Licentiaet Bossman comparuerunt Theodorus Lockerman, Hubert Janssens als momboir vande onmundige kinderen wijlen Joannes Ooms ende Elisabeth Lockermans, den Rentmeester Gerardus Jacobus Buggenum, als man ende momboir van Joffrouwe Isabella Lockermans, ende mede als momboir vande kinderen vande voors. Joannes Ooms, Joffr. Mechtiltis ende Catharina Lockermans, geassisteert bij haeren swaeger Buggenum voors., als haeren hiertoe gecosen momboir naer gedaene stipulatie aende voors. Heere Schepenen, ende hebben vercocht ende overgedraegen aende voors. Rentmeester Gerardus Jacobus Buggenum ende Joffr. Isabella Lockermans eheluyden respectievelijck, mitsgaeders Meester Peeter Sterckmans ende Catharina vanden Driessen, oock eheluyden, derselver erven, seecker huys gelegen opden Verckensmerckt alhier neffens de behuysinge vande Heere Postmeester Bors ter eenre, ende vande weduwe ende erfgenaemen wijlen Peter Chanoin ter andere sijden, wesende het voors. huys, volgens der comparanten verclaeren loss ende vrij, uytgenomen dattet selve 3 gl jaerlix is uytgeldende aen St. Matthijs Broederschap alhier, ende oock in subsidiummede is verbonden aende weduwe vande Licentiaet ende Borgemeester Johan Spee ter somme van 500 rijxdaelers, alles op den voeten vande conditien ende publijcke vercoopinge daer van sijnde, salvo cuiusscumque jure, et tali conditione judex haereditavit,
Cooppenningen 900 rijxdaelers
   
21 aug 1683 HOOFDGERECHT Roermond
  INV. NR. 319 folio 51-verso, 52, 52-verso, 53
Coram judice Doctore Vande Velt in absentie vande heere Scholtis, scabinis Licentiaeten Cnop et Baenen, comparuerunt Theodorus Lockermans, den Rentmeester Gerardus Buggenum, als man ende momboir van Joffrouwe Isabella Lockermans, ende mede als momboir vande onmundige kinderen wijlens Joannes Ooms, ende Elisabeth Lockermans, Catharina Lockermans, geassisteert met haeren broeder Theodorus Lockermans, als in desen gecosen momboir, Hubert Janssen als mitmomboir vande onmundige kinderen vande voorschreven Joannes Ooms, hun mede sterck maeckende voor Joffrouwe Mechtildis Lockermans, Et vendiderunt transportanitque op, ende aen haer huys gelegen in de Brughstraete alhier, neffens de behuysinge vande Weduwe ende erfgenaemen van wijlen den Licentiaet ende Secretaris Bossman ter eenre, ende dat van Hubert Janssens ter andere sijden, voorts op alle haere gereede ende ongereede goederen, hebbende ende toecommende,
Eene jaerlixe rente van 5 rijxdaelers aende Besienders Guillaume Botquin ende Anna Cnop, eheluyden, derselver erven, ofte wettigen helder deses, waervan het eerste jaer vervallen, ende betaelt sal moeten worden op den 21 Augusti in den toecommenden jaere 1684, ende soo voorts van jaere tot jaere, totter afflosse toe, die t’allen tijde sal mogen geschieden, mits sulcx een half jaer te bevoorens opseggende, ende eene alinge somme van 100 ryxdaelers wederleggende, sijnde hetselve huys loss ende vrij. uytgenomen 500 pattacons, welcke de weduwe vande Licentiaet ende Borgemeester Johan Spee daerop in subsidium heeft gerealiseert, ende den voorschreven Gerardus Jacobus Buggenum, consentiente et praesente uxorebelooft mitsdesen in solidum, onder obligatie. verbintenisse, renuntiatie ende submissie aen alle Heeren Hoven ende Gerichten, signantelick aenden Heuftgerichte deser stadt, welcke renten Anna Cnop de huysvrouwe vande voorschreven Besiender Botquin in dessens absentie. geassisteert mit Cornelis Sassenvelt, als haeren hiertae gecosen momboir heeft geaccepteert, sijnde geconditioneert, dat indyen de rentgelders den jaerlixen intereste binnen 6 weken naerden verschijnsdagh niet en voldeden, alsdan 6 parcent te betaelen sullen gehalden sijn, salvo quotienscumque jure, et tali conditione judex haereditavit.
   
26 aug 1683 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 319 folio 53-verso en 54
Coram judice, scabinis Licentiaeten Cruysancker et Cnop, comparuerunt Peter Sterckmans ende Catharina van Driessen, eheluyden, et vendiduerunt transportanitque aende Rentmeester Gerardus Jacobus Buggenum ende Joffrouwe Isabella Lockermans, eheluyden, derselver erven, alsulcke helfte vant huys gelegen op den Verckensmerckt alhier, neffens de behuysinge vande heere Postmeester Borster eenre, ende dat vande weduwe ende erffgenaemen wijlen Peter Chanoin ter andere sijden, onlanghs tsamenderhandt aengecocht vande erffgenaemen [van] wijlen Gillis Lockermans, sijnde het selve huys beswaert mit 3 guldens jaerlixer thins aen [de] St Matthijs Broederschap alhier, oock in subsidium beswaert mit 500 rijxdaelers capitael ten behoeve vande weduwe [van] wijlen den heere Licentiaet ende Borgemeester Johan Spee, welcke den voorschreven Rentmeester onlanghs belooft heeft aff te maecken ende het pandt daervan te suyveren alles ingevolgh de mondelinge affspraecke ende overlaetinge tusschen partijen contrahentum10 geschiet, salvo quotienscumque jure, et tali conditione judex haereditavit.
   
28 feb 1684 HOOFDGERECHT Roermond
  INV.NR. 175, procesnr. 1696
Op heden den 28 february 1684 compareerde voor ons onderschreven Schepenen, Cruijsancker en Cnop (: ten huyse vande erffgenaemen wijlen Sr. Gielis Lockermans, ter occasie aldaar waeren gecommen, om ingevolgh sententie van de Heuftgericht van 2 Juny ende de ordonnantie impertinent vande 19 July beyde lestleden tot voordeel vande Erffgenaemen wijlen de kerckmeester Hendrick Puijll, ende naedeel vande voors. Erffgenaemen Lockermans aldaar 't inventariseren derselver meubelen :)
Theodorus Lockermans met sijne susters, ende heeft tot voorcomminge van sulx , geconsigneertin onse handen 63 gld voor de verloopen Interessen als bij het medegaende billet, item voor daarop vergangen oncosten ---
Ende hebben boven dyen gepresenteert tot speciaal gerichtelick onderpandt te stellen enen Maesgarde opt' Deemsel neffens den Eerwaarde Joffrouw Walchglesias ende den landschrijver Crebber,
Item een maeshoff op den dijck gelegen, neffens den voors. inde clock op Stadsgracht t' Heufttgericht belast d'Erffgenaemen van Kerckmeester Puijll Saliger tegens het gedicteerde ende presentatie van partijen te seggen binnen 3 daegen naar Insinuatie,
Actum Ruremonde den 3 Marty 1684
w.g. J.R. van Wanssum
Den procureur Daemen seght in vorderinge vande ordonnantie opt verbael van de erffgenaemen Lockermans verleent ende aan hun over 3 op 4 daeghe geinsinueert dat het vonnis nyet mede en brenght consignatie van de verloopene interessen moer betalinghe waervan de acceptatie nyet en is verweygert veel min heeft men verweygert aen te nemen genoechsaem onbeswaert onderpandt dan alsoo dyen aengaende geene woorden en sijn genoechsaem ver caeto opus dat oock de geallegeerdehoven waervan enen inde Stadt vercocht is geincorporeert3, nyet en sijn suffisant soo versoeckt den Comparant dat den heer Scholtis mit d'executie sal gelieven voortstevaeren ter tijd ende weylen t' voors. vonnis allerdings naar sijnen inhoudt ende teneur sal sijn voldaan.
Wordt d'Erffgen. Lockermans belast haere presentatie naertecommen binnen 3-daeghen naar Instructie op pene van versteck.
Actum Ruremonde den 20. Marty 1684
w.g. G. Cnop J.B. Cruijsancker
Aen den Ed.Heuftgericht deser Stadt Ruremonde
Verthoonen reverentelick de Erffgen. van Wijlen den Kerckmeester Hendrick Puijl hoedat oft wel hunne requeste uite ordonnantie van Versteck salvo in het neffengaende relaas geinsereert aan d'Erffgen. Lockermans behoorljck is geinsinueert en is eftenwel daaraan tot nochtoe nyet voldaan, Versoeckende den Supplianten daeromme oetmoedelick ten eynde den Ed. Heuftgericht houdende partijen absolutelick verstecken van voldoeninge opt annex Vonnis naarder nopende de reste vant Capitael saldo gelieven recht te doen cum expensis, d'ordonnantie
w.g.G.Daemen
Copy van de ordonnantie  [tekst weggescheurd]  ent op de requeste van de Erffgenaemen Henricus PuijL tegens de Erffgenaemen Lockermans
t' Heuftgericht versteckt partijen van Voldoeninge aent vonnis vanden 2e Juny lestleden salvo dat noch aengenoemen sal worden ad primam pars feria
Actum Ruremonde den 12 may 1684
was ondert. A.Pollart
Beken ick onderschr. bode van t'Heuffgericht deser Stadt geinsinueert te hebben de bovenstaende ordonnantie mitte requeste aende Erffgen. Lockermans den 9 Juny 1684, [ter] oirconde,
w.g. Jan Paer
Gesien den requeste aende Heuftgerigte gepresenteert den 19e Juny 1682 in naeme vande Erffgenaemen wijlen den kerckmeester Hendrick Puijl, supplianten tegens d' Erffgenaemen van wijlen Gelis Lockermons, gedaeghden, versoeckende bij de selve, ten eynde die voors. Erffgen. Lockermans mochten worden belast, oft soo noodigh, gecondemneert, die vijff Jaeren verloopen Interessen daerinne breeder vermelt, promptelijck op te leggen ende te betaelen salvo cortinge mitsgaeders voort Capiteel testellen genoechsaem onderpandt oft het selve mitten Interesse van dyen, t' erleggen oft, ten minsten onder desen Heuftgerichte te namptiseren, tot dyen de ordonnantie vande 12e february lestleden, waerbij die aldaer gemelte rescriptie gehouden te worden te restitueren mitten Interesse condemnerende tot dyen de Gedaeghde inde costen hierinne geresen ter somme van 14 Guldens 9 Stuyvers 3 Oor brabants.
Actum Ruremonde den 2. Juny 1683
Onderstondt ter ordonnantie van het Heuftgerichte, ende was onderteekent J.R.Wansum, leger stondt geaccordeert ende was onderteekent J.R.Wansum
Ten derden July 1683 hebbe ick ondergeschrevene Boede vanden Ed. Heuftgericht deser Stadt Ruremonde copye authentique vande bovenstaende sententie geinsinueert aen den Soone van wijlen Gielis Lockermans t' oirconde hebbe dese onderteekent
w.g. Peter Swinnen.
Specificatie van Costen voor d' Erftgenaemen Puijl en Lockermans
toegekend :
Behalven de albereyts gedaene costen van executie noch onbetaelt, soo compt voort verbael van den 28.feb. 1684 aen de selven
Voorde termijnen vant verbael gehouden den 20. Marty mette ordonnantie voor de Comparanten vande Proc. tot voors.verbael   0 12 0 12
Voorde Requeste en versteck van voldoeninghe vant vonnis in saecke gegeven   0 12 0 6
Voor copye vant annex vonnis   0 3 0 2
Voor d'appelle   0 12 0 12
Voor de Requeste van versteck salvo van voldoeninghe des 12. May 1684   0 9 0 6
Voor d'appelle ende insinuatie   0 12 0 12
Voor de requeste vande 19. Juny 1684 om absoluyt versteck ende dat het vonnis nopende het restitueren vant Capitael naerder mochte worden geordonneerdt   0 12 0 6
Voorde materie van afdalinghe2 vanden 7. July 1684   0 6 nihil
Voor de materie van afdalinghe vande 17 november 1684   0 6 nihil
Voor de naerdere materie om afdaelinghe   0 6 0 6
Voort reght der sententie betaelt   6 6 6 6
Pro Jure eusdem sententie   0 12 nihil
Voor diversche debvoiren3 gedaen om de selve sententie te becomen   0 9 nihil
Pro hoc spenticatione   0 6 0 6
totaal :    12  3  9  14
   
29 jul 1685 doopgetuige van Nicolaus Gerardus Cox [52110] Roermond
   
17 feb 1688 doopgetuige van Isabella Jansen Aelbouts [49695] Roermond vervangende Adriana Oelbouts
   
1688 HOOFDGERECHT Roermond
  Gedaagde: Buggenum, Jacob Gerard, erfgenamen
  Eiser: Lockermans, Isabella
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

Home

van der Vaart

 

back / terug

4496

4498

4500
Christopher (Stoffer) Pauwels [49992]
circa 1510 -
4502

4504

4506

4508

4510

4497

4499

4501

4503

4505

4507

4509

4511

               
2248
Aegidius (Jelis) Lockermans [33926]
circa 1530 -
2249
Elisabeth (Lijske) [33927]
circa 1530 -
2250
Paulus Stoffers Pauwels [33925]
circa 1545 -
2251
Catharina [50060]
circa 1545 -
2252

2253

2254

2255

x
x
1124
Theodorus (Dirck) Jelissen Lockermans [33923]
circa 1565 - voor 1608
1125
Isabella (Beel) Pauwels Stoffers [33924]
circa 1575 -
1126
Richardus (Rijck) van Asselt [20607]
circa 1580 - voor 1655
1127
Maria [83840]
circa 1575 -
x
x
562
Jelis (Aegidius) Dircks Lockermans [33900]
23 mei 1597 - dec 1673
563
Odilia (Dillie) Rijcken van Asselt [33899]
circa 1600 - kort voor 1678
x 23 apr 1636
281
Isabella Gillissen Lockermans [33909]
27 sep 1648 -